Uitgaven

0,99%

€ 819

x € 1.000
0,99% Complete

Inkomsten

10,09%

€ 8.372

x € 1.000
10,09% Complete

Saldo

2465,03%

€ 7.554

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

0,99%

€ 819

x € 1.000
0,99% Complete

Inkomsten

10,09%

€ 8.372

x € 1.000
10,09% Complete

Saldo

2465,03%

€ 7.554

x € 1.000

Programma inleiding

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

  • Vitaliteit
  • innovatie
  • tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
  • behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

D.3.01 In 2019 is er inzicht in een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

G

In 2019 hebben we het onderzoek leefbaarheid & toerisme uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit 4 delen: toeristische druk, verkeer en parkeren, wonen en het attitudeonderzoek onder inwoners. Het rapport brengt de feiten en het gevoel in kaart. Door het stapelen van deze gegevens zijn op kernniveau de knelpunten in beeld gebracht.

In december 2019 is het rapport aan alle stakeholders in diverse sessies gepresenteerd. Het onderzoek is hier te vinden.

De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor het nieuwe ERT-beleid, de omgevingsvisie en het nieuwe GVVP.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten. De reputatie komt ook aan bod in de maatregel 3.011: ‘We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme’.

G

Het jaar 2019 staat in het teken van het onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme. Het toerisme neemt jaarlijks toe. Bezoekers dragen sterk bij aan de lokale economie in Veere. Hun aanwezigheid zorgt voor bestedingen, werkgelegenheid en een hoog voorzieningenniveau. Tegelijkertijd heeft toerisme allerlei andere effecten op de leefbaarheid. Het onderzoek is in december afgerond. In verschillende sessies zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de gemeenteraad en alle overige geïnteresseerden. Het beeld dat het rapport laat zien is dat de voordelen van het toerisme groter zijn dan de nadelen, en dat er op verschillende punten knelpunten zijn. Deze knelpunten zijn vooral op het gebied van verkeer, parkeren, ervaren drukte en zorg over verdere groei.

De samenwerking met de toeristische sector is goed. Dankzij het convenant Toeristische Impuls geven we financiële ondersteuning aan projecten en evenementen die het Veerse toeristische product verduurzamen en innoveren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland Beschrijving
Economie 11 Functiemenging % LISA 2018 45 49,3 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Economie 12 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw 15-64jr LISA 2018 214 163,7 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling -273 -239 -220 18
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -288 -98 -96 2
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen -125 -161 -140 22
3.4 Economische promotie -665 -544 -362 182
Totaal Lasten -1.351 -1.042 -819 224
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 7 7 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 254 57 36 -20
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 38 34 32 -3
3.4 Economische promotie 7.830 8.392 8.297 -95
Totaal Baten 8.122 8.490 8.372 -118

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Economische ontwikkeling

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Fysieke bedrijfsinfrastrcutuur

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Er hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden voor de herziening van het uitstallingen- en terrassenbeleid. Dit bedrag is hierdoor ook niet onttrokken uit de algemene reserve. We stellen voor dit budget in 2020 beschikbaar te stellen en weer te dekken uit de algemene reserve.

 


€ 35

 


V

Economische promotie

Impuls zorg en toerisme

We hebben € 36.000 minder uitgaven dan geraamd. Hiervan heeft € 19.000 (SAILproject/gezonde voeding) betrekking op doorlopende projecten. Dit budget is ook niet beschikt uit de reserve waardoor we voorstellen dit budget in 2020 wederom beschikbaar te stellen en te beschikken uit de reserve. Verder is er € 13.000 niet besteed door het ontbreken van projecten.

 

Toeristische impuls

Vanwege vertraging in de uitvoering is er € 43.000 minder benut uit de Toeristische Impuls. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de algemene reserve. Volgens afspraak met de sector stellen we voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve. 

 

Gebiedsvisie Veerse Meer

We stellen voor het budget voor het opstellen van de Gebiedsvisie Veerse Meer in 2020 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Dit budget is in 2019 niet benut en ook niet beschikt over de algemene reserve.

 

Forensenbelasting

We hebben  inkomsten forensenbelasting  uit oude jaren ontvangen. Deze waren niet voorzien.

De inkomsten uit het huidige jaar bleven achter op de ramingen.

 

Toeristenbelasting

We hebben aan aantal negatieve afrekeningen uit oude jaren ontvangen voor de toeristenbelasting. 

De inkomsten uit het huidige jaar bleven achter op de ramingen.

 

 


€ 36

 

 

€ 43

 

 

€ 15

 

 

€ 73

€ 46

 

 

€ 18

€ 35

 

 


V

 

 

V

 

 

V

 

 

V

N

 

 

N

N

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 1000
Budgetsubsidie VVV E p.m.
Doorontwikkeling badstatus Domburg E 25 0 Budget overboeken naar 2020.
Onderzoek leefbaarheid E 120 106 Budget van € 10.000 overboeken naar 2020.
Ontwikkeling Economisch en toeristisch-recreatief beleidsplan E 35 10 Budget overboeken naar 2020.
Project ecomobiliteit E 100 0 Project niet uitgevoerd. Geld terug gevloeid naar reserve.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig