Hogere uitgaven

Net als in andere gemeenten zien we de laatste jaren de kosten in het Sociaal Domein fors stijgen. We ramen € 733.000 meer voor de Wmo-voorzieningen. We zien een toename van het aantal cliënten dat wordt veroorzaakt door: 

  1. de verandering van de regels voor het abonnementstarief (per 2019). De eigen bijdrage is daardoor niet meer inkomensafhankelijk. Alle gebruikers betalen hetzelfde tarief. Hierdoor ontvangen we minder inkomsten aan ‘eigen bijdrage’ en  zien we dat meer mensen een beroep doen op Wmo-voorzieningen;
  2. het meer bekend zijn van voorzieningen inwoners en het gebruik van voorzieningen wordt ‘meer eigen’;
  3. een toename van de instroom voor Wmo-voorzieningen vanaf 71 jaar. Er zijn meer inwoners binnen deze gemiddelde instroomleeftijd en het aantal (potentiële) mantelzorgers neemt af.

 

Voor de Jeugdzorg verwachten we € 443.000 meer nodig te hebben. We zien dat de kosten per jeugdige omhoog gaan. De grootste stijging komt doordat bij ambulante jeugdhulp vaker specialistische zorg wordt ingezet en minder reguliere zorg. Daarnaast neemt de inzet toe van specialistische ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf- of pleegzorg. Dit zijn allen duurdere vormen van zorg. 

 

We zien al enkele jaren een stijging van de kosten in het Sociaal Domein. Hogere kosten werden dan gerapporteerd en eenmalig gedekt. In dit financieel perspectief willen we het benodigde budget structureel opnemen. We werken aan een instrument voor het Sociaal Domein waarmee de raad beter kan sturen op kosten, effectief beleid en de tevredenheid van cliënten.

 

Verder ramen we vanaf 2021 structureel € 165.000 aan hogere kosten voor Leerlingen-vervoer. We zien de laatste jaren het aantal leerlingen die gebruik maken van dit vervoer stijgen. Daarnaast houden we rekening met de inflatie van de tarieven. Ook het nu geldende noodcontract, dat vanwege het faillissement van de vorige vervoerder is afgesloten, leidt tot hogere tarieven en kosten.