Uitgaven

15,01%

€ 12.410

x € 1.000
15,01% Complete

Inkomsten

12,59%

€ 10.449

x € 1.000
12,59% Complete

Saldo

639,83%

€ -1.961

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

15,01%

€ 12.410

x € 1.000
15,01% Complete

Inkomsten

12,59%

€ 10.449

x € 1.000
12,59% Complete

Saldo

639,83%

€ -1.961

x € 1.000

Programma inleiding

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:

• herstructurering
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie

Herstructurering
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties verdwijnen.

Concurrentie
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

G

Wij voerden de door u vastgestelde plannen uit: Dorpsplan Vrouwenpolder, Landschapsplan Fort den Haakweg en het bestemmingsplan Fort den Haakweg. Concreet hield dit in dat wij de 1e fase van de nieuwe ontsluitingsweg Zandbank aanlegden. Verder bereidden wij diverse zaken voor de toekomstige werken in de openbare ruimte voor (o.a. planvorming herinrichting parkeerterrein Waterschap en herinrichting Fort den Haakweg).

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling.

G

In dit jaarverslag wordt voor een aantal maatregelen apart verslag gedaan. In het algemeen geldt dat we met de aanstelling van een eigen stedenbouwkundige de benodigde expertise voor het vormgeven van Domburg voor de toekomst nu in huis hebben.
Met de Stadsraad en de OBD spraken we over mobiliteit in Domburg en hoe dit voor de toekomst te verbeteren en Domburg leefbaar te houden. De stadsraad en de OBD kwamen hiervoor ook met concrete voorstellen.  In 2020 krijgt dit  een vervolg.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.

We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

G

In 2019 voerden wij het programma 'Veelzijdig Veere' verder uit. Van de projecten uit dit programma hebben wij het volgende gedaan:

1. Herinrichting Markt.

2. Beeldkwaliteitsplan Oostwatering.

3. We hielden een proef centrum autoluw in de zomerperiode.

4. Herinrichting/onderhoud stadshaven.

Verder bereiden wij andere projecten uit het programma verder voor: herbestemming Mijnenmagazijn en de haalbaarheid Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel Woningbehoefteonderzoek.

R

In 2019 zijn de rapporten KWOZ en Locatieonderzoek Walcheren opgesteld . Uit deze rapporten blijkt dat er in Veere veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen die geschikt (te maken) zijn voor iedere levensfase. Dit is niet het type woningen dat tot en met 2019 gebouwd is in Veere. Deze rapporten zijn de basis om de behoefte en het aanbod op elkaar af te stemmen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

G

In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van de wet. Er is een nieuw proces ontwikkeld om vergunningen te verlenen. In 2020 zal dit uitgebreid worden getest. Met de komst van de Omgevingswet komt er ook een nieuw landelijk stelsel. We hebben in beeld gebracht wat er in 2020 moet gebeuren om Veere hier succesvol op aan te sluiten. De opleidingen die nodig zijn om onze medewerkers voor te bereiden op de toekomst zijn op een rij gezet. In 2020 starten deze opleidingen. Samen met de raadswerkgroep is gewerkt aan de startnota Omgevingsvisie Veere. Dit proces krijgt in 2002 een vervolg.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

G

De waardevolle panden in de bebouwde kom zijn nog niet in de bestemmingsplannen opgenomen in afwachting van het Bestemmingsplan+. 

De Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed is een levend document dat tientallen keren per jaar wordt geraadpleegd voorafgaand aan adviezen en besluiten zowel ambtelijk als door de monumentencommissie. 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners in de gemeente Veere.

Hiervoor is een uitvoeringsagenda vastgesteld. In 2017 zijn we gestart met de voorbereiding van multifunctionele accommodaties (MFA’s) in 4 kernen. Het soort voorziening verschilt per kern; van dorpshuis met zorgfuncties tot een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, kinderopvang, school en sport. De opgave per kern varieert ook van renovatie tot nieuwbouw.
Tijdens het opstellen van de programmabegroting 2019 zijn de meerkosten van de totale uitvoeringsagenda in beeld gebracht. Op basis daarvan verkennen we oplossingsrichtingen voor realisatie van de uitvoeringsagenda. Dit gaan we verder uitwerken in 2020.

G

Vanaf juli, na de behandeling van de Kadernota d.d. 4 juli jl.,  is om die reden de opgave van het project ‘breder’ opgepakt, waaronder een analyse op gebiedsontwikkelingen en financiële kansen (verevening, eigendomsvormen, subsidies, etc.).  In september is tijdens twee bijeenkomsten de raad geïnformeerd omtrent deze bredere, integrale aanpak van deze maatschappelijke opgave. In de begroting voor 2020 is de raad gevraagd koers te bepalen opdat in 2020 voorbereidingen getroffen kunnen worden om tot realisatie te komen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken 2019 282 203 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 2018 6,2 6,8 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
VHROSV 32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2019 90,5 80,4 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2019 594 698 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden euro COELO, Groningen 2019 644 761 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening -1.330 -1.637 -1.333 305
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -5.085 -9.055 -9.776 -721
8.3 Wonen en bouwen -1.596 -1.484 -1.301 183
Totaal Lasten -8.011 -12.176 -12.410 -234
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 120 815 724 -91
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.069 8.244 8.552 308
8.3 Wonen en bouwen 927 640 1.173 532
Totaal Baten 6.116 9.700 10.449 749

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Ruimtelijke ordening

*Meer verkoop van groen- en reststroken voor een bedrag van € 48.000.

* Lagere uitgaven uitvoering Visie Domburg van € 27.000. Dit is een doorlopend project. Het bedrag is ook niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve. 

* Het project herziening Landbouwnota loopt nog door. Het niet bestede budget in 2019 van € 32.000 is ook niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 en te dekken uit de algemene reserve.

* De voorbereidingen voor de gebiedsontwikkelingen in diverse kernen is een doorlopend project. Een bedrag van € 55.000 is nog niet besteed en ook niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor dit beschikbaar te stellen in 2020 en te dekken uit de algemene reserve. 

 

€ 48

€ 27

€ 32

€ 55

 

V

V

V

V

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

In 2019 hebben we voor diverse projecten winstnemingen genomen/bijgesteld. Tevens zijn er voor een aantal projecten verliesvoorzieningen getroffen. Voor een beschrijving per project, inclusief prognose, verwijzen we u naar het overzicht grondexploitaties op pagina 54 van de jaarrekening.

 

€ 413

 

N

Wonen en bouwen

* Het opstellen van de Woonvisie is een doorlopend traject. Hierdoor resteert er nog een budget van € 31.000. Dit budget is niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor dit beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve.

* Per saldo is er een meeropbrengst bouwleges van € 70.000. Het eerder geraamde nadeel van € 300.000 door o.a. vertraging stikstofproblematiek is dus meegevallen.

* Het project BAG loopt nog door. Hierdoor is er nog een restantbudget van € 69.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor dit budget beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve. 

* Een bedrag van € 80.000 voor de voorbereidingen van de ICT voor de Omgevingswet is niet besteed en is onderdeel van een doorlopend project. Een bedrag van € 65.000 is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor het budget van € 80.000 beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve.

* We laten een bedrag van € 456.768 vrijvallen uit de voorziening windmolens. Er resteert nu nog een bedrag van € 102.000 in de voorziening vanwege een onzekerheid over de oninbaarheid.

 

€ 31

€ 70

€ 69

€ 80

€ 457

 

V

V

V

V

V

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 1000
Gebiedsontwikkeling WKP - projectleiding E 40 2 Budget overboeken naar 2020.
Herziening bestemmingsplan buitengebied E 20 20 Budget gerealiseerd in 2019
Implementatie omgevingswet E 260 18 Doorlopend project.
Implementatie omgevingswet - capaciteit E 122 0 Doorlopend project.
Juridische kennis grondzaken E 20 8 Restantbudget valt vrij.
Onderzoek waterbassins E 20 0 Budget in 2e burap al overgeboekt naar 2020.
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 Budget gerealiseerd in 2019
Serooskerke-Oost - projectleiding E 30 13 Budget overboeken naar 2020.
Uitvoering Zeeuwse Kustvisie E 35 0 Budget overboeken naar 2020.
Uitwerking Visie Domburg - projectleiding E 40 12 In samenhang met regel hieronder budget van € 5.000 overboeken naar 2020.
Uitwerking visie Domburg - werkbudget E 45 68 In samenhang met regel hierboven budget van € 5.000 overboeken naar 2020.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig