Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2019. Deze rekening voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die per 1 januari 2004 van kracht werd.

 

Opzet van de jaarstukken

Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld met de  toevoeging van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening.

begroting

 

jaarstukken

 

beleidsbegroting

1. programmaplan

jaarverslag

1. programmaverantwoording

 

2. paragrafen

 

2. paragrafen

financiële begroting

3. overzicht van baten en lasten en de toelichting

jaarrekening

3. overzicht van baten en

    lasten in de jaarrekening en de toelichting  

 

4. uiteenzetting van de financiële  positie en de toelichting 

 

4. balans en de

    toelichting

 

 

 

5. bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke  uitkeringen (SiSa)

 

Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het inzicht.

In artikel 4.1 van het BBV is het volgende bepaald: De indeling van de begroting en de jaarstukken is identiek.

De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. Dit is in de Gemeentewet aangegeven. In de hierboven gegeven opzet van de begroting is de beleidsbegroting de tegenhanger van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening.

Bij het samenstellen van de jaarstukken is het bovenstaande schema gevolgd.

Uw raad treft de volgende stukken aan:

 • De jaarrekening, waarin opgenomen balans met toelichting, programma-rekening met toelichting voorafgegaan door het overzicht van baten en lasten en bijlagen;
 • Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording met paragrafen.

 

In de begroting heeft uw raad onderstaande programma’s benoemd.

   • Bestuur en ondersteuning
   • Veiligheid
   • Verkeer, vervoer en waterstaat
   • Economie            
   • Onderwijs           
   • Sport, cultuur en recreatie                                                      
   • Sociaal domein
   • Volksgezondheid en milieu                                                              
   • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)

 

Per programma zijn de vragen beantwoord:

   • Wat hebben we bereikt (Doelstelling)?
   • Wat hebben we er voor gedaan? (Maatregelen)? 
   • Wat heeft het gekost?

 

Met deze vragen wordt per programma duidelijk welk maatschappelijk effect men wil bereiken, welke doelstellingen in kwalitatieve zin en (meetbare) prestaties men wil behalen en welk budget hiervoor nodig is. Vervolgens is in de begroting aangegeven wat wij daarvoor gaan doen (de bestuurlijke inspanning). In de loop van het jaar hebben wij  over deze vragen via het Pepperflow aan u gerapporteerd. Per programma geven wij nu een verantwoording over deze bestuurlijke inspanningen.

 

Per programma zijn de onderliggende taakvelden vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van taakvelden. In de jaarrekening is het totaal van deze taakvelden per programma weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de  toelichting. Het totaal van de baten en lasten in de taakvelden is gelijk aan het totaal van de programma’s.

 

Paragrafen

Overeenkomstig de voorschriften is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of van belang voor de realisatie van de programma’s. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten minste in elke paragraaf opgenomen moet worden. In deze rekening treft u in het vervolg op de  begroting de volgende paragrafen aan:

   • Financiering
   • Lokale heffingen
   • Verbonden Partijen
   • Onderhoud Kapitaalgoederen
   • Risicomanagement en weerstandvermogen
   • Grondbeleid
   • Duurzaamheid (niet verplicht)

Jaarstukken

In de programma’s zijn de cijfers van de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen naast de rekeningcijfers gepresenteerd. Analyses hebben plaatsgevonden tussen de cijfers van de begroting na wijziging en de rekeningcijfers. Bij de programma’s is over bestuurlijke inspanningen in het jaar 2019 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten.

 

In de  bestuursrapportages hebben wij over de voortgang van de maatregelen (in Pepperflow) gerapporteerd. Wij hebben u ook tussentijdse (financiële) bestuursrapportages aangeboden waarin voornamelijk op de financiën is gerapporteerd.

 

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk. In een bijlage SiSa (single information single audit) geven we een overzicht van een aantal specifieke uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven.

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft per gemeente aan welke specifieke uitkeringen in de bijlage verantwoord moet worden. In de bijlage zijn ook de ontvangen bijdragen van de provincie Zeeland verantwoord.