Uitgaven

3,98%

€ 3.292

x € 1.000
3,98% Complete

Inkomsten

3,99%

€ 3.313

x € 1.000
3,99% Complete

Saldo

6,76%

€ 21

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

3,98%

€ 3.292

x € 1.000
3,98% Complete

Inkomsten

3,99%

€ 3.313

x € 1.000
3,99% Complete

Saldo

6,76%

€ 21

x € 1.000

Programma inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score van 6,5. In 2019 herhalen we dit onderzoek.

--

Het onderzoeksbureau voerde tweede helft 2019 het onderzoek uit. We verwachten de resultaten begin 2020.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

  • bezoekers balie 8,3
  • inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhalen we dit onderzoek.

--

Het onderzoeksbureau voerde tweede helft 2019 het onderzoek burgerpeiling inclusief het klanttevredenheidsonderzoek balie uit. We verwachten de eindrapportages begin 2020

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie een feit.

G

In 2019 stelden wij een gedragscode integriteit op voor de politieke ambtsdragers en bestuurders. De gemeenteraad stelde beide documenten vast op 26 september 2019. Wij adviseerden de gemeenteraad om verdere invulling te geven aan het implementeren van het integriteitsbeleid. Hiervoor definieerden wij acties waaronder het opstellen van een protocol vermoedens integriteitsschending. Deze acties pakten wij in 2019 op en ronden wij in het eerste kwartaal van 2020 af.

Verder  stelden wij in oktober 2019 (na instemming van de OR)  een gedragscode vast voor de ambtelijke organisatie samen met een meldregeling voor misstanden.  Wij startten een traject op om integriteitsbewustzijn te bevorderen. Dit bestaat uit een bewustwordingssessie, een online dilemmatraining en een werkoverleg. Het traject wordt door alle medewerkers doorlopen. In 2019 doorliepen wij de sessie en de dilemmatraining. In 2020 vervolgen wij dit in werkoverleggen.

Binnen de in het eerste kwartaal 2019 operationeel geworden uit control/cluster Governance positioneerden wij de functie van integriteitscoördinator in combinatie met die van business controller.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.

We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

G

In  2019 is er ambtelijk een eerste opzet gemaakt van een plan van aanpak voor de invoering van het Governance model bij de verbonden partijen. Hierin wordt stil gestaan bij de problematiek omtrent grip en het formuleren  van duidelijke beleidskaders en meerjarenplannen. In 2020 werken wij dit plan verder uit voor 2 gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een dashboard. Dit leggen we samen met het plan van aanpak voor aan de raad.

 

 

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2019 11,44 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2019 9,46 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2019 € 820 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2019 19% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2019 € 2.609.000 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2019 11% n.b.

Wat heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 2019 Realisatie 2019 Resultaat 2019
Lasten
0.1 Bestuur -1.318 -1.489 -2.387 -897
0.2 Burgerzaken -758 -736 -704 33
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden -72 -138 -133 4
0.63 Parkeerbelasting -84 -74 -68 6
Totaal Lasten -2.232 -2.438 -3.292 -854
Baten
0.1 Bestuur 12 0 0 0
0.2 Burgerzaken 418 342 322 -20
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 7 57 57 1
0.63 Parkeerbelasting 2.734 3.039 2.933 -106
Totaal Baten 3.171 3.438 3.313 -125

Financiële analyse

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.  

 

Taakveld Resultaat V/N

Bestuur

Vergoeding raadsleden
Er heeft een verhoging van de vergoeding voor raadsleden van gemeenten met minder dan 24.000 inwoners plaatsgevonden. De vergoeding die we vanuit het gemeentefonds ontvangen hebben was niet toereikend.  

 

Voorzieningen pensioenverplichtingen wethouders
Er is een extra toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen wethouders gedaan. De noodzakelijke omvang van deze voorziening en de noodzakelijke werkelijke dotatie aan de voorziening worden jaarlijks opnieuw bepaald. Uit deze bepaling bleek dat de structureel geraamde vaste dotatie aan de voorziening ultimo 2019 te laag was. Om de voorziening op de gewenste hoogte te brengen was er in 2019 een hogere storting in de voorziening noodzakelijk dan begroot was. De hogere storting is € 919.000. 

 


€ 37

 € 919

 


N

 N

Burgerzaken

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Beheer overige gebouwen en gronden

Geen afwijkingen groter dan € 25.000.

   

Parkeerbelasting

Dit resultaat wordt bijna helemaal veroorzaakt door het niet kunnen innen van boetes voor buitenlandse voertuigen. Het is niet mogelijk buitenlandse kentekens  op te vragen. De te verwachten opbrengsten, ook van afgelopen jaren, zijn afgeboekt.

 

€ 106

 

N

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Aansluiting e-depotvoorziening E 45 34 Budget overboeken naar 2020.
BAG/Grondslag WOZ wijziging E 60 40 Budget overboeken naar 2020.
Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) S 3 3 Budget gerealiseerd in 2019.
Herziening beleidsregels uitstallingen- en terrassenbeleid E 35 0 Budget overboeken naar 2020.
Luchtfoto's t.b.v. volledigheid BAG S 10 6 Restantbudget niet benodigd.
Overleg Zeeuwse Overheden E 22 26 Budget gerealiseerd in 2019.
Verkiezingen - 3 verkiezingen E 69 32 Restantbudget niet benodigd.
Verkiezingen - onderhoudscontract applicatie S 5 5 Budget gerealiseerd in 2019.
Verkiezingen applicatie E 4 4 Budget gerealiseerd in 2019.
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening S 15 0 Valt in resultaat.
Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening E 75 0 Budget overboeken naar 2020.
I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig