Leeswijzer

Opbouw rapportage

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één rapportage:

 

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

 

In de beleidsrapportage rapporteren we over de stand van zaken op het niveau van doelstellingen (wat willen we bereiken?). 

 

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

 

- financiële mutaties op lopende budgetten;
- nieuwe voorstellen van het college.

 

Corona-omstandigheden
In de memo van 14 augustus over de kosten van de corona maatregelen en de inzet van de ambtelijke capaciteit hebben we aangegeven dat dit kan leiden tot vertraging in reguliere activiteiten en extra kosten.
Momenteel zien we om ons heen dat de corona pandemie weer aan een tweede opmars bezig is.
We willen er nogmaals op wijzen dat het uitvoeren van werkzaamheden en het behalen van doelen anders kan verlopen. De mogelijke gevolgen kunnen zowel financiële als niet-financiële effecten hebben zowel in 2020 als in 2021.

Toelichting begrotingswijzigingen

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 3 t/m 5 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. 

 

Begrotingswijziging 3
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college.

 

Begrotingswijziging 4
De wijziging heeft betrekking op bijstelling van lopende budgetten.

 

Begrotingswijziging 5
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 2020. Een toelichting hiervoor treft u aan bij programma 8, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing. 

 

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Totaaloverzicht begrotingswijziging

Begroting voor wijziging Begrotingswijziging 3 t/m 5 Begroting na wijziging
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur en ondersteuning 2.351 4.046 1.695 273 22 -251 2.624 4.068 1.444
Veiligheid 2.760 86 -2.674 -13 4 17 2.747 90 -2.657
Verkeer, vervoer en waterstaat 7.237 427 -6.810 -107 17 124 7.130 443 -6.686
Economie 2.229 9.518 7.288 -17 -24 -8 2.213 9.494 7.281
Onderwijs 2.403 773 -1.630 131 16 -116 2.535 789 -1.746
Sport, cultuur en recreatie 9.476 1.313 -8.163 74 5 -69 9.550 1.318 -8.232
Sociaal domein 18.233 3.579 -14.655 435 -69 -504 18.668 3.510 -15.159
Volksgezondheid en milieu 7.739 6.579 -1.159 -42 -19 22 7.697 6.560 -1.137
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 10.260 8.498 -1.762 -2.208 -2.107 101 8.052 6.391 -1.661
Overhead 10.034 208 -9.826 75 -2 -77 10.109 206 -9.903
Algemene Dekkingsmiddelen 294 33.480 33.186 -204 98 301 91 33.578 33.488
Onvoorzien 211 0 -211 -186 0 186 25 0 -25
Overige baten en lasten -123 0 123 37 107 70 -86 107 193
Vennootschapsbelasting 34 0 -34 0 0 0 34 0 -34
Geraamd totaal van baten en lasten 73.140 68.507 -4.633 -1.751 -1.953 -201 71.388 66.554 -4.834
Reserves 2.915 7.548 4.633 8 210 201 2.924 7.757 4.834
Kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne producten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 2.915 7.548 4.633 8 210 201 2.924 7.757 4.834
Totaal 76.055 76.055 0 -1.743 -1.743 0 74.312 74.312 0