Uitgaven

2,99%

€ 2.470

x € 1.000
2,99% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 764

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

556,72%

€ -1.706

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

2,99%

€ 2.470

x € 1.000
2,99% Complete

Inkomsten

0,92%

€ 764

x € 1.000
0,92% Complete

Saldo

556,72%

€ -1.706

x € 1.000

Programma inleiding

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner.

G

Bestaande afspraken over scholing van pedagogisch medewerkers zijn voortgezet. We bereidden een plan voor ter verbetering van de samenwerking tussen scholen en peutergroepen.  Naast ouderbetrokkenheid en een warme overdracht  is er ook aandacht voor begeleiding en zorg en afstemming van pedagogisch klimaat. De Veerse scholen en peutergroepen deden mee aan de landelijke voorleesdagen.  Uit de jaarstukken van Bureau Leerplicht blijkt dat  voor meer dan 80% van de leerlingen de overgang naar een andere schoolsoort zonder taalachterstand of schooluitval verloopt.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het kan nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid

G

Scholen in de gemeente Veere zijn toegankelijk voor alle leerlingen. Er zijn geen belemmeringen van schoolgebouwen geconstateerd in de fysieke toegankelijkheid voor kinderen met een handicap.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer.

G

Wij verleenden in 2019 subsidie voor schoolbegeleiding.  We spraken met de schoolbesturen over de kwaliteit en inzet van schoolbegeleiding. We vervoerden leerlingen naar het speciaal onderwijs en naar basisscholen buiten de gemeente. Hierbij pasten we een aantal keer maatwerk toe. 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende taallessen in onze gemeente.

Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren.

 

G

Door inzet van de taalbus en publicaties over laaggeletterdheid in regionale bladen kennen alle laaggeletterde volwassenen de verschillende taallessen in onze gemeente. We maakten hierover afspraken met het taalhuis.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Onderwijs 13 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 0,32 1,48 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 14 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen Ingrado 2018 19 31 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
Onderwijs 15 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs 2018 1,4 1,9 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs -447 -412 -411 1
4.2 Onderwijshuisvesting -864 -647 -633 15
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.443 -1.536 -1.427 109
Totaal Lasten -2.754 -2.595 -2.470 125
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 51 53 58 5
4.2 Onderwijshuisvesting 46 58 59 2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 570 665 647 -18
Totaal Baten 667 776 764 -12

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Openbaar onderwijs

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Onderwijshuisvesting

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Leerlingenvervoer

De werkelijke uitgaven zijn lager dan vooraf was ingeschat (€ 28.000). De eigen bijdragen van ouders waren ook lager (€ 11.000).

 

Onderwijsachterstandenbeleid en educatiebudget

We hebben meer bijdragen van het Rijk ontvangen dan dat er in 2019 kosten waren. We verwachten deze kosten nog wel in 2020 te maken waardoor we voorstellen de budgetten over te boeken en beschikbaar te stellen in 2020.

 

 

€ 17 

 

 

€ 52 

 

 

V

 

 

V

 

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Kennis onderwijshuisvesting E 50 42 Restantbudget niet benodigd.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig