Hoofdonderwerpen

1. Leefbaarheid en toerisme en handhaving

Doelstelling Leefbaarheid & Toerisme
Er liggen veel onderzoeksresultaten, zoals de Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme en onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Daarnaast is er aanvullende informatie beschikbaar vanuit verschillende kernen. Aan de inhoud van die rapporten moeten we betekenis geven. Voor het college zijn daarbij in ieder geval van belang:

 • per kern betekenis geven aan de lusten en lasten van toerisme, zoals enkele kernen zelf al hebben gedaan;
 • per kern de druk op het groen en landschap in beeld brengen en de kansen voor verbetering;
 • per kern is al in beeld gebracht welke multifunctionele accommodaties gewenst zijn;
 • structurele werkgelegenheid, die gericht is op de leefbaarheid in de kernen.

Maatregelen/acties
Met het vaststellen van het Programma Toerisme 2021-2026 maakt gemeente Veere strategische keuzes voor de korte en middellange termijn. We leggen de onderwerpen vast waar tijd en geld in worden geïnvesteerd. Met als doel om de vrijetijdssector divers, toegankelijk, onderscheidend en op hoog niveau te behouden, ons landschap en de natuur te beschermen en de lasten en lusten van het toerisme beter in balans te brengen. Het is in ieders belang dat de balans tussen leefbaarheid en toerisme in de toekomst centraal staat.

Resultaten
Veel partijen hebben meegewerkt om een beeld te krijgen van een toekomstbestendige vrijetijdssector in een leefbaar Veere. Het adviesbureau Addvision, die deze informatiesessies heeft begeleid, heeft op basis van deze brede consultatie aandachtspunten meegegeven die zijn verwerkt in dit programma. We zien toerisme niet langer als een economisch doel op zich, maar als een middel om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Zoals de sector zelf zegt: “Een vitale toeristische sector als beste garantie van een leefbaar en gezond Veere”. Het is daarom onze ambitie om een toeristische kustgemeente te zijn waar:

 • wonen, werken en recreëren in balans zijn,
 • het landschap en de natuur ons kapitaal is,
 • en waar inwoners en ondernemers trots op zijn en toeristen zich welkom voelen.

Om de ambitie te bereiken maken we 5 strategische keuzes:

 1. Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur
 2. De stranden blijven van topkwaliteit en blinken uit in duurzaamheid
 3. De omgeving stimuleert een gezonde lifestyle
 4. Gastvrij Veere
 5. Samenwerking en goed ondernemerschap

Deze strategische keuzes zijn vertaald in concrete doelstellingen en acties in de uitvoeringsparagraaf zodat duidelijk is waar gemeente Veere zich de komende 5 jaar op gaat richten.

Handhaving
De toegekende 4 fte handhavingscapaciteit uit de begroting 2021 vulden we in februari en maart in met twee toezichthouders woninggebruik en een administratief juridisch medewerker. In juli start een handhavingsjurist. Begin 2021 stelden we het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma 2021 vast. In de commissie RO lichtten we dit toe.

In december 2020 stelden we het plan van aanpak illegaal gebruik tweede woningen vast. Met dit plan van aanpak beschreven we de prioriteit in aanpak illegaal gebruik tweede woningen en de wijze waarop handhaven. De hoogste prioriteit ligt in handhaven van de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan in de kernen. Daarnaast in het handhaven van het bestemmingsplan buiten de kernen en dan met name de kernen waar we de meeste vragen en klachten over ontvangen (Domburg, Oostkapelle en Veere). Ook is er aandacht voor adresonderzoek (schijninschrijvingen).

Update 1 september 2021: Op dit moment hebben wij 82 dossiers in behandeling. Wij wonnen dit jaar tot nu toe vijf tweede woningen terug. Dit betroffen panden in Domburg, Oostkapelle en Aagtekerke. We verstrekken dagelijks informatie aan burgers en ketenpartners over onze Huisvestingsverordening en het bestemmingsplan. Dat werkt preventief. En we zijn gestart met een onderzoek naar het gebruik van tweede woningen in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande. De uitkomsten van dit onderzoek worden later dit jaar bekend gemaakt.

2. Multifunctionele accommodaties

Actualisatie van de maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Veere
De doelstelling van het programma Maatschappelijke voorzieningen is het toekomstbestendig maken van de voorzieningen in 8 kernen uitgevoerd in 2 fasen. Momenteel worden de maatschappelijke voorzieningen in de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle geactualiseerd / vernieuwd.

Aanleiding doelstelling
Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot. In de huidige situatie zijn er voorzieningen beschikbaar maar veelal verouderd qua gebruik, technische kwaliteiten (duurzaamheid) en niet aansluitend op de huidige behoefte.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Sinds 2017 wordt overleg gevoerd met belanghebbenden in alle genoemde kernen. De programma’s van eisen worden opgesteld in samenspraak met de belanghebbenden. Elke kern kent zijn eigen tempo en programma waarbij zowel nieuwbouw als renovatie voorkomt.

Gaan we de doelstellingen behalen?
De doelstellingen worden behaald. We gaan namelijk in samenspraak met belanghebbenden de maatschappelijke voorzieningen verduurzamen en klaar voor de toekomst maken.

In Aagtekerke is samen met de werkgroep die bestaat uit inwoners, verenigingen, onderwijs en ondernemers een architectenbureau geselecteerd voor de MFA waarin dorpshuis, gymzaal en zorg wordt gerealiseerd. Er is samen gewerkt aan het voorlopig ontwerp en de gemeenteraad heeft op 30 september het budget voor realisatie beschikbaar gesteld. Er is een bijdrage vanuit de derde tranche Regio Deal toegewezen voor onderzoek naar exploitatie en beheervormen waarbij de inwoners zelf een prominente rol hebben.

De renovatie Halve Maan in Oostkapelle wordt door architectenbureau RdH uitgewerkt. De gebruikers van de sporthal en dorpshuis zijn gevraagd naar de wensen die zoveel mogelijk verwerkt worden in het voorlopig ontwerp. Daarnaast wordt in het voorlopig ontwerp de installatietechnische en bouwkundige verduurzaming verwerkt.

De beide basisscholen zijn de gezamenlijke huisvestingsvisie voor de twee scholen onder één dak aan het opstellen.

In bouwteamverband is het voorlopig ontwerp voor de renovatie van Zwembad de Goudvijver te Serooskerke uitgewerkt. De wensen van gebruikers en verduurzaming en zijn inzichtelijk gemaakt. De uitvoering van de sloop voor ver-nieuwbouw van het zwembad is eind oktober gestart zodat voor het zwemseizoen van 2022 het zwembad hernieuwd open kan. Voor Serooskerke Oost zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten in overleg met dorpsraad, omwonenden, onderwijs en overige belanghebbenden herzien en zijn de onderzoeken voor het bestemmingsplan in uitvoering. 

De draagvlakmeting voor de nieuwe MFA en toekomst Herrijst in Westkapelle is uitgevoerd. De uitnodiging is huis aan huis gedeeld en de deelname door dorpsraad en belanghebbenden was groot. De resultaten hiervan zijn breed gedeeld. U kunt de stukken inzien op https://www.veere.nl/maatschappelijke-voorzieningen-westkapelle. De haalbaarheidsstudie naar de alternatieve locatie MFA is afgerond. Op 30 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de locatiekeuze Molenwal. De opknapbeurt van Herrijst is in overleg met de verenigingen uitgevoerd.

Blijven we binnen de financiële kaders?
De gemeenteraad heeft op 22 april jl. het financieringsplan voor de 1e fase van het project vastgesteld. We hebben volgens plan (bedrag, looptijd en opnamedatum) op 10 mei jl. de geldleningen afgesloten. Afhankelijk van de looptijd en opnamedatum betalen we een rentepercentage 0,55% en 0,76%. Deze financiering beschouwen we, zoals door de raad is besloten, als projectfinanciering voor de 1e fase van het project. De projectrente is een gewogen gemiddelde van de geldleningen en vastgesteld op 0,65%. Aanvankelijk is in de berekeningen uitgegaan van 2%. Het rentevoordeel houden we beschikbaar voor het project om tegenvallers in de 1e fase op te vangen of als dekking voor de 2e fase van het project.

De vertaling van Programma van Eisen naar ontwerp wordt momenteel in alle kernen uitgevoerd. Na de vertaling van de Programma’s van Eisen naar de ontwerpen en aanbesteding wordt duidelijk of de plannen binnen de kaders past. Uit de eerste raming voor de renovatie van De Halve Maan lijkt het bij de begroting vastgestelde budget haalbaar. De eerste raming van de renovatie zwembad De Goudvijver laat zien dat het door de raad vastgestelde budget niet toereikend was. Belangrijke oorzaken hiervan zijn dat na het vaststellen van het budget (2018) de arbo-eisen en bouwbesluiteisen evenals de bouwkosten gewijzigd zijn. En er was niet geïndexeerd. De gemeenteraad heeft op 7 juli ingestemd met het verhoogde budget.

Is de planning haalbaar?
De planning zoals afgegeven in de begroting blijft haalbaar.

3. Duurzaamheid

De doelstelling is dat we een duurzame gemeente Veere willen zijn met als belangrijke pijler een energie neutrale gemeente.
We streven ernaar om in 2030 een volledig energie-neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie-neutrale gemeente zijn.
We verbruiken minder energie dan in 2020 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

Wat is de reden voor de doelstelling?
Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid.

Is er een nulmeting?
Ja, hiervoor is landelijk de klimaatmonitor ontwikkeld en is te vinden op https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Om deze doelstelling te halen gaan we de volgende maatregelen en acties oppakken:

 • We voeren ons Duurzaamheidsplan 2017-2022 uit
 • We ondersteunen duurzame initiatieven en projecten
 • We communiceren en informeren onze inwoners, ondernemers en toeristen actief over duurzaamheid en mogelijkheden om te verduurzamen
 • We faciliteren natuur en milieueducatie via Terra Maris.
 • Duurzaamheid wegen we standaard mee bij alle besluitvorming
 • We voeren de Regionale Energiestrategie uit
 • We stellen samen met partijen een Transitievisie Warmte met uitvoeringsstrategie op
 • We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op
 • We maken van het duurzaamheidsplan een duurzaamheidsprogramma
 • We richten een duurzaamheidsfonds op
 • We onderzoeken de mogelijkheid om waterbassins op te richten
 • We stellen visie op openbaar laden en laadpalenplan op
 • We stellen beleid op voor het opwekken van zonne-energie op land en onderzoeken de impact van kleine windmolens en de mogelijkheden om certificaten in te kopen van grote windmolens op Neeltje Jans voor verduurzamen van Veerse elektriciteit.

Gaan we de doelstellingen behalen?
We verwachten de doelstelling te halen. In de gemeente vinden veel maatregelen plaats die energieverbruik verminderen en ook worden er veel projecten gerealiseerd die duurzame energie opwekken. De data over 2021 is echter pas beschikbaar in 2022-2023.

Hoever we staan is terug te vinden op het dashboard van de landelijke klimaatmonitor (als gemeente: Veere selecteren): https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard

Daarnaast wordt er ook Zeeuws verband gekeken naar een betere vorm voor het beschikbaar stellen van de meest interessante data in kader van de energietransitie (www.zeeuwsenergieakkoord.nl).

De resultaten die tot nu toe in 2021 behaalden:

 • Kaders voor het opwekken van zonne-energie op land vastgesteld;
 • Opstellen van het beleid voor zonne-enerige op land gestart;
 • Aanvraag ingediend voor Volkshuisvestingsfonds, via dit fonds kunnen in totaal 65 particuliere woningen in de kernen Biggekerke en Zoutelande met een WOZ waarde van maximaal 160K verduurzaamd worden;
 • Energiecoach voor bedrijven is gestart;
 • Uitvoeren milieucontroles op de energiebesparingsplicht;
 • Raadsinformatiebijeenkomst  en inwonersbijeenkomst over Transitie Visie Warmte vond plaats en concept Transitievisie Warmte opsteld;
 • Opening vergroend schoolplein Basisschool De Magdalon in Veere;
 • Gastlessen met klimaatwatertafel op basisscholen zijn gehouden (4 gastlessen);
 • Communicatieberichten over verduurzamen en Steenbreek in digitale nieuwsbrief en op social media;
 • Ondersteunen en begeleiden diverse duurzame initiatieven en projecten;
 • Uitvoering geven aan de Zeeuwse Reductie Regeling Energiebesparing (RRE), 478 woning eigenaren uit Veere hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt (www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre)
 • Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd en subsidie toegekend van 114.000 euro. Uitvoering in Q3 en Q4 van 2021 en Q1 en Q2 van 2022.
 • Ondersteuning bij de oprichting van 2 postcoderoosprojecten (Veere en Oostkapelle)
 • Visie en plan voor openbaar laden gestart;
 • Onderzoek naar overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen gestart;
 • Potentieonderzoek en impactstudie naar kleine windmolens op land gestart;

 CO2 uitstoot Gemeente Veere

Energieverbruik Gemeente Veere

Blijven we binnen de financiële kaders?
Ja, maar om in de toekomst ook impact te kunnen realiseren zijn er middelen nodig via o.a. het Rijk voor uitvoering en capaciteit.

Is de planning haalbaar?
Ja, we liggen op route, maar de opgave is groot en vraagt veel actie.

4. Woonvisie

Inleiding
In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen.

Wat zijn de doelstelling(en)?
We gaan een regionale Woonvisie Walcheren schrijven met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Het college van Veere heeft in september 2021 besloten hier aan mee te werken én om het schrijven van die visies uit te besteden aan bureau STEC.

Wat is de reden voor de doelstelling?
Een tekort aan betaalbare woningen voor met name de doelgroepen senioren en jongeren/doorstromers.

Is er een nulmeting?
Uit het Kwalitatief Woningmarkt Onderzoek Zeeland (2019) blijkt dat er in Veere een tekort is aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt er geen doorstroming op gang en is het ook voor starters/jongeren moeilijk om aan een betaalbare woning te komen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
We gaan een regionale Woonvisie Walcheren schrijven met een lokale woonvisie Veere, een lokale woonvisie Vlissingen en een lokale woonvisie Middelburg. Het college van Veere heeft in september 2021 besloten hier aan mee te werken én om het schrijven van die visies uit te besteden aan bureau STEC. Hieronder een aantal acties waarmee we bezig zijn binnen het kader om te komen tot een woonvisie.

 • Bestuursopdracht betaalbaar wonen in Veere: De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere.
 • Constructie voor betaalbare koopwoningen. Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners.
 • Flexwonen: We onderzoeken of en in hoeverre flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in provinciaal verband en binnen de bestuursopdracht betaalbaar wonen.
 • Wonen met zorg: Met een doelgroep 80+ die gaat verdubbelen en steeds langer zelfstandig blijft wonen. is wonen met zorg een belangrijk thema binnen de woonvisie Veere. Niet alleen de woning, maar ook de leefomgeving moeten hiervoor geschikt zijn. Dit speelt voor vrijwel alle Zeeuwse gemeenten en pakken we dus ook gezamenlijk op.

Gaan we de doelstellingen behalen?
Het vaststellen van de Walcherse woonvisie waarin bovenstaande thema’s samen komen staat gepland voor februari 2022.

Blijven we binnen de financiële kaders?
Voor wat betreft het opstellen van de woonvisie, het aanpakken van de bestaande voorraad en de uitvoering van de bestuursopdracht betaalbaar wonen blijven we vooralsnog binnen de financiële kaders. 

Is de planning haalbaar?
We willen de woonvisie in februari aan de gemeenteraad aanbieden.

5. Omgevingswet

De doelstelling is om op 1 juli 2022 de organisatie in staat te laten zijn om de Omgevingswet uit te voeren.
Deze doelstelling is dezelfde doelstelling als eerder in 2017 is vastgesteld. Oorspronkelijk zou de Omgevingswet op 1 juli 2019 ingaan. De inwerkingtreding is recent nog uitgesteld tot 1 juli 2022.

Wat is de reden voor de doelstelling?
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft tot doel om procedures eenvoudiger te maken en de leefomgeving centraal te zetten. De gemeente wordt het loket voor aanvragen in de fysieke leefomgeving en gemeentebesturen krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Provincies, waterschappen en gemeenten hebben de wettelijke taak om hun organisatie klaar te stomen voor de komst van de Omgevingswet en de daarvoor noodzakelijke besluiten te nemen.

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Gemeenteraad, college en organisaties zijn op alle lagen betrokken bij de invoering van de wet. Procedures gaan volledig op de schop. Alle software wordt vervangen en medewerkers krijgen de benodigde scholing en opleiding. We maken een visie op de gehele fysieke leefomgeving en gaan daarna de regels maken die daar bij horen. De koers en Ambitie die de gemeenteraad heeft vastgesteld is hierbij een belangrijk kader. 

Gaan we de doelstellingen behalen?
Veere ligt op koers maar ondervindt wel hinder van de landelijke haperingen op het gebied van ICT. Hierdoor lopen we achter op de planning. De benodigde oefentijd komt hiermee onder druk te staan. Door het recente uitstel van de Omgevingswet krijgen we extra oefentijd.

Blijven we binnen de financiële kaders?
Voor wat betreft de kosten voor de inwerkingtreding van de wet blijven we binnen de kaders. Op de lange termijn gaat de invoering van de wet (traject loopt tot 2029) gemeenten meer kosten dan geraamd. Hierover zijn de koepels in gesprek met het ministerie.

6. Landschap en groen

Doelstelling
We zetten in, in samenspraak met inwoners en gebruikers, op het versterken van het landschap en het openbaar groen in de kernen.

Uit het leefbaarheidsonderzoek uit 2019 blijkt dat de inwoners grote waarde hechten aan de kwaliteit van de groene ruimte. En dat ze die verder willen verbeteren.

Wat doen we om dit doel te bereiken?
Er lopen verschillende sporen om de doelstellingen te behalen. Het belangrijkste spoor is het opstellen van de omgevingsvisie. Samen met de inwoners maken we een visie op de leefomgeving.

Tegelijk loopt het opstellen van de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR). Dit is een nadere uitwerking van de omgevingsvisie voor de openbare ruimte. Belangrijke onderdeel van de openbare ruimte is het openbaar groen. Thema’s die in de IVOR aan bod komen zij onder andere biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Na afronding van de visie maken we een nieuw groenbeheerplan waarin we de visie vertalen in concrete maatregelen en middelen.

Vooruitlopend op deze nieuwe plannen zijn we bezig met het versterken van de bestaande groenstructuur. Acties die we ondernemen zijn onder andere:

 • Het jaarlijks planten van 100 extra bomen,
 • In overleg met bewoners de inrichting aanpassen om meer ruimte te geven aan specifieke dieren en planten.
 • Het verder verbeteren van de uitstraling van het groen door het planten bloembollen, vaste planten en sierheesters.

Resultaten
De omgevingsvisie en de IVOR worden op dit moment gemaakt. Op 25 mei hebben we in een raadsinformatiebijeenkomst de uitgangspunten van het IVOR met de raad besproken. Daarna is de visie verder uitgewerkt en behandeling is nu voorzien in de raad van november.

Het afgelopen najaar zijn er meer dan 350 bomen geplant. Het plantseizoen start weer medio november. In onder andere Veere zijn vlinderidylles aangelegd. Ook zijn op tientallen locaties extra bloembollen, vaste planten en sierheesters geplant.

7. Openbaar vervoer

Doelstelling
We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer behouden in alle kernen.

Een belangrijk uitgangspunt van het coalitieprogramma is dat iedereen in zijn eigen kern toegang moet hebben tot het openbaar vervoer.

Wat doen we om dit doel te bereiken?
We hebben als college gereageerd op de concept Mobiliteitsvisie van de Provincie. Deze visie wordt de basis voor de aanbesteding van nieuwe OV concessie door de Provincie. In onze reactie proberen we de visie van de gemeente Veere voor het voetlicht te brengen. Namelijk eenvoudig toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen in alle kernen. Vervoer wat rechtstreeks (dus zonder overstappen) aansluit op het kernnet en het spoor, waarbij veel meer gebruik gemaakt wordt van kleinere bussen en busjes. Daardoor neemt de overlast in kernen van grote bussen af. Hierbij vragen wij als college van Veere ook nadrukkelijk aandacht voor de tijdige ontwikkeling en inzet van een mobiliteitscentrale en de combinatie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Tot slot steken we in op de realisatie van mobiliteitshubs en recreatieve hubs.

In de raadsinformatiebijeenkomsten van 8 maart en 28 juni hebben we met de raad gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Daarbij zijn ook de mogelijke kansen en (on)mogelijkheden met betrekking tot mobiliteitshubs en recreatieve hubs nadrukkelijk besproken.

In het najaar krijgt de raad gelegenheid om een standpunt in te nemen over de regionale Mobiliteitsvisie.

Resultaten
We zijn afhankelijk van de besluiten die uiteindelijk de Provincie neemt over de regionale Mobiliteitsvisie en de aanbesteding openbaar vervoer.

8. Sociaal domein

In december 2020 stelde u 10 kaders vast voor het Sociaal Domein. Deze kaders staan onderverdeeld in effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit van zorg en kosten binnen kaders. In de raad van juni ontving u de rapportage sociaal domein over 2020.

Voor 2021 zijn 4 doelstellingen opgenomen in de begroting. De doelstellingen sluiten aan op de gestelde kaders. Per doelstellingen schetsen we een korte stand van zaken.

1. Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
Begin 2021 bevonden onze Veerse inwoners zich in de lockdown waar heel Nederland mee te maken had. Regie houden op het eigen leven betekent voor sommige mensen ook dat ze daarvoor hun netwerk (familie, buren, vrienden) nodig hebben. Dat was lastiger. Gelukkig staan verschillende organisaties (Welzijn Veere, MWW, Stichting Manteling, zorgaanbieders etc.) en onze eigen toegang dicht bij onze inwoners. Wanneer het nodig was zorgden we via onze toegang voor extra ondersteuning. Verder startten we samen met Welzijn Veere een project om de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Deze onafhankelijke ondersteuning is erg belangrijk voor inwoners als ze zorg nodig hebben.

2. We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.
Zoals u heeft kunnen zien, is er in de raad van juni een rapportage sociaal domein opgeleverd. Hierin zag u hoe de indicatoren zicht ontwikkelden en hoe we deze willen bijsturen. In november ontvangt u de rapportage over de eerste helft van 2021. Verder stelden wij (het college) eind 2020 het plan ‘juiste zorg’ vast. Hierin zijn maatregelen opgenomen die we in 2021 ten uitvoer brengen. Veel maatregelen zijn in gang gezet. Een enkeling nog niet, maar dit heeft voornamelijk te maken met de gevolgen van corona. Het versterken van de samenwerking tussen onze toegang jeugdzorg en de scholen wordt bijvoorbeeld in gang gezet, zodra de grote druk vanwege corona op het onderwijs afneemt en fysieke aanwezigheid gemakkelijker gaat. Tot slot zetten we stappen om tot een cliënt ervaringsonderzoek te komen. De vorderingen hiervan delen we met u in de rapportage over de eerste helft van 2021 in november.

3. De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
Begin 2021 stelde u de verordening Wmo en Jeugdzorg vast en wij de nadere regels. Met deze nieuwe verordening zorgde er onder andere voor dat onze consulenten in de toegang beter maatwerk konden leveren voor de klant. Verder voerde de toegang sinds 2020 evaluatiegesprekken met klanten om waar nodig de zorg bij te sturen. Begin 2021 zijn we gestart met een zeer simpele registratie hiervan, maar deze gaat ons wel helpen om te volgen hoe goed het gaat en wat we kunnen verbeteren. Zodra we uit deze registraties relevante conclusies kunnen trekken nemen we deze mee in de rapportages over het sociaal domein. Verder legden we contact met de huisartsen.

4. We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
Op 1 juli vond de bestuurlijke fusie tussen Intervence en JB west plaats. Daarmee is de jeugdbescherming in Zeeland voor de komende jaren geborgd. Het project Vaart in Veiligheid liep hierdoor wel vertraging op en zal in het najaar een doorstart krijgen. Dit project speelt in op de toekomstige ontwikkelingen binnen de jeugdbeschermingsketen.Verder gaf u in de raad van juni uw zienswijze op de begrotingswijzing 2021 en de begroting 2022 van Orionis.

Resultaten
Er valt nu nog niet te zeggen in hoeverre we de doelstellingen in 2021 gaan halen. De maatregelen die onder de verschillende doelstellingen vallen, zijn in gang gezet, maar, op de verordening Wmo en jeugdzorg na, nog niet afgerond. Verder is het effect van de coronacrisis nog onzeker. De uitvoering van de maatregelen uit de begroting lijken, ondanks de belemmeringen van de coronacrisis, haalbaar.

Bij het vaststellen van de kaders in december 2020 maakten we, op basis van ontwikkelingen en trends, een zo’n betrouwbaar mogelijke voorspelling over de kostenontwikkeling in het sociaal domein. In de rapportage sociaal domein over 2020 zagen we dat de kosten van de jeugdzorg in 2020 meer stegen dan verwacht, maar voor de Wmo minder dan verwacht. Deze afwijkingen van de verwachting kunnen incidenten zijn, onder andere als gevolg van de corona, en zeggen verder niets over de betrouwbaarheid van de voorspelde kostenstijging. Zo zagen we bijvoorbeeld een aantal financiële meevallers in het vervoer en de pgb’s. In het vervoer gaat het om een incidentele meevaller, omdat door corona daar minder gebruik van kon worden gemaakt. De structurele kostenstijging is een landelijke trend en zet zich, voor zo ver we nu kunnen zien, in 2021 door. De incidentele financiële meevallers lossen het vraagstuk rondom de structurele kostenstijging dus niet op. Wel komen er vanaf 2022 extra middelen vanuit het rijk voor de jeugdzorg beschikbaar. Dit zal voor Veere in 2022 om € 980.000 gaan. In de jaren erna bouwt het rijk deze bijdrage af. Het Rijk gaat er namelijk vanuit  dat de kosten in de jeugdzorg, met de juiste maatregelen, kunnen worden gereduceerd.

Financiele stand van zaken inzake openeindregeling WMO en Jeugd
De mutatie in de 2e burap 2021 is minimaal. We beschikken over de realisatie cijfers tot en met juli 2021. Op basis van deze cijfers, verwachtingen en ontwikkelingen voor het 2e halfjaar hebben we een inschatting gemaakt van de totale lasten voor 2021. Deze totale lasten verwachting 2021 is in lijn met de budgetten die in de begroting 2021 zitten. De budgetten 2021 hebben we in de 1e bestuursrapportage 2021 fors bijgeraamd. Hierdoor is de mutatie nu minimaal.

De mutatie in de 2e burap voor WMO en Jeugd moeten we eigenlijk opsplitsen in nagekomen mutaties 2020 en mutaties 2021. De nagekomen mutaties 2020 geven een mutatie van € 17.000 bijramen. De mutatie op de lopende budgetten Jeugd 2021 is nihil en voor de WMO is dit € 30.000 bijramen. In verhouding tot het totale budget van meer dan 10 miljoen vinden wij dit minimaal. Voor de beeldvorming in de 1e burap 2021 was de bijstelling totaal € 970.000. Ook ten opzichte van deze rapportage is de mutatie nu dus minimaal.

9. Parkeren

Doelstelling
Het parkeerbeleid kent meerdere doelen.

Het verbeteren van de leefbaarheid; door het parkeren (meer) te reguleren zorgen we dat belanghebbenden vaker dan voorheen en/of op een redelijkere loopafstand dan voorheen kunnen parkeren.

Ook draagt het bij aan het meer autoluw maken van drukke kernen.

Het mee laten betalen van bezoekers aan voorzieningen; bezoekers dragen bij aan het bij aan het in stand houden en/of realiseren van voorzieningen in de gemeente Veere.

Het uniformeren van het beleid langs de gehele kust.

En tot slot het beïnvloeden van de mobiliteitskeuze; door het parkeren (duurder) betaald te maken overwegen mensen mogelijk eerder te kiezen voor een duurzamer alternatief, zoals bijvoorbeeld de fiets.

 

De doelstellingen zijn gebaseerd op de ambities uit het collegeprogramma om de leefbaarheid in de kernen te vergroten en duurzame mobiliteit te bevorderen.

 

De nulmeting bestond uit;

 • het onderzoek Leefbaarheid en Toerisme dat input leverde via onder andere de uitgevoerde parkeerdrukmeting (in mei 2021 is in de kernen Domburg, Veere en Zoutelande nog een parkeerdrukmeting uitgevoerd).
 • de jaarlijkse parkeerevaluaties die voorheen plaats vonden (en ook dit jaar plaats hebben gevonden).

Wat doen we om deze doelstelling te bereiken?

Op 10 december 2020 is de parkeerverordening, het uitvoeringsbesluit en de parkeerbelastingverordening vastgesteld. Daarin zijn de nieuwe regels en tarieven vastgelegd over het parkeren. En daarmee sturen we op het behalen van de gestelde doelen.

 

De eerste fase van uitvoering van het parkeerbeleid werd daarmee in gang gezet. Die eerste fase hield in uitvoering van de nieuwe regels in Domburg, Veere, Zoutelande en op de voorheen al betaalde kustparkeerterreinen. Vanaf 1 april 2021 zijn de nieuwe regels daar van kracht.

 

Het college heeft ook afspraken kunnen maken met het waterschap over de huur van nu nog onbetaalde parkeerterreinen langs de kust en de Westkapelse Zeedijk. Het college heeft besloten om in het voorjaar van 2022 hier betaald parkeren in te voeren, tegelijk met de kern Dishoek. De invoering van vergunninghouder parkeren en/of betaald parkeren in Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle is nu voorzien in 2023.

 

Resultaten

Het gewijzigde parkeerbeleid is sinds 1 april 2021 van kracht in drie kernen en op een deel van de kustparkeerterreinen. Een eerste tussenbalans is opgemaakt tijdens de evaluatie van het parkeerbeleid na de zomervakantie van 2021. De leefbaarheid is verbeterd, de toerist betaalt mee(r) en er zijn stappen gezet op het gebied van uniform beleid. Maar we zijn er nog niet: het beleid moet nog verder worden geïmplementeerd en er is behoefte om het beleid op onderdelen aan te passen. We bespreken dit met de raad in november 2021. Pas als alle volgende fasen van invoering van het parkeerbeleid gerealiseerd zijn en die nieuwe regels op die nieuwe locaties ingebed zijn kan bepaald worden of doelstellingen behaald zijn.

 

De planning voor de eerste fase van uitvoering van het parkeerbeleid is haalbaar gebleken.

 

In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 5.7 mln. aan parkeeropbrengsten. Op basis van de parkeeropbrengsten tot en met september 2021 hebben we € 4.8 mln. ontvangen. (Ter vergelijking we ontvingen in 2020 totaal € 2.9 mln.). Op basis van de prognose verwachten we dat we net niet de geraamde opbrengst gaan halen (<2%). Factoren als weersomstandigheden, bezettingsgraden en corona hebben invloed op de opbrengsten.  

 

Aan de kostenkant is in de begroting een bedrag van in totaal € 1.6 mln. opgenomen voor het betaald parkeren. (Ter vergelijking we gaven in 2020 € 1.2 mln. uit). Dit zijn de kosten die direct gerelateerd zijn aan het betaald en vergunningen parkeren, dus niet de kosten voor de aankoop en inrichting van de parkeerterreinen.

 

In de exploitatie hebben we gewerkt met een stelpost voor de uitvoering van fase 1 ter omvang van circa € 0.8 mln. Deze stelpost is gebaseerd op de businesscase uit het raadsvoorstel 1e fase. Deze stelpost is de afgelopen periode via begrotingswijzigingen structureel verwerkt in de begroting.

 

In de auditcie. van 17 juni hebben we een toelichting gegeven op de afzonderlijke onderdelen van de stelpost. Omdat deze is verwerkt in de begroting laten we in de onderstaande tabel zien hoe dit uitpakt voor de betreffende posten in de begroting (voor alle duidelijkheid dit zijn dus niet alle begrotingsposten die te maken hebben met betaald parkeren, maar alleen de begrotingsposten die zijn gewijzigd door de invoering van fase 1). In deze tabel zijn de uitgaven verwerkt tot 1 oktober.

 

  Begroot totaal  normale begroting  tlv stelpost Realisatie  Verschil 
Toezicht en handhaving   €                    266.517  €                   140.967  €                    125.550  €                    176.648  €                      89.869
Auto T&H   €                      38.739  €                                 -  €                      38.739  €                      34.927  €                        3.812
Communicatie   €                      28.410  €                                 -  €                      28.410  €                      34.110  €                       -5.700
Infrastructuur   €                    162.265  €                     60.976  €                    101.289  €                    176.424  €                    -14.159
Uitbreiding ambtelijke organisatie  €                    293.991  €                     43.376  €                    250.615  €                    289.860  €                        4.131
Automaten (lease i.p.v. koop)   €                      63.567  €                                 -  €                      63.567  €                      56.712  €                        6.855
Parkeervergunningen software  €                      34.714  €                                 -  €                      34.714  €                      30.544  €                        4.170
Overig  €                      57.425  €                                 -  €                      57.425  €                      57.425  €                                 -
   €                    945.629  €                    245.320  €                    700.309  €                    856.651  €                      88.978

 

Er is per saldo dus nu nog beschikbaar zo’n € 89.000. Het lijkt erop dat voldoende is om ook de kosten in de rest van het jaar op te vangen. 

 

10. Corona

Corona-crisisteam
Het coronavirus heeft ook in 2021 invloed gehad binnen de Gemeente Veere. Maatregelen die in 2020 ingevoerd werden zijn in 2021 voortgezet en/of uitgebreid. Destijds is hiervoor een corona-crisisteam opgericht.
Dit team kwam wekelijks bij elkaar om door te spreken welke vragen leefden bij ondernemers, burgers en bezoekers. Ook werd bepaalt met welk druktescenario rekening gehouden moest worden. Het druktescenario bepaalde in belangrijke mate hoeveel coronacoaches en verkeers-regelaars ingezet moesten worden in de verschillende kernen.
Het corona-crisisteam speelde ook in op ontwikkelingen binnen de gemeente die niet voorzien waren. Naast het opvolgen van handhavingsverzoeken en de gerichte inzet van corona-coaches, is de ruimere inzet van bewaking op stranden in de nachtelijke uren, om overlast van jongeren te voorkomen, het meest in het oog springend.
Per 25 september komen de belangrijkste corona-restricties te vervallen, en daarmee ook de taak van het corona-crisisteam. De extra ambtelijke capaciteit die is ingezet tot en met oktober kan de resterende tijd gebruiken voor het opstellen van een inhoudelijke verantwoording van de werkzaamheden van het team en een overdrachtsdocument; daarna zit de taak van het team er op.
In de 1e bestuursrapportage 2021 is een budget opgevraagd (€ 335.000) voor de maatregelen tot en met september 2021. Dit budget is voor de fysieke maatregelen, capaciteit voor coördinatie en corona-crisisteam, schoonmaak en beheer van toiletten, extra toezicht op de milieustraat, compensatie dorpshuizen, inzet van coronacoaches en verkeersregelaars, beveiliging op het strand en deelname aan Team gemeenten (Bevolkingszorg). De ambtelijke uren voor beleid, toezicht en uitvoering van alle coronamaatregelen zijn hier niet in meegenomen. De kosten voor 2021 komen € 134.000 hoger uit dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk door meer ingeleend personeel (corona-coaches, verkeersregelaars en capaciteit voor het corona-crisisteam), meer inzet op de beveiliging van de stranden en meer compensatie voor de dorpshuizen.

Subsidie
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een subsidie open gesteld voor ondersteuning van de toezicht en handhavingstaken van gemeenten. Veere heeft een aanvraag voor deze subsidie ingediend voor de extra inzet van corona-coaches, verkeersregelaars en particuliere beveiliging van de stranden. De subsidie is verdeeld in twee tranches. Vanuit de eerste tranche (waarvan de periode liep van 15 december 2020 tot en met 30 juni 2021) is inmiddels een toezegging binnen van €60.298.
Er is een tweede tranche aangekondigd, maar de voorwaarden en bedragen daarvan zijn nog niet bekend. Het voorstel is dan ook om deze subsidie dan ook aan te vragen, en te laten dienen ter dekking van de gemaakte kosten. Een overschot of tekort zal worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene reserve.

Financieel
Samengevat verwerken we in deze bestuursrapportage een verhoging van het corona-budget met afgerond € 134.000 en een dekking met een toegezegde subsidie van afgerond € 60.000. Het saldo valt in het resultaat van deze bestuursrapportage.
Er is nog geen rekening houden met de kosten van eventuele verlenging van maatregelen.

Compensatie gederfde inkomsten
Het Rijk verstrekt in verband met de corona-pandemie over 2020 een compensatie voor gederfde inkomsten (toeristenbelasting en parkeerheffingen). In de jaarrekening 2020 is een schatting verwerkt van deze compensatie. De compensatie is nog niet definitief vastgesteld, maar op basis van een voorlopige berekening verwachten we een hogere compensatie. Zodra de compensatie definitief is informeren we de gemeenteraad. Voor 2021 heeft het Rijk ook een compensatieregeling voor gederfde inkomsten toegezegd.

11. Economie

Doelstelling 1: een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid
We investeren in de balans tussen toerisme en leefbaarheid. Dit is een van onze 3 topprioriteiten. We geven hiermee betekenis aan het onderzoek leefbaarheid & toerisme.

Maatregelen en acties
We werken aan het Programma Toerisme 2021-2026 dat inzet op 5 strategische keuzes. De eerste keuze is: 'Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur'. We willen dit o.a. bereiken door een ontwikkelkader voor de verblijfsaccommodaties op te stellen. Hierin sturen wij op balans waardoor wij terughoudend zijn met het toestaan van de groei van recreatieve accommodaties. Tegelijkertijd spelen wij in op kansen zodat de vrijetijdssector gezond en vitaal blijft en waarde toevoegt aan de leefbaarheid. Dit sluit aan bij de Omgevingsvisie Veere 2047.

Toerisme houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Verblijfstoeristen in de ene gemeente zijn dagrecreanten voor de andere gemeente. De Zeeuwse gemeenten zitten allemaal in hun eigen fase van het toerisme. Er zijn gemeenten die hun aantal verblijfsaccommodaties flink willen uitbreiden terwijl Veere hier uiterst terughoudend in is. Volgens de voorspellingen gaat het toerisme in de komende 10 jaar fors groeien aan de kust. Het is voor ons belangrijk om actief mee te denken over de gevolgen hiervan voor de balans leefbaarheid & toerisme. Daarom werken we actief samen met andere overheden en kennisinstellingen om een strategische toekomstvisie voor toerisme in Zeeland op te stellen.

Resultaten

 • In april is het Programma Toerisme 2021-2026 vastgesteld.
 • In december 2021 wordt fase 1 van het ontwikkelkader verblijfsaccommodaties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • We schrijven actief mee in Zeeuws verband aan het strategische document Bestemming Zeeland 2030 dat eind 2021 wordt afgerond. Ook werken we aan een toeristische uitvoeringsagenda en een ecosysteem waar samenwerking en kennisdelen centraal staan.

Doelstelling 2: we houden de reputatie van Veere als kwalitatieve en gastvrije toeristische bestemming op peil.
De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. We heten onze gasten op een professionele manier welkom. Fysiek en digitaal. We kiezen voor regiomarketing die past bij onze toekomstvisie.

Maatregelen en acties
Vanaf 1 januari 2021 bestaat VVV Zeeland niet meer. We werken in 2021 aan een nieuw concept voor toeristische informatiepunten en regiomarketing. We streven er onder andere naar om de verbinding met de musea te versterken. Zo maken we onze cultuurhistorie beter beleefbaar.

In dit tussenjaar 2021 hebben we gekozen om toeristisch gastheerschap op basisniveau aan te bieden op een aantal strategische locaties.

Resultaten

 • In 2021 hebben we 3 inspiratiepunten om onze gasten welkom te laten voelen en te inspireren: Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg, Museum Veere in Veere en Stichting Tuys verzorgt het infopunt in Oostkapelle in de maanden augustus t/m oktober.
 • Het gehele jaar staan wij met 2 pagina's in de Badkoerier om onze gasten de mooiste en rustige plekken van Veere te laten ontdekken.
 • En op drukke punten en momenten staan er coronacoaches en/of verkeersregelaars die zich inzetten voor een veilig verblijf.

Het nieuwe concept wordt eind dit jaar gepresenteerd aan de gemeenteraad. We streven hierin naar samenwerking met de musea en het cultureel erfgoed en doen dit in gezamenlijkheid met de afdeling MO om zo de benodigde integraliteit te borgen.