Uitgaven

7,15%

€ 5.913

x € 1.000
7,15% Complete

Inkomsten

0,85%

€ 709

x € 1.000
0,85% Complete

Saldo

1698,06%

€ -5.203

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

7,15%

€ 5.913

x € 1.000
7,15% Complete

Inkomsten

0,85%

€ 709

x € 1.000
0,85% Complete

Saldo

1698,06%

€ -5.203

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

Fase 1 van de aanpak van het fietsparkeren is voorbereid in 2019 en gaat begin 2020 in uitvoering. Fase 1 beslaat Dishoek, Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande. In 2019 is aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van 2e fase in 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

O

De voortgangsrapportage GVVP is eind 2019 gemaakt. Verschillende thema's en locaties uit het GVVP zijn aangepakt. Effecten van die aanpassingen zijn nog niet bekend. Door aanpassingen in begroting 2020 zijn projecten naar achteren geschoven en laat realisatie langer op zich wachten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegbeheerprogramma.

G

In 2019 zijn een behoorlijk aantal wegen aangepast om te voldoen aan de wegencategorisering en de uitgangspunten van het GVVP. In 2019 zijn de Prelaatweg, de Middelburgseweg, de Dorpsstraat (Gapinge)en de omgeving van 't-Groentje afgerond.  Van de reconstructies van de Oostweg (Zoutelande) en Dorpsstraat - Noordweg (Oostkapelle) is de 1e fase afgerond , de 2e fase van deze wegen start in het eerste kwartaal 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en toeristen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

G

Drie bushaltes zijn toegankelijker gemaakt in 2019. Via deelname aan de ontwikkelgroep 'Betrouwbare, slimme verbindingen' is in 2019 meegedacht over slimmere combinaties tussen verschillende vervoersvormen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

G

In 2019 hebben we de afgesproken onderhoudsniveaus in het algemeen gehaald. Omdat we geen chemische middelen meer mogen gebruiken om onkruid te bestrijden hebben we alle zeilen bij moeten zetten om straten en plantsoenen vrij te houden van onkruid. Dit is bijna overal gelukt. 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

G

In 2019 is verder gewerkt aan de nieuwe Nota Parkeren. Daarin is vooral ook aandacht voor een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. In 2020 wordt de Nota behandeld in de gemeenteraad.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer -4.368 -4.781 -4.647 134
2.2 Parkeren -1.193 -1.214 -1.090 123
2.3 Recreatieve havens -201 -202 -176 26
Totaal Lasten -5.762 -6.197 -5.913 284
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 24 342 371 29
2.2 Parkeren 197 180 184 3
2.3 Recreatieve havens 157 157 155 -2
Totaal Baten 379 679 709 30

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Verkeer en vervoer

Nog niet gereed in verband met uitvoering in winterperiode

Dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat veel werkzaamheden worden uitgevoerd in de winterperiode om het toeristisch seizoen te ontzien. De werkzaamheden lopen door in het nieuwe jaar.  Het gaat om de volgende werkzaamheden:

 

* Realiseren fietsparkeerplaatsen: hiervan is een budget van € 18.000 nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door in 2020 (realiseren diverse fietsparkeerplaatsen in o.a. Domburg, Zoutelande en Veere). Dit bedrag is hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene reserve. We stellen voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de reserve.

Aanpassen halteplaatsen voor invaliden:  een budget van € 17.000 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door (bushalte Serooskerke). Dit bedrag is hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene reserve. We stellen voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de reserve.

* Uitvoeren maatregelen GVVP: een budget van € 77.000 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog (keerpunt bus en bushalte Serooskerke). Dit bedrag is hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene reserve. We stellen voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de reserve.

 

Overig

* Onderhoud Openbare Verlichting: Hiervan is € 61.000 niet besteed. Dit bedrag is in 2018 doorgeschoven in verband met problemen met de aannemer. Die zijn opgelost het bedrag is niet meer nodig en valt in het rekeningresultaat.

 

€ 112  

 

€ 61

 

V  

 

V

Parkeren

In de exploitatie zijn een aantal meevallers. De meest opvallende afwijkingen zijn:

 

* Onderhoudskosten parkeerterreinen waterschap: In afwachting van een nieuwe overeenkomst met het waterschap is onderhoud uitgesteld € 40.000. Dit bedrag valt vrij in het rekeningresultaat.

* Stelpost parkeerterreinen waterschap:  De verlenging van de overkomst is nog niet rond. Stelpost van € 34.000 was daarom nog niet nodig in 2019. Dit bedrag valt vrij in het rekeningresultaat.

Kosten aanleg parkeervakken Kanonweistraat: Er is inmiddels een andere oplossing overeengekomen. Het restant € 11.000 valt in daarom in het rekeningresultaat.

* Exploitatiekosten software parkeervergunningen: Een positief resultaat van € 8.000. Bedrag is geraamd voor heel 2019, maar is pas in november operationeel geworden.

 

€ 93

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

Recreatieve havens

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

 

 

 

 

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Exploitatielast software parkeervergunningen S 10 4 Restantbudget niet benodigd.
GVVP 2019 (looproutes Domburg, kruising H'gemseweg/J. Catsweg Grijpskerke) I 160 0 Krediet verschuift naar 2020
Invulling installatieverantwoordelijkheid S 7 7 Budget gerealiseerd in 2019
Onkruidbestrijding op wegen S 40 40 Budget gerealiseerd in 2019
Reconsructie dorpsstraat Gapinge I 750 463 Doorlopend project.
Software parkeervergunningen I 110 64 Afronding in 2020
Terugdraaien eenrichtingsverkeer Oudestraat Veere I 130 0 Krediet verschuift naar 2020
Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000) I 302 302 Investering afgerond.
Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg I 1.067 1.111 Afgerond
Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel) S 30 22 Restant valt vrij.
Wegreconstructie (Noordweg Oostkapelle i.c.m. Dorpsstraat Okp.) I 250 200 Doorlopend project.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig