Financiële rapportage

Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 6 t/m 8 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. 

Begrotingswijziging 6
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien. 

Begrotingswijziging 7
De wijziging heeft betrekking op de afwijking op de lopende budgetten.

Begrotingswijziging 8
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 2021. 

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Collegebesluiten

Artikel 5 , lid 3 en 4 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten.  Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage. We maken hierbij inzichtelijk welke aanspraken er gedaan zijn op de rubriek onvoorzien en de bestemmingsreserves. 

Begrotingswijziging op programmaniveau


Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Sport, cultuur en recreatie

We hebben voor een bedrag van € 25.000 aan subsidie opgenomen voor Stichting Cultureel Meliskerke. Is voor het kunstwerk “De verbinding”. Is met een opschortende voorwaarde verstrekt om cofinanciering mogelijk te maken. Uitbetaling vindt plaats na de afronding ervan.
In het vervolg van deze rapportage is de besteding van de onvoorziene budgetten inzichtelijk gemaakt.
25  

In lijn met art 5 lid 4 van de financiële verordening geven we via onderstaande overzichten inzicht in de uitputting van de budgetten onvoorzien en het beslag op de bestemmingsreserves. De overzichten onvoorzien starten met de stand uit de eerste bestuursrapportage 2021. Vervolgens wordt inzicht gegeven in tussentijdse mutaties, correcties en raadsbesluiten, en de mutaties in begrotingswijziging 6.

Besteding structureel onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

2021

Stand na 1e bestuursrapportage 2021

89.925

 

 

Wijzigingen tussentijds (raadsbesluiten)

-15.294

Begr.wijz. 205

20B.07328 Begroting 2021 Zeeuwse Muziekschool

        16.329

Begr.wijz. 206

21B.05894 programmabegroting 2022 GGD

       -31.623

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 6 - collegebesluiten

812

Begr.wijz. 6

21B.07735 vaststelling Madelief

              812

Resterend budget na begr.wijz. 6

75.443

Besteding eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

2021

Stand na 1e bestuursrapportage 2021

61.498

 

 

 

Wijzigingen tussentijds (correcties en raadsbesluiten)

-16.922

Begr.wijz. 105

20B.10484 hogere entreegelden zwembad correctie verwerking 1e burap

29.000

Begr.wijz. 105

21B. 02156 huishoudelijke hulp overgang

-16.000

Begr.wijz. 107

21B.05532 Plan tennis- en korfbalver.

-7.115

Begr.wijz. 206

21B.05691 1e BW 2021 Zeeuws Archief

-5.731

Begr.wijz. 206

21B.05894 1e BW 2021 en 2022 GGD

-5.775

Begr.wijz. 206

21B.05894 1e BW 2021 GGD

-11.301

 

 

 

Mutaties begrotingswijziging 6 - collegebesluiten

-48.845

Begr.wijz. 6

21B.03089 Beleidsplan speelruimte

-2.549

Begr.wijz. 6

21B.05646 Advieskosten De Kaasboer

-13.500

Begr.wijz. 6

21b.05897 planschadeverzoeken

-4.550

Begr.wijz. 6

21b.06389 compromisvoorstel Fort den Haakweg

-24.000

Begr.wijz. 6

21B.07232 digital. Mob. Data

-4.246

Resterend budget na begr.wijz. 6

-4.269

 

Beslag op bestemmingsreserves

Reserve

Omschrijving mutatie

2021

Reserve lokaal onderwijsbeleid

21B.06583 Inhuur onderwijshuisvesting 1/7-1/1/2022

-24.932

Bijdrage investeringen exploitatie

21B.05154 Verbetering binnenklimaat MFA

   4.459

Bijdrage investeringen exploitatie

21B.05154 Verbetering binnenklimaat MFA

     -297

Bijdrage investeringen exploitatie

21B.04616 Sfeerverlichting Oostkapelle

  -2.651

Reserve Leefbaarheid

21B.05696 Kunstwerk Meliskerke

-25.000

Totaal

 

-48.421

Afwijkingen

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Veiligheid

Werkbudget coronateam
We vragen in deze rapportage om extra budget voor de uitvoering en coördinatie van de coronamaatregelen. In totaal verwachten we € 134.000 meer uit te geven aan onder andere de inzet van corona coaches, strandbewaking en coördinatie. Hiertegenover staat een ontvangst van een subsidie van € 60.000 voor de handhaving van de maatregelen.

Veiligheidsregio Zeeland
Er is ten onrechte een bijdrage aan de VRZ van € 37.000 opgenomen. We hebben in 2020 eenmalig een extra bijdrage voldaan die abusievelijk ook in 2021 was begroot. Dit bedrag valt nu vrij.

134


-37

60


Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderuitputting afschrijvingen
Doordat diverse investeringen niet op 31 december 2020 afgerond zijn is ook het afschrijvingsjaar een jaar opgeschoven, naar 2022. Hierdoor valt de opgenomen afschrijvingslast vrij. Het betreft onder andere de volgende investeringen:

 • Torenstraat Meliskerke
 • Nehalennia gebied Domburg
 • Parkeerterrein Breezand
 • Vervanging armaturen en lichtmasten

Liggeld cruiseschepen
Mede vanwege corona zijn er minder cruiseschepen aangemeerd. Dit zorgt er voor dat de raming van de liggelden niet gehaald wordt.

-99

-25

Economie

Toeristenbelasting baten
In de jaarrekening is een inschatting gemaakt van de op te leggen toeristenbelasting voor het jaar 2020. Nu de definitieve aanslagen opgelegd en verwerkt zijn concluderen we dat deze inschatting te hoog was.

Idem als bovenstaande zijn er in de jaren vóór 2020 eveneens aanslagen opgelegd. De afwikkeling van bezwaarschriften over die jaren kan tot vermindering van aanslagen leiden. Soms is daar onderzoek voor nodig. Het gevolg is een lagere opbrengst.-80

-100

Onderwijs

Leerlingenvervoer
Na het faillissement van TCR in begin van 2020 is een tijdelijk contract afgesloten met Noot. De prijzen hierin waren aanzienlijk hoger dan het "oude" contract. Hierdoor zouden we tijdelijk (tot de nieuwe aanbesteding) te maken hebben met hogere uitgaven. We zouden dit incidenteel bijramen in 2020 en 2021. Vanaf september 2021 gaan de nieuwe contracten in en zullen de kosten weer gaan dalen. We hebben een indicatie gemaakt van de bijraming. Hierdoor is € 33.000 extra nodig voor 2021.

33 

Sport, cultuur, recreatie

Brede impuls combinatie functies
De subsidie aan Kunst educatie Walcheren (KEW) voor inzet voor de brede impuls is in 2020 ten onrechte uit het subsidiebudget betaald. Dit had ten laste van het brede impuls budget gemoeten. Hierdoor was het restantbudget 2020 van het brede impuls te hoog en is onterecht doorgeschoven naar 2021. Dit wordt middels deze begrotingswijziging aangepast.

Subsidie welzijnsprogramma
De subsidie aan KEW is in 2019 opgehoogd in verband met aanvulling brede impuls taken. Dit had betaald moeten worden uit het budget brede impuls maar dit is niet gedaan. Nu herstellen we dit voor 2021 en passen het budget hier op aan. Structureel wordt voor de begroting 2022 een oplossing gewerkt.

Project onrechtmatig grondgebruik
De voortgang van het project onrechtmatig grondgebruik is in kaart gebracht met het bureau Eiffel. De opbrengsten zijn € 145.000 hoger dan we hadden voorzien. De uitvoeringskosten verhogen we met eenzelfde bedrag omdat het project uitgaat van minimaal budget neutraal.

Bij de jaarrekening zal blijken of de verwachte verkopen behaald zijn en welke kosten van afgewikkelde zaken er door Eiffel in rekening zijn gebracht.

-30-40145
145


 

Sociaal domein

Subsidiebudget algemene voorzieningen
We hebben tot en met 2020 een pilot gedaan voor de vervoer van dagbesteding met de SVRZ. Deze taak is overgegaan naar de SWVO. Het budget dat we beschikbaar hadden valt hiermee vrij. 

Participatie Orionis WsW
We hebben in de meicirculaire gelden ontvangen voor de uitvoering van de wet participatie. Het bedrag betalen we door aan Orionis voor de uitvoering van de wet. 

WMO
We hebben de lasten op de diverse onderdelen geactualiseerd en voorzien van een prognose. Per saldo verwachten we € 30.000 meer uit te geven op dit domein. Dit budget ramen we nu bij.

Individuele voorziening natura jeugd
-Afrekening Corona meerkosten

In 2020 hebben we vanuit het compensatiepakket corona, gelden ontvangen voor meerkosten op het gebied van WMO en Jeugd. Deze hebben we in 2020 overgemaakt naar de GGD/IJZ, omdat hier de uitvoering is belegd. Er is nu een afrekening opgesteld waaruit blijkt dat we een bedrag van €28.000 terug ontvangen.

-Afrekening Inkoopbureau Jeugd Zeeland (IJZ)

In de eerste bestuursrapportage is op basis van de concept jaarrekening van het IJZ een afrekening opgenomen via de t+1 constructie. De definitieve eindafrekening is nu bekend en daaruit blijkt dat we nog een nabetaling moeten doen van € 57.300.

-Afrekening sociaal pensions

Het college zorg en welzijn (CZW) voert trajecten voor ons uit in het kader van de maatschappelijke opvang. In 2020 hebben we hiervoor een voorschot overgemaakt. Tot op heden hebben er geen trajecten plaatsgevonden. De verwachting is dat deze in 2021 ook niet meer worden opgestart. Hierdoor laten we het budget incidenteel vrijvallen in 2021.

-40

83

30-28

 

57

 

-50

 

Volksgezondheid en milieu

Riolering
Op het taakveld riolering zorgen diverse mutaties er voor dat we een bedrag van € 83.000 toe kunnen voegen aan de voorziening. De voornaamste redenen hiervoor zijn:

 • Hogere opbrengsten uit rioolrecht 2021 en oude jaren € 38.000.
 • Onderuitputting afschrijvingen
 • Lagere toerekening rente door lagere gemiddelde rentepercentage van de lening portefeuille

Afval
Een hogere opbrengst van de afvalstoffenheffing en een hogere opbrengst voor oud papier van € 172.000. De lagere lasten zorgen voor een positief resultaat op het taakveld afval. We vereffenen hiermee de taakstelling vanuit het amendement bij de begroting 2021 van € 84.000 (12% i.p.v. 15%). Het restant van € 114.000 voegen we toe aan de voorziening.

83114
84

38172


Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Verkoop groen- en reststroken
De opbrengst van groen- en reststroken ramen we bij op basis van de verkopen.

 

50

Algemene dekkingsmiddelen

Onroerende zaakbelastingen
De belastingsamenwerking heeft een prognose afgegeven van de te verwachten opbrengsten voor de onroerende zaakbelastingen. Per saldo is de verwachting dat we een meeropbrengst realiseren van € 46.000.

Precariobelasting
2021 is het laatste jaar dat er precariobelasting geheven kan worden voor de kabels en leidingen die door de gemeentegrond lopen. Evenals de voorgaande jaren gaan we als volgt met de opbrengst van € 726.000 om:

 • Het gedeelte van Enduris, € 445.000, voegen we toe aan de voorziening, vanwege de juridische procedure die hier nog voor loopt.
 • Het gedeelte van Evides, € 281.000, voegen we volgens het besluit bij de kadernota 2019 toe aan de reserve maatschappelijke voorzieningen (zie toelichting bij de reserves).

Gemeentefonds
In de meicirculaire 2021 is een bedrag van € 870.000 extra beschikbaar gesteld uit het gemeentefonds.

Een bedrag van € 326.000 is ontvangen als compensatie voor de jeugdgelden.

Verder is een bedrag van € 323.000 ontvangen voor bijstellingen loon- en prijsontwikkelingen en afrekening btw compensatiefonds 2020.

Er is geld ontvangen voor uitvoering specifieke taken. Voor de uitvoering van specifieke taken hebben we deels al budget in de begroting of vragen we wanneer dat nodig is extra geld bij via een apart voorstel. Voor een gedeelte ramen we de budgetten in deze rapportage bij:

- uitvoering participatiewet (Orionis) € 83.300
- Inburgering en begeleiding statushouders € 21.200
- Jeugd aan zet € 10.000
445


 

 

 46

 

726
 

326

323

222  

Onvoorzien

De stand van het budget eenmalig onvoorzien was na begrotingswijziging 6 € - 4.269. In de financiële verordening is voorgeschreven dat de voordelen toegevoegd worden aan de post onvoorzien tot maximaal het primitief te begroten bedrag van € 100.000. Aangezien de huidige rapportage een positief resultaat laat zien is een bedrag van € 29.000 toegevoegd zodat het budget onvoorzien na deze de 2e burap een saldo van € 25.000 heeft (1/4 van € 100.000).  

29

 

Reserves

Algemene reserve
We stellen voor het resultaat van € 634.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Reserve maatschappelijke voorzieningen
In lijn met het besluit bij de kadernota 2019 voegen we de opbrengst uit de precariobelasting voor kabels en leidingen van Evides toe aan deze reserve.

Reserve grondbedrijf
Minder beschikken over de reserve vanwege het beëindigen van de regeling energie neutrale nieuwbouw.

Reserve leefbaarheid
Diverse voorstellen m.b.t. de reserve leefbaarheid.

634

281

 

 

-2

-1

 

Investeringskrediet

Toelichting

Bedrag x € 1.000

Afrekening MFA Biggekerke

We hebben een afrekening ontvangen voor de MFA Biggekerke. Hierdoor hebben we een overschrijding van € 20.000 op de investering. We dekken de kapitaallast van € 1.000 uit de stelpost die we hiervoor nog beschikbaar hebben.

20

Laadpaal electrische auto

In de begroting van 2020 was een krediet opgenomen voor de aanschaf van een bedrijfsbus. In dit krediet zat geld opgenomen voor de aanschaf van een laadpaal. Bij de jaarrekening is het krediet afgesloten, voordat de laadpaal aangeschaft was.

Via deze wijziging stellen we het krediet weer beschikbaar. De kapitaallasten waren nog beschikbaar in de begroting van 2021.

15

Westkapelle, ontw. Omgeving Molenwal

Op het voorbereidingskrediet zijn stedenbouwkundige kosten geactiveerd voor een bedrag van € 6.902. In de toelichtende overzichten van begrotingswijziging 8 worden de huidige standen van de voorbereidingskredieten in beeld gebracht.

7

Serooskerke, ontw. Vrp.weg

Op het voorbereidingskrediet zijn asbestonderzoeken en saneringen geactiveerd voor een bedrag van € 30.000. In de toelichtende overzichten van begrotingswijziging 8 worden de huidige standen van de voorbereidingskredieten in beeld gebracht.

30

Overzicht uitputting structureel onvoorzien

Begrotingswijziging

Omschrijving mutatie

2021

Stand na begr.wijz 6

 

75.443

Begr.wijz. 7

saldo 2e burap 2021

        -33.037

Resterend budget na begr.wijz. 7

42.406

 

Overzicht uitputting eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging Omschrijving mutatie 2021
Stand na begr.wijz. 6   -4.269
Begr.wijz. 7 Toevoegen budget eenmalig onvoorzien 29.000
Resterend budget na begr.wijz. 7 24.731

 

Grondbedrijf

In begrotingswijziging 8 hebben we mutaties opgenomen met betrekking tot het grondbedrijf. De toelichting op deze mutaties zijn hieronder toegelicht. 

Begrotingswijziging op programmaniveau

 

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

VHROSV

 

Nimmerdor fase 1 Grijpskerke
Door vertraging in de verkoop van de kavel realiseren we de opbrengst van € 175.000 niet in 2021.
Gevolg hiervan is dat we ook de winstneming die we voorzien hadden naar beneden moeten bijstellen en dus niet kunnen toevoegen aan de reserve grondbedrijf.

Toekomstige uitbreiding Veere
Door vertraging in de verkoop realiseren we de opbrengst van € 176.000 niet in 2021.
Ook de groenvoorziening en het woonrijp maken van de kavel van € 63.000 realiseren we niet in 2021.

Singelproject Domburg
Door vertraging in de verkoop realiseren we de opbrengst van € 824.000 niet in 2021.
Ook lasten voor het realiseren van de kavels op de locaties ‘oude supermarkt’ en ‘nijverheidsweg’ van € 1.950.000 schuiven door.

Fort den Haak Vrouwenpolder
Door vertraging in de verkoop realiseren we de opbrengst van € 894.000 niet in 2021.
De kosten voor het aanleggen van het terrein van € 96.000 schuiven eveneens door. Dit is het gevolg van de vertraging van het bestemmingsplan.

Serooskerke-Oost
De kosten bouwrijp van € 190.000 maken zijn doorgeschoven naar 2022.
Daarbij zijn er lagere archeologische kosten van € 115.000.

Bouwlust III
De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van € 20.000 voeren we niet meer in 2021, maar in 2022 uit.

Gebiedsontwikkeling MFA Aagtekerke
Betreft de inbrengwaarde grondexploitatie van € 139.000 en verrekening van stelpost van € - 319.000.

Bedrijventerrein Oosterloo Domburg
Door vertraging in de verkoop van de kavel van € 469.000 is er een lagere winstneming voor 2021.
Het woonrijp maken van € 75.000 is doorgeschoven naar 2022. Het bouwrijp maken van € 100.000 is al uitgevoerd in 2020.

Algemeen 
Voor de mutaties geldt dat ze neutraal verwerkt worden in de begroting (winst- en verliesrekening). De financiële regelgeving BBV schrijft ons dit voor. De boekwaarden van deze projecten staan op de balans onder de rubriek voorraden, waar we deze mutaties eveneens verwerken.
-63


-824


-96


-305


-20

-178

-175


-3.667


-175


-176


-1.950


-894

-469


-1.757


Reserves

Zoals aangegeven moeten we de winstneming voor het project Nimmerdor bijstellen. Hierdoor voegen we in 2021 een bedrag van € 93.000 minder toe aan de reserve grondbedrijf.

-93

 

Grondexploitaties in voorbereiding

Immateriële vaste activa ( x € 1.000)

Toelichting:
Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties (grex) als kosten van onderzoek en ontwikkeling is toegestaan bij:

    • De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening;
    • De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grex of afgeboekt worden t.l.v. het jaarresultaat;   
    • Plannen tot ontwikkeling van de grond moeten bestuurlijke instemming hebben van de raad of gedelegeerd van het college.

Order

Order omschrijving

Boekwaarde

Opmerking

Maximale termijn

7810815

K'kerke, uitbr. bedr.terrein Karreveld

-271

Boekwaarde is negatief i.v.m. ontvangen subsidie

31-12-2022

7810817

Westkapelle, ontw. ombeving Molenwal

23

Maakt onderdeel uit van MV project (gebiedsontwikkeling)

31-12-2024

7810822

Domburg, uitwerking visie

46

Maakt onderdeel uit van project Nehalenniagebied

 

7810850

Meliskerke, Zeester, ov.kn.

6

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810853

Serooskerke, ontwikkeling Vrp.weg, ov.kn

49

Kosten salderen we na passeren verkoopovereenkomst in 2021

n.v.t.

7810854

Grijpskerke, Nimmerdor II, ov.kn.

2

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810858

Zoutelande, herontw. vrm. scholen, ov.kn

5

Afboeken en overboeken naar parkeren

 

7810860

Domburg, Zandwegje, ov.kn.

5

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810861

Domburg, Roosjesweg, ov.kn.

1

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810864

Oostkapelle, gebiedsontw. Knotwilg ov.kn

41

Kosten salderen we na passeren verkoopovereenkomst in 2022

n.v.t.

7810865

Aagtekerke, omgeving Amicitia

21

Nu onderdeel grondexploitatie Aagtekerke

n.v.t.

7810866

Gapinge, ontw. Schotsehoek

5

Voorstel: afboeken jaarrekening 2021

 

7810867

Oostkapelle, omg halve maan/scholen

15

Maakt onderdeel uit van MV project

31-12-2024

7810870

Serooskerke, omg Zandput/scholen

3

 

31-12-2024

7810871

Westkapelle, herontw. Herrijst

0

 

n.v.t.

 

Materiële Vaste Activa (strategische gronden)   (x € 1.000)

Toelichting:
Betreft niet in exploitatie genomen gronden waarvoor als strategische gronden of de bestemmingswaarde of de marktwaarde geldt.
Het verschil met de boekwaarde is dan het financieel risico.                                 

Nummer

Strategische gronden

Boekwaarde

Bestemmings-
waarde

Markt
waarde

Financieel
risico

Opmerking

7810802

Meliskerke, Zeester

163

 

170

-7

Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen

7810806

Serooskerke, ontwikkeling Vrp.weg

472

 

700

-228

Verkoopovereenkomst gesloten, deze passeert in 2021

7810807

Grijpskerke, Nimmerdor II

164

 

164

0

Afgeboekt naar marktwaarde in 2019

7810808

Grijpskerke, Nimmerdor III

164

 

164

0

Afgeboekt naar marktwaarde in 2019

7810819

Domburg, locatie molen

1.778

 

1778

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810820

Domburg, Zandwegje

1.141

 

1141

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810821

Domburg, Roosjesweg

121

 

121

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810823

Koudekerke, Badhuisstraat 8a

341

 

341

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810824

Serooskerke, Vrp.weg 18/20 verwerving

212

 

212

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810825

Aankoop gronden Molenwal Zeeuwland

74

 

74

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810874

Domburg, Roosjesweg 8 en 8a

801

 

801

0

Verwerkt conform BBV voorschriften boekwaarde = marktwaarde

7810876

Grondopslagterrein Zoutelande

20

 

20

0

 

7810877

Aankoop perceel K 2307 KdK 2005

70

 

70

0

 

7810878

Grondruil Bgk Vliedberg/Schvl.str. 2007

43

 

43

0

 

7810879

Aankoop grond 't Singeltje Veere 2007

31

 

31

0

 

7810880

Zoutelande, grond herontw.vrm.scholen

166

   

166

Valt niet meer onder grondbedrijf, is nu parkeerterrein

7810881

Gapinge, grond vrm. school 'De Schutte'

136

 

136

0

Gronden maken onderdeel uit van het project betaalbaar wonen

7810882

Grond 'Knotwilg'

116

 

490

-374

Verkoopovereenkomst gesloten, deze passeert in 2022

7810883

Meliskerke, aankoop Torenstraat

37

 

37

0

Na sloop afgeboekt naar marktwaarde in 2018

Investeringen

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening  nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot medio mei. 

Investeringsnummer

Omschrijving investering

Verwachte einddatum

Begroting

Realisatie

Vrije ruimte

Besteding

7000012

Meubilair Gemeentehuis

Q4 2021

45.000

43.149

1.851

96%

7000019

MFA dorpshuis Biggekerke

 

739.138

739.138

0

100%

7000024

Brandcompartimentering gemeentehuis Dbg

2021

40.507

38.469

2.038

95%

7000028

Renovatie interieur Couburg

2021

46.007

48.563

-2.556

106%

7000038

Aanschaf schrobzuigmachine Schuttershof

2021

7.552

-448

8.000

-6%

7000039

Verduurzamen Spil Gapinge

2022

81.000

0

81.000

0%

7000040

Verduurzamen Stadhuis Veere

2021

114.000

430

113.570

0%

7000041

Couburg, isolatie gevels

2021

48.400

36.300

12.100

75%

7000046

Renovatie Halve Maan Oostkapelle

1-12-2022

3.660.884

60.252

3.520.025

2%

7000047

Herrijst vervanging meubilair

1-12-2021

48.400

1.691

45.254

3%

7000048

Oplossen klimaatproblemen MFA Zoutelande

2021

97.063

3.974

13.881

4%

7000049

Vervanging schrobmachine Halve Maan

2022

10.000

0

10.000

0%

7000050

Vervanging schrobmachine schuttershof

2021

4.500

0

4.500

0%

7000051

Vervanging schrobmachine Zandput

2021

4.500

0

4.500

0%

7000052

Vervanging tafels De Spil Gapinge

2022

9.680

0

9.680

0%

7000055

MFA Aagtekerke

1-12-2023

95.625

18.755

7.629

20%

7000056

Verlichting sporthal De Couburg

2021

67.702

19.360

1.797

29%

7000057

MFA Westkapelle

 

32.222

0

32.222

0%

7201011

Ontsluitingsweg FdH Vrouwenpolder

 

300.000

719

299.281

0%

7201014

Meliskerke, reconstr. Torenstraat (2020)

Q4 2021

804.500

633.216

171.284

79%

7201015

GVVP 2019, looproutes Db,kruispnt Gk

 

150.000

0

150.000

0%

7201019

Nehalennia gebied regiodeal

 

623.429

-78.666

702.096

-13%

7201023

Vervanging armaturen 2020

Q2 2021

268.500

268.500

0

100%

7201024

Vervanging lichtmasten 2020

Q2 2021

226.900

222.533

4.367

98%

7201026

Westkapelle, Kerkeweg

 

50.000

8.109

30.848

16%

7201027

Vervangen armaturen 2021

Q4 2021

134.250

17.156

117.094

13%

7201028

Vervangen lichtmasten 2021

Q4 2021

106.000

8.872

97.129

8%

7201029

Zoutelande Duinweg + deel Langendam

2023

1.350.000

48.058

1.301.942

4%

7201030

GVVP 2021 maatr.doorg.route Grijpskerke

Q2 2022

100.000

28.353

71.647

28%

7202012

Onthaalkamer p-terrein BreezandRegiodeal

 

362.500

137.708

224.792

38%

7202014

Toiletten Randduin Okp en Strandweg Kdk

2021

120.000

89.443

20.957

75%

7202015

18 parkeerautomaten fase 1

 

298.000

5.887

272.587

2%

7303000

Vervangen ombouw stroomkasten

Q3

62.480

63.007

-527

101%

7402000

MFA school Biggekerke

 

846.862

846.862

0

100%

7402002

Bouw 2 scholen onder 1 dak Okp

 

166.000

1.262

164.738

1%

7502004

Vernieuwen installaties zwembad

1-12-2022

151.100

5.224

129.958

3%

7502005

Upgrade zwembad 25jr

1-12-2022

594.700

11.113

552.424

2%

7502006

Nieuwbouw gebouw zwembad

1-12-2022

513.000

15.026

444.510

3%

7502008

Maatr.bestrijden droogte sportvelden2021

 

93.150

5.113

87.024

5%

7505002

Vlaggenmasten torens

2021

12.000

298

11.703

2%

7507003

Trapveld/pumptrackbaan Db

 

95.236

94.912

324

100%

7702010

Riolering Vebenabos bijdrage

2024

0

-45.076

45.076

0%

7702019

Vervangen drainage 2020

Q3 2021

50.000

23.862

26.138

48%

7702020

Vervangen riolering 2020

Q3 2021

701.511

471.492

230.019

67%

7702022

Persleiding drukriolering 2021

 

80.000

59.141

20.859

74%

7702023

Verv.riolering, afkoppeling,knelpnt 2021

 

1.243.740

65.787

1.177.953

5%

7702024

Vervangen drainage 2021

 

50.000

0

50.000

0%

7702025

Vervangen hoofdrioolgemalen 2021

 

120.000

85.406

34.594

71%

7702026

Riolering Bankertstr e.o. Kdk

Q4 2021

139.509

139.589

-80

100%

7703004

Chippen/registreren minicontainers

Q3 2021

57.000

50.167

6.833

88%

7703006

Vervanging 11 plastic containers

Q3 2021

240.000

208.344

31.656

87%

7703008

Aanschaf 500 minicontainers

Q4 2021

12.875

0

12.875

0%

7703009

Reguliere verv.ondergr.containers 2021

Q4 2021

25.000

0

25.000

0%

7703010

Verv. 25 ondergr.containers restafv 2021

Q4 2021

125.000

0

125.000

0%

7703011

1 PMD container Bankertstr e.o. Kdk

Q4 2021

5.000

5.000

0

100%

7724201

Begraafplaats Domburg

gereed

187.000

163.009

23.991

87%

7724204

Uitbreiding columbaria 2021

2022

18.000

0

18.000

0%

Maatschappelijke voorzieningen - Voorbereidingskrediet

 

1.872.153

1.348.335

523.818

72%