Hoe houden we Veere Financieel Gezond & Leefbaar

Bezuinigen, uitstellen en schrappen

Alle beleidsterreinen van de organisatie zijn onder de loep genomen. Door bezuinigen, uitstel en schrappen in geplande uitgaven en investeringen realiseren we een bedrag van € 1,9 miljoen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we in deze tijd wel flexibel moeten zijn en moeten inspelen op wat er om ons heen gebeurt.

Beroep op de algemene reserve

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de financiële positie van Veere en betekent een aanslag op de algemene reserve. Deze zakt naar een niveau van € 4 miljoen. We willen zo snel mogelijk weer financieel gezond zijn. Hiervoor is een plan van aanpak met de volgende uitgangspunten:


1. Financieel gezond zijn baseren we op bestaande afspraken in ons financieel beleid; dit betekent populair gezegd dat we niet in het rood willen komen en gaan voor een structureel sluitende meerjarenraming.
2. Een gezonde algemene reserve voor Veere bedraagt minimaal € 10 miljoen. Dit niveau is globaal afgeleid van het weerstandsvermogen dat we nodig hebben en de grens van de solvabiliteit en schuldquote. In de aanpak nemen we een algemene reserve van € 10 miljoen als uitgangspunt en kiezen we een periode van 5 tot 10 jaar om dit te bereiken. De looptijd van het plan is onder andere afhankelijk van de compensatie van het rijk.
3. De aanvulling op de algemene reserve die nodig is, bedraagt circa € 6 miljoen.
4. Het nadelig resultaat van de 1e bestuursrapportage 2020 (€ 0,7 miljoen) en de afboeking in 2020 van voorbereidingskosten op ruimtelijke projecten (€ 0,7 miljoen) nemen we mee. Zie de tabel later in dit document.

Verhoging onroerendzaakbelasting

We stellen voor om de onroerendzaakbelasting voor 2021 en 2022 jaarlijks te verhogen met 5%. We vinden deze maatregel verdedigbaar, gelet op de forse stijging van de kosten in het Sociaal Domein en de wensen voor betere maatschappelijke voorzieningen. Hiermee kunnen we ook de maatschappelijke voorzieningen op peil houden. Veere hoort met deze verhoging nog steeds bij de goedkopere gemeenten van Zeeland. Deze maatregel betekent een structureel hogere opbrengst van respectievelijk € 275.000 en € 550.000 in 2021 en 2022.

Verhoging toeristenbelasting en parkeerbelasting

Omdat een deel van de kosten waarvan onze toeristen meeprofiteren niet in rekening gebracht zijn bij de toeristen, vinden we het reëel dat we de opbrengsten die voortkomen uit de toeristenbelasting en parkeerbelastingen structureel verhogen. Hiervan kunnen we dan een deel besteden aan zandsuppletie, autoparkeerplaatsen, fietsparkeerplaatsen, ontwikkeling van het Nehalennia-gebied, parkeerterrein Breezand, onderhoud en ontwikkeling van het zwembad, extra handhavers en andere prioriteiten die om financiële redenen nu niet kunnen. Ook komt een deel ten gunste van de algemene reserve en de multifunctionele accommodaties 2e fase.

Voor de toeristenbelasting willen we toe naar een systeem met de volgende uitgangspunten:


1) eenvoudig uitvoerbaar en hetzelfde systeem als in Vlissingen en Middelburg;
2) rechtvaardig, meer balans tussen toeristenbelasting en overnachtingsprijs.

Daarom kiezen we voor een eenvoudig systeem met 2 tarieven; laag en hoog tarief. Voor toeristen met een eigen verblijfsmiddel blijft het tarief € 1,30 per persoon per nacht. Voor toeristen die verblijven in accommodaties zoals hotels en vakantiehuisjes, de zogenaamde vaste eenheden, wordt de toeristenbelasting € 2,-- per persoon per nacht. Deze verhoging betekent een hogere opbrengst van € 1,7 miljoen. We stellen deze tariefwijziging voor vanaf 2021, maar mocht er vanwege de gevolgen van corona aanleiding zijn dit uit te stellen, dan heroverwegen we deze keuze.

Om de dagtoerist meer mee te laten betalen, kiezen we voor betaald parkeren langs de gehele kust van Veere. Hier kiezen we voor het uitgangspunt: hoe dichter bij een trekpleister, hoe hoger het tarief. We denken hiermee twee doelen te dienen. We kunnen financieel sturen op drukte en de plaatsen waar we dat willen autoluwer maken, door de tarieven te verhogen. De extra opbrengsten gebruiken we om op termijn maatregelen te treffen om bepaalde gebieden helemaal autovrij te maken. Binnen afzienbare tijd denken we hiermee structureel € 2,5 miljoen extra inkomsten te genereren. Wel zijn maatregelen nodig om het parkeren van eigen inwoners en ondernemers in de buurt van huis en werk goed mogelijk te maken.