Paragraaf lokale heffingen

Beschrijving

Inleiding
De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten:
1. de geraamde inkomsten;
2. het beleid voor de lokale heffingen;
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
4. een aanduiding van de lokale lastendruk;
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten:

 

Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben feitelijk geen keuzemogelijkheid.

 

Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken van een gemeentelijke dienst.

 

Waarom wordt er belasting geheven?
Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit uitdrukkelijk toestaat.

 

Typen gemeentelijke belastingen
De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing en leges.

 

Totstandkoming van de tarieven
Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing.

Tarievenbeleid
De tarieven voor 2019 zijn verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen. Onderstaand treft u de tarieventabel van 2019 aan. 

 

Tarieven 2019

Soort

Grondslag

2019

OZB

 

 

Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,1077%

Niet-woningen gebruiker

WOZ-waarde

0,0980%

Niet-woningen eigenaar

WOZ-waarde

0,1352%

Toeristenbelasting

 

 

Bezoeker

Per overnachting

€ 1,25

Afvalstoffenheffing

 

 

Gebruiker

Eenpersoonshuishouden

€ 205,38

 

Meerpersoonshuishouden

€ 231,99

Rioolheffing

 

 

Eigenaar

Aansluiting woning < € 100.000,--

€ 53,15

 

Aansluiting niet-woning < € 100.000,--

€ 80,79

Gebruiker

Waterafvoer (< 75m³)

 € 56,77

Forensenbelasting

 

 

Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,2213%

Lijkbezorgingsrechten

 

 

Begraafrecht

Lijkbezorging

€ 1.846,00

Recht op urnengraf

Urnengraf

€ 648,00

Precariobelasting

 

 

Winkeluitstalling

per m²

€ 4,07

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

€ 7,82

Hondenbelasting

 

 

Hondenbelasting

1e hond

€ 68,24

 

2e hond

€ 119,85

 

Kennel

€ 222,98

Tabel: tarieven 2019.

 

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen in 2019.

Bedragen x € 1.000

Begroting primair

Begroting inclusief wijzigingen

Rekening

Verschil

Toeristenbelasting

6.017

6.542

6.507

-35

OZB

5.344

5.344

5.398

54

Afvalstoffenheffing

3.182

3.180

3.186

6

Rioolheffing

2.142

2.142

2.166

24

Forensenbelasting

1.754

1.754

1.708

-46

Lijkbezorgingsrechten

435

395

376

-19

Precariobelasting

167

893

929

36

Hondenbelasting

130

130

127

-4

TOTAAL

19.093

20.380

20.395

16

 

De belangrijkste posten  lichten we hieronder toe:

 

Forensenbelasting
De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede bepalend door de gemiddelde waardedaling van het vastgoed binnen de Gemeente Veere. 

De realisatie is € 46.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd. 

 

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting leggen we in twee kohieren (2 aanslagen) op, één kohier tijdens het belastingjaar (een voorlopige aanslag) en één na afloop van het belastingjaar (definitieve aanslag). De voorlopige aanslag is 80% van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar. We houden steekproefsgewijs controles bij de recreatie ondernemers. We controleren of het aantal overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2017 verhoogd naar € 1,25. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt. Afgesproken is om in stappen van € 0,05 te verhogen. Als basis voor de inflatie geldt het in de gemeentebegroting gehanteerde inflatiepercentage; dit betreft de prognose index Prijs Overheidsconsumptie netto materieel, gepubliceerd door het CPB in jaar t voor jaar t+1. Omdat in 2017 het tarief is verhoogd naar € 1,25 is er ook voor 2019 nog geen cumulatie van € 0,05 bereikt. Het tarief blijft dan ook voor 2019 gelijk.

De realisatie is € 35.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd.

 

Precariobelasting

De opbrengsten zijn € 35.000 hoger dan geraamd. Dit komt met name door opbrengsten uit precario van o.a. aannemers die tijdelijk gebruik maken van de openbare ruimte voor opslag van materialen. 

 

 

Kostendekkendheid tarieven

Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt.

In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar  en noemen we het kostendekkingspercentage. 

 

Afvalstoffenheffing

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing: Begroting primitief Begroting  na wijzigingen Rekening 
Kosten taakveld afval , inclusief rente 3.041 3.143 3.103
Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing 340 311 295
Inkomsten taakveld reserves, onttrekking reserve (inv. perscontainers) 44 44 44
Netto kosten taakveld 2.657 2.788 2.764
       
Toe te rekenen kosten      
Overhead 129 127 155
BTW 518 534 516
Totale kosten  3.304 3.449 3.435
       
Opbrengst heffingen 3.182 3.180 3.191
       
Dekkingspercentage 96% 92,2% 92,9%
       
Inzet voorziening 122 272 269
       
De voorziening is voor een bedrag van €269.000 ingezet. Er resteert nog een saldo van € 119.000.

 

Rioolheffing

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing: Begroting primitief Begroting na wijzigingen Rekening
Kosten taakveld riolering , inclusief rente 1.757 1.787 1.705
Inkomsten taakveld riolering, exclusief heffing 37 47 45
Netto kosten taakveld 1.720 1.740 1.659
       
Toe te rekenen kosten      
Overhead 173 173 132
BTW 265 274 269
Totale kosten  2.158 2.188 2.060
       
Opbrengst heffingen 2.142 2.142 2.153
       
Dekkingspercentage 99,26% 97,94% 104,49%
       
Inzet voorziening 16 17 -92
       
De stand van de voorziening, na toevoeging van het overschot van € 92.447, is op 31 december 2019 € 109.160. 

 

Lijkbezorging

Berekening van kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten: Begroting primitief Begroting na wijzigingen Rekening 
Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , inclusief rente 417 411 390
Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, exclusief heffing (inclusief verlenging grafrechten) 2 123 134
Netto kosten taakveld 415 288 256
       
Toe te rekenen kosten      
Overhead  174 169 170
Totale kosten  589 457 426
       
Opbrengst lijkbezorgingsrechten 435 395 376
       
Dekkingspercentage 73,79% 86,36% 88,20%
In 2019 is een bedrag van € 124.500 ontvangen uit de verlenging van grafrechten.

 

Leges

Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten. ( zie hiervoor onderstaande tabel).

 

Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

In 2019 hebben we voor een bedrag van € 57.000 aan belastingen kwijtgescholden.

 

Lokale lastendruk 

Kengetallen belastingcapaciteit 2019

A

OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

gem. WOZ waarde

 € 266.000

0,1077%

 

 €  286,48

B

Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde

 

Rioolheffing

eigendom

 

€ 57,40

  

 

 

gebruik

 

   € 79,64

  €  137,04

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

 

  €  231,99

D

Heffingskorting

 

 

 

 €              -  

E

Totale woonlasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde

 

 

 €  655,51

F

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde

 €  740,00

 

Gemeentelijke belasting capaciteit

E/F * 100%

88,58%