Uitgaven

5%

€ 4.134

x € 1.000
5% Complete

Inkomsten

47,36%

€ 39.312

x € 1.000
47,36% Complete

Saldo

11479,46%

€ 35.177

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

5%

€ 4.134

x € 1.000
5% Complete

Inkomsten

47,36%

€ 39.312

x € 1.000
47,36% Complete

Saldo

11479,46%

€ 35.177

x € 1.000

Begroting

39.312 Inkomsten (x € 1.000)
4.134 Uitgaven (x € 1.000)
35.177 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Cijferoverzicht

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Rekening 2019 Saldo
Lasten        
Lokale heffingen 313.289 765.554 771.168 5.614
Saldo financieringsfunctie 1.091.196 1.029.237 1.015.907 -13.331
Overige algemene dekkingsmiddelen -986.066 -923.564 -925.307 -1.744
Subtotaal lasten 418.418 871.228 861.767 -9.461
         
Baten        
Lokale heffingen 5.641.620 6.367.620 6.444.172 76.552
Gemeentefonds 26.453.590 26.587.420 27.009.905 422.485
Dividend 10.627 20.007 20.007 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 146.245 156.245 157.545 1.299
Subtotaal baten 32.252.082 33.131.293 33.631.629 500.336
         
Saldo 31.833.664 32.260.065 32.769.861 509.797

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Lokale heffingen

We hebben meer opbrengsten uit precariobelasting. Dit komt voornamelijk door eenmalige opbrengsten van bijv. ondernemers die een gedeelte van de openbare ruimte gebruiken voor opslag van materialen. 

 

€ 43

 

V

Gemeentefonds

Uitkomsten decembercirculaire

De uitkomsten van de decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen. Diverse maatstaven zijn herijkt, waaronder de maatstaf medicijngebruik (€ 280.000), de uitkeringsfactor is negatief bijgesteld vanwege lagere uitgaven bij het Rijk (trap-op-trap-af) (- € 203.000) én we hebben een suppletie uitkering ontvangen t.b.v. de integratie van het sociale domein in het gemeentefonds (€ 95.000).

 

Overige uitkeringen

In de decembercirculaire zaten eenmalige gelden voor de Regionale Energie Strategie (€ 237.000) en de kerkenvisie (€ 50.000). De uitvoering hiervan vindt plaats in 2020. 

 

 


€ 172 

 

 

€ 287

 

 


V

 

 

V

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
0.8 Onvoorzien -141 -13 0 13
0.81 Overige baten en lasten -131 -77 -121 -44
Totaal Lasten -272 -89 -121 -32
Baten
0.8 Onvoorzien 0 0 0 0
0.81 Overige baten en lasten 0 295 295 0
Totaal Baten 0 295 295 0

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Onvoorzien

Geen afwijkingen groter dan €25.000.

   

Overige baten en lasten

Personele taakstelling

In de begroting is een personele taakstelling opgenomen met een oplopend karakter. In 2019 was de taakstelling € 25.000. In 2019 wordt de taakstelling eenmalig vervuld met een gedeelte van het overschot uit de p3 gelden op het taakveld overhead. 

 

Dubieuze debiteuren

Op basis van de stand van ons debiteurensaldo hebben we een aanvullende storting moeten doen aan onze voorziening dubieuze debiteuren. 

 

 


€ 25

 

 

€ 35

 

 


N

 

 

N

Vennootschapsbelasting

Toelichting

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming.

 

Rekening 2019

Over de jaren 2016 t/m 2019 is er voor de Vennootschapsbelasting aangifte gedaan. De voorlopige betaalde belastingaanslagen zijn hiermee verrekend en geeft op dit taakveld een positief effect.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten 0 7 49 42
Baten 0 0 0 0

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten -1.289 -3.357 -3.200 157
Baten 3.705 7.474 5.385 -2.089