Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

  • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • De lijst van verbonden partijen.

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

 

Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.   

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

 

Indeling

We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:

  • Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
  • Stichtingen en verenigingen (8)
  • Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 12)

1. Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenheffing Zeeland (OLAZ)

Vestigingsplaats Borsele
Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu
Jaarrekening 2019 (bijdrage)

Het OLAZ berekend aan de deelnemende gemeenten de afvalverwerkingskosten die in rekening worden gebracht van de contractpartners die de verschillende afvalstromen verwerken. Het voorschotarief voor brandbaar restafval bedroeg in 2019 € 82 per ton en € 32,12 per ton aan afvalstoffenbelasting. Het tarief voor GFT bedroeg € 78 per ton  en voor de plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) € 325 per ton. Voor glas was dit 45,24 per ton en voor oud papier en karton €30 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2019 na begrotingswijziging € 20,50 per inwoner

Ontwikkelingen De kosten voor verwerking van verschillende afvalstromen (zoals hout en harde kunststoffen) en de opbrengsten van oud papier, metalen en textiel staan onder druk .  
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf)  

 

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 304.378 € 360.577 € 10.607.451 € 10.385.113 € 56.199

2. Orionis Walcheren

Vestigingsplaats Vlissingen
Doel De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk (betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt (tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.
Financieel belang De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de ontvangen Rijksvergoedingen.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 1.577.050 (inclusief € 338.900 armoedebeleid)
Ontwikkelingen Er heeft in 2019 opnieuw een evaluatie van het Plan van Aanpak plaatsgevonden. De GR is aangepast in 2019 en er is gewerkt aan een nieuwe Kadernota voor 2020-2022.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
 € 940.000  € 686.000 € 34.851.000 € 28.987.000 € 686.000

3. De Zeeuwse Muziekschool

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.
Financieel belang Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 175.159
Ontwikkelingen De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren. Door het project Heel Veere Speelt realiseren zij nu vanaf 2019 structureel muziekprojecten op alle Veerse basisscholen.  Een project  met muziekactiviteiten voor ouderen en dementerenden is in 2019 voortgezet.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) Er is in 2019 een uitspraak gekomen in een juridisch geschil over de uittreedsommen te betalen door Sluis en Vlissingen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor begroting van de ZMS.

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 78.082 € 489.739 € 1.125.821 € 895.976 € 411.658

4. Het Zeeuws Archief

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 175.893
Ontwikkelingen Het Zeeuws Archief verzorgde in 2019 de ontsluiting, beheer en onderhoud van onze archieven en onze cultuurhistorische collectie. Over het realiseren van een aansluiting op het e-depot  maakten we verdere afspraken. Het Zeeuws Archief levert ook diensten aan de provincie, het waterschap, Schouwen-Duiveland, Tholen en Vlissingen.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 1.464.808 € 1.951.914 € 1.201.592 € 2.852.619 € 31.328

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Vestigingsplaats Goes
Doel Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.
Financieel belang Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 880.205
Ontwikkelingen

Bij de GGD is een nieuwe algemeen directeur aangesteld. De GR is aangepast aan nieuwe regelingen en om de taken van Veilig Thuis hierin onder te kunnen brengen. Er heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden m.b.t. het Rijksvaccinatieprogramma. Verder is er ingestemd met een nadere verkenning van een mogelijke samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD.

De IJZ, die nu onder de GR GGD valt, heeft in 2019 door middel van een nieuwe aanbestedingsprocedure de jeugdzorg in Zeeland doorontwikkeld. Er zijn nieuwe contracten voor jeugdhulp getekend voor de periode 2020-2023. Daarnaast is er een nieuwe directeur aangesteld.

Met betrekking tot Veilig Thuis is er € 300.000 extra beschikbaar gesteld (Zeeuws) om de toename van het aantal meldingen beter aan te kunnen.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 3.305.333 N.n.b.  € 4.500.000 N.n.b. N.n.b.

 

6. Veiligheidsregio Zeeland

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 
Bestuurlijk belang De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 1.739.575
Ontwikkelingen De Veiligheidsregio beleefde een stabiel jaar Er waren geen grote incidenten. Er is hard gewerkt aan de verplaatsing van de meldkamer die in 2020 plaatsvindt. De VRZ sloot 2018 met een klein positief resultaat en verhoogde de bijdrage van gemeenten voor 2020. We stelden het regionaal risicoprofiel vast en startten een onderzoek naar samenwerking met de GGD en RUD. Er zijn ook zorgen over de rechtspositie van de brandweer vrijwilligers en de brandweerzorg voor de toekomst. Dat krijgt in 2020 een vervolg.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 3.241.876 € 3.671.380 € 35.772.907 € 34.591.356 € 891.277

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.
Betrokken partijen Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma Veiligheid
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 1.894.123
Ontwikkelingen

Per 1 juli 2109 ging de taak asbesttoezicht > 35m2 particulieren verplicht over naar de RUD. De RUD voerde in 2019 minder milieucontroles uit dan gepland, naar verwachting tussen 40 en 80%. voor Veere. Dit komt vooral omdat de productieve uren in werkelijkheid lager liggen dan geraamd. Het aantal aangevraagde en verleende vergunning producten was minder dan geraamd, er was niet meer vraag. De RUD evalueerde in 2019 de PxQ systematiek (product x hoeveelheid) waarin het Zeeuwse kwaliteitsniveau vastligt. Dit is de basis voor de begroting. In 2020 besluit het Algemeen Bestuur van de RUD over eventuele aanpassingen naar aanleiding van het evaluatierapport. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 1.558.509 € 1.438.783 € 2.960.721 € 1.749.494 € 490.273

8. Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

Vestigingsplaats Middelburg
Doel Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden. Dit omvat ook het adviseren van en verlenen van steun aan instellingen in Zeeland die in het belang van de gemeente werken.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. Wethouder Van Halderen  vertegenwoordigt de gemeente Veere.
Financieel belang De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
Raadsprogramma Bestuur en ondersteuning.
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 10.302,00
Ontwikkelingen Het behartigen van belangen van de Zeeuwse gemeenten richting Den Haag en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak met inzet van ook de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Verder stemmen we in VZG-verband beleid af. We besteden binnen de VZG ook gezamenlijk aan op bijvoorbeeld het gebied van energie, digitale luchtfoto’s en openbare verlichting. De VZG biedt verder de mogelijkheid tot het gezamenlijk volgen van cursussen en organiseren van themabijeenkomsten en -activiteiten.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
N.n.b N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b.

9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)

Vestigingsplaats Terneuzen
Doel De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van voertuigen voor doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de gemeente valt.
Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland zijn aandeelhouder.
Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of winst van de onderneming.
Raadsprogramma Sociaal Domein
Jaarrekening 2019 (bijdrage)

€ 575.852 (Wmo-vervoer + centralekosten)

€ 301.440 (Leerlingenvervoer + centralekosten)         

€ 877.292
Ontwikkelingen De werkwijze met de GVC (als regisseur van de uitvoering van het doelgroepenvervoer) wordt gecontinueerd. In 2019 zijn, samen met Middelburg en Vlissingen, nieuwe overeenkomsten gesloten voor de uitvoering. Dit met als doel betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer en een duurzame ontwikkeling te realiseren.
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€    304.994 N.n.b. € 198.084  N.n.b.  N.n.b.

10. Bank Nederlandse Gemeenten

Vestigingsplaats Den Haag
Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Jaarrekening 2019 (bijdrage)

De kredietvraag van de klanten van BNG Bank is in 2019 toegenomen. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in 2019 een stijging van 7% ten opzichte van 2018. Opvallend is de bovengemiddelde vraag naar langlopende leningen, tot soms 50 jaar.

Belangrijkste klanten van de bank zijn decentrale overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De vraag vanuit decentrale overheden was hoger dan verwacht, mede veroorzaakt door de hogere uitgaven in het sociale domein. Daarnaast investeren gemeenten in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Ontwikkelingen -
Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) geen

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 4.991 € 4.887 € 132.518 € 144.802 € 163

(bedragen x € 1.000.000)

11. P.Z.E.M. N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).
Financieel belang Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot dit bedrag.
Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen
Jaarrekening 2019 (bijdrage) Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in het aandelenkapitaal. We hebben in 2019 ook geen dividend ontvangen.
Ontwikkelingen

Het afgelopen jaar heeft een ambtelijke werkgroep onderzoek gedaan naar de overdracht van de aandelen van PZEM in Evides naar de aandeelhouders. Momenteel wordt er nader onderzoek verricht naar de variant waarbij eerst het juridische eigendom overgedragen wordt en vervolgens in stappen het economische eigendom (dividendstroom). 

Eind 2019 heeft EDF aangegeven haar aandeel van 50% in de Sloecentrale te willen verkopen. PZEM onderzoekt momenteel welke scenario's er mogelijk zijn (koop/verkoop). De aandeelhouders hebben zelf een extern adviesbureau in de arm genomen om onafhankelijk onderzoek te doen naar de diverse mogelijke scenario's. Dit adviesbureau heeft inmiddels een rapport uitgebracht waarover begin 2020 een besluit genomen wordt in de raden en staten. Het vervolgtraject is nog onduidelijk maar zal naar alle waarschijnlijkheid in het eerste halfjaar van 2020 afgerond worden. 

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
€ 1.280.733   € 1.346.621 € 955.487 € 940.039 € 19.812

(bedragen x € 1.000)

12. Walcherse Archeologische Dienst

Vestigingsplaats Middelburg, Vlissingen en Veere
Doel Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.
Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.
Bestuurlijk belang Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.
Financieel belang Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten.
Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie
Jaarrekening 2019 (bijdrage) € 71.197,43
Ontwikkelingen

Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Dit beleid is in december 2015 geactualiseerd: er is een paragraaf Maritieme archeologie toegevoegd en de Archeologische kaarten bij de nota zijn geactualiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022 vastgesteld. Net als in voorgaande jaren heeft de WAD in 2018 het archeologiebeleid veelvuldig vertaald in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, heeft de WAD ook regie uitgevoerd over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitgevoerd. Een groot onderzoeksproject dat in 2019 liep, is de uitwerking van de opgraving in het Singelgebied in Domburg.

Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten.

Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2019 gewerkt aan onderhoud van een eigen website (www.archeologiewalcheren.nl), artikels in nieuwsbladen en tijdschriften en lezingen voor verscheidene groepen. Daarnaast heeft zij ook een lesprogramma verder ontwikkeld voor het geven van workshops over archeologie op basisscholen.

Risico's  (t.b.v. risicoparagraaf) -

Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Resultaat 2019
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.