Uitgaven

32,49%

€ 26.869

x € 1.000
32,49% Complete

Inkomsten

14,76%

€ 12.247

x € 1.000
14,76% Complete

Saldo

4771,54%

€ -14.622

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

32,49%

€ 26.869

x € 1.000
32,49% Complete

Inkomsten

14,76%

€ 12.247

x € 1.000
14,76% Complete

Saldo

4771,54%

€ -14.622

x € 1.000

Programma inleiding

Alle inwoners doen mee in de samenleving, voor zover ze dat kunnen. Inwoners willen ook steeds langer thuis blijven wonen, zolang dat kan. Wij willen daarom dat Veerse inwoners oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaarstaan. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen zorgen dat inwoners zichzelf en anderen kunnen helpen en mensen niet vereenzamen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en zijn een aanvulling op de professionele zorg. Voor diegenen die zorg en ondersteuning nodig hebben, is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Deze drie organisaties werken nauw samen om het uitgangspunt van “één gezin, één plan en één hulpverlener” in te vullen.

Naast deze drie toegangsorganisaties hebben we in het sociaal domein ook te maken met veel andere partijen. We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.

We leggen ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen waar dat nodig is.

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en minimaal 85% van de Veerse inwoners heeft regie over eigen leven.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. En het beleid dat ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen woning plaats heeft. Wij hanteren hiervoor de indicator “regie over eigen leven van inwoners 65+” uit de Zeelandscan.

Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Het gaat om het behouden en bevorderen van een acceptabel niveau van leven, met eventueel ondersteuning die daarvoor nodig is.

De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen, zoals verenigingsgebouwen en sociale en culturele activiteiten in onze kernen zorgen dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en niet vereenzamen. Deze gebouwen zijn ook toegankelijk voor mensen met een beperking.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via onze Welzijnsstichting en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze burgers later of geen professionele zorg nodig hebben.

We bieden ondersteuning aan statushouders in de kernen. Welzijn Veere begeleidt deze ondersteuning en werkt samen met Vluchtelingenwerk Walcheren. In 2020 krijgt de gemeente meer taken in verband met inburgering.

G

84% van de Veerse inwoners heeft regie op het eigen leven. In alle kernen zorgden we voor een aanbod van sociale en culturele activiteiten. Welzijn Veere ondersteunde en faciliteerde vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen en organisaties om dit mogelijk te maken.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

Porthos en Orionis zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Inwoners hebben zorg en ondersteuning nodig als ze niet zelf of met anderen een oplossing vinden voor hun hulpvraag en er geen algemene voorziening is.
Porthos is tot 1 januari 2020 de toegang voor inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit Wmo en Jeugdwet nodig hebben. Voor financiële ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Het is belangrijk dat inwoners snel en goed geholpen worden en dat deze drie organisaties daarom goed samenwerken volgens het principe “één gezin, één plan en één hulpverlener”.

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Voor Orionis meten we dat met de armoedemonitor. Voor Porthos met jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken.
Het is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening van Porthos vast te houden.

O

Samen met Middelburg en Vlissingen hielden we de dienstverlening van Porthos in stand. Inwoners konden daardoor een beroep doen op een Wmo of Jeughulp voorziening in 2019. De gebiedsteams hielden we tot 1-1-2020 in stand voor complexe casussen.

In 2018 was 72,9% van de klanten Wmo tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning. Voor klanten jeugdzorg is er onderzoek gedaan, maar was het aantal respondenten te klein om betrouwbare uitspraken te doen. Dit was het gevolg dat de gemeente Veere een klein aantal kinderen in de Jeugdhulp had. 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief.

Maatwerkvoorzieningen moeten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Wij meten daarvoor jaarlijks de cliëntervaring voor de Wmo-voorzieningen. Uit het onderzoek over 2017 blijkt dat gemiddeld 80% van de respondenten tevreden is over de effectiviteit van de zorg. Daarbij gaat het om de onderdelen: aansluiten op behoefte, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Met alle veranderingen in de organisatie van de toegang, is ons doel om dit niveau vast te houden.

O

Het niveau van tevredenheid heeft stand gehouden. 81,7 % van de Wmo-klanten was tevreden over de effectiviteit van de zorg. Voor klanten jeugdzorg kunnen we hier geen betrouwbare uitspraken over doen, omdat het aantal respondenten te klein was. 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Sociaal domein 17 Banen per 1.000 inw 15-64jr LISA 2017 544,4 631,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
Sociaal domein 18 Jongeren met een delict voor rechter % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2018 0 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Sociaal domein 19 Kinderen in een uitkeringsgezin % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2018 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
Sociaal domein 20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - Arbeidsdeelname 2018 67,5 67,3 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
Sociaal domein 21 Werkloze jongeren % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2018 1 1 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Sociaal domein 22 Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inw 18jr eo CBS - Participatie Wet 1e helft 2019 11,8 27,4 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
Sociaal domein 23 Lopende reïntegratievoorzieningen per 1.000 inw 15-74jr CBS - Participatie Wet 1e helft 2019 6,2 31,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Sociaal domein 24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS - Beleidsinformatie Jeugd 1e helft 2019 7,3 10,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 25 Jongeren met jeugdbescherming % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 1e helft 2019 1,1 1,3 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Sociaal domein 26 Jongeren met jeugdreclassering % CBS - Beleidsinformatie Jeugd 2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Sociaal domein 27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw CBS - Monitor Sociaal Domein WMO 1e helft 2019 nb 63 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.790 -2.612 -2.565 46
6.2 Wijkteams -9.113 -9.587 -9.994 -407
6.3 Inkomensregelingen -4.272 -4.579 -4.487 92
6.4 Begeleide participatie -1.220 -1.275 -1.267 8
6.5 Arbeidsparticipatie -11 -11 -12 -1
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -392 -542 -618 -76
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.109 -3.688 -3.801 -114
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.349 -4.028 -2.953 1.075
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -57 -8 -8 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 -57 -1.164 -1.107
Totaal Lasten -24.313 -26.386 -26.869 -483
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 116 137 153 16
6.2 Wijkteams 8.178 8.335 9.017 682
6.3 Inkomensregelingen 2.563 2.959 2.962 3
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 4 5 1
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 120 105 111 6
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
Totaal Baten 10.981 11.539 12.247 708

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.  

Taakveld

Resultaat

V/N

Samenkracht en burgerparticipatie
We hielden € 35.000 over vanwege het niet besteden van gelden voor asielzoekers/statushouders. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve.

€ 35

V

Wijkteams

We hebben in 2019 gekozen voor een minimaal niveau van ondersteuning om de bedrijfsvoering van Porthos draaiende te houden. Dit hebben we gedaan omdat vanwege we vanwege de ontvlechting van de organisatie nog frictiekosten verwachten. De frictiekosten, welke nog niet volledig in beeld zijn, willen we betalen uit de ruimte die is ontstaan door het lagere ondersteuningsniveau.

We verwachten de frictiekosten in de eerste bestuursrapportage 2020 in beeld te hebben.

 

€ 225

 

 

V

 

Inkomensregelingen
We hielden € 95.000 over op het budget inkomensregelingen. Het grootste deel (zo’n € 70.000) wordt veroorzaakt door het resultaat in het aandeel GR Orionis. GR Orionis heeft een positief resultaat in zijn jaarrekening waar de gemeente Veere een deel van krijgt. Daarnaast zien we een positief verschil van bijna € 40.000 binnen het armoedebeleid. Het budget wat beschikbaar is voor armoede (met name onder kinderen is niet volledig besteedt. Ook zijn de besteding voor Aanvullende Inkomens Voorzieningen (AIV) bij Orionis iets lager dan begroot

€ 95

V

Begeleide participatie
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Arbeidsparticipatie
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Maatwerkvoorziening (WMO)
Het verschil van zo’n € 75.000 negatief wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijgende uitgave voor Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze budgetten zijn bijgesteld in bestuursrapportages maar onvoldoende waardoor de realisatie nu hoger uitkomt dan de begroting

€ 75

N

Maatwerkdienstverlening 18+
We kwamen op dit taakveld € 85.000 te kort. Dit heeft diverse oorzaken. We verstrekten € 25.000 meer aan PGB begeleiding dan was begroot. Daarnaast zien we een toename in het aantal klanten dat gebruik maakt van Wmo voorzieningen. Daardoor overschreden we het budget Begeleiding met zo’n € 90.000 en HH/HZ met bijna € 40.000. We hielden € 60.000 over op de vervoersvoorzieningen.

€ 85

N

Maatwerkdienstverlening 18-
Het verschil van € 1.000.000 wordt veroorzaakt door gesplitste boeking realisatie Jeugdzorg (zie taakveld Geëscaleerde zorg 18-) Bij de begroting is dit per abuis niet aangepast. Per saldo is het verschil nihil.

€ 1.000

V

Geëscaleerde zorg 18+
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

Geëscaleerde zorg 18-
Het verschil van € 1.000.000 wordt veroorzaakt door gesplitste boeking realisatie Jeugdzorg (zie taakveld Maatwerkdienstverlening 18-) Bij de begroting is dit per abuis niet aangepast. Per saldo is het verschil nihil.

€ 1.000

N

 

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
GR Orionis S 14 14 Budget gerealiseerd in 2019
Begeleiding vluchtelingen/statushouders E 30 0 Budget niet benodigd.
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) S 150 0 Doorlopend project. Overgeboekt naar reserve maatschappelijke voorzieningen
Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) S 50 0 Doorlopend project. Overgeboekt naar reserve maatschappelijke voorzieningen
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig