Uitgaven

8,61%

€ 7.118

x € 1.000
8,61% Complete

Inkomsten

7,83%

€ 6.503

x € 1.000
7,83% Complete

Saldo

200,9%

€ -616

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

8,61%

€ 7.118

x € 1.000
8,61% Complete

Inkomsten

7,83%

€ 6.503

x € 1.000
7,83% Complete

Saldo

200,9%

€ -616

x € 1.000

Programma inleiding

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieuverantwoorde wijze wordt begraven. 

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een betere afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

O

De realisatie van de VANG doelstelling van  maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020 is een jaar vertraagd . Besloten is tot invoering van een gedifferentieerd tarievensysteem op basis van aanbiedfrequentie restafval per 1 januari 2021 .

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

In 2019 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling OLAZ de jaarrekening 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de concept-begroting 2020 vastgesteld. 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes op te vangen.

De verschillen tussen neerslag en droogte lijken steeds groter te worden. Om deze verschillen op te vangen is er ruimte voor waterberging nodig.

G

We nemen ruimte voor water op in onze nieuwe landbouwnota, visie openbare ruimte en omgevingsvisie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de waterhuishouding in zijn geheel.

G

We hebben een actueel rioleringsplan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgestelde eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

G

Zie toelichting bij onderliggende maatregel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

Met de realisatie van de uitbreiding (of inbreiding) van de begraafplaatsen Domburg, Oostkapelle en Koudekerke voldoen we aan de doelstelling.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

  • alcohol- en middelengebruik;
  • overgewicht;
  • psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.
G

We helpen mensen om gezond te leven. Dit deden we door subsidie te verstrekken aan een aantal partners, zoals Stichting Welzijn Veere en Indigo. Deze partijen verzorgden veel activiteiten, zoals bijvoorbeeld beweging voor ouderen, alcohol- en drugspreventie en voorlichting op scholen en evenementen.  80,1% van de Veerse inwoners, ouder dan 16 voelen zich gezond.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Volksgezondheid en milieu 28 Omvang huishoudelijk afval kg per inwoner CBS - Statistiek Huishoudelijk afval 2018 171 205 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Volksgezondheid en milieu 29 Hernieuwbare elektriciteit % Rijkswaterstaat Klimaatmonitor 2018 64,9 nb Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
7.1 Volksgezondheid -848 -876 -870 5
7.2 Riolering -1.757 -1.793 -1.810 -17
7.3 Afval -2.920 -3.069 -3.103 -33
7.4 Milieubeheer -796 -1.005 -945 60
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -417 -411 -390 20
Totaal Lasten -6.738 -7.154 -7.118 36
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 14 27 13
7.2 Riolering 2.195 2.212 2.211 -1
7.3 Afval 3.522 3.689 3.754 66
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 437 517 510 -7
Totaal Baten 6.156 6.433 6.503 70

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Volksgezondheid

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

 

 

Riolering

Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2019 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers,  toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld riolering een plus laat zien van € 401.000. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen blijft er een saldo over van € 92.447. Dit voegen we toe aan de egalisatievoorziening riolering. De stand van de voorziening per 31-12-2019 komt daarmee uit op € 109.160. 

 

Een aantal meevallers zorgen voor een overschot:

* Minder ambtelijke uren toegeschreven (inclusief opslag op overhead)

* Energiekosten zijn lager uitgevallen

* Hogere opbrengst rioolheffing

   

Afval
Voor het onderdeel afval streven we naar 100% kostendekkendheid. In de paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2019 aan. Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld afval een plus laat zien van € 652.000. Wanneer we de btw en overhead wel toerekenen hebben we een tekort van € 269.000. Dit onttrekken we uit de egalisatievoorziening afval. Het resterende saldo in de voorziening bedraagt per 31-12-2019 nog € 119.000.

Een aantal tegenvallers zorgen voor het tekort:
* Meer ambtelijke uren toegeschreven (inclusief opslag op overhead)
* Minder bijdragen van derden
* Hogere inzamelingskosten

In de tussenrapportages was het grootste deel van het tekort reeds voorzien.

   

Milieubeheer

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Begraafplaatsen en crematoria

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Bijdrage RUD S 13 13 Budget gerealiseerd in 2019
Bijdrage subsidieregeling asbest E 10 6 Budget overboekennaar 2020.
Formatie t.b.v. uitwerking duurzaamheidsplan op de gebieden energietransitie en klimaatadaptatie S 150 28 Budget overboeken naar 2020.
Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 37 Afgerond
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 21 Afgerond
Inzameling verpakkingen - vergoeding Nedvang wordt lager S 2 2 Budget gerealiseerd in 2019
Verharding op grindpaden begraafplaatsen I 310 16 Loopt door in 2020
Uitvoering afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen S pm
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding I 619 602 Afgerond
Vervangen drainage I 64 59 Afgerond
Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 57 Afgerond
Vervangen veegmachine I 175 170 Afgerond
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig