Uitgaven

19,79%

€ 345

x € 1.000
19,79% Complete

Inkomsten

23,76%

€ 414

x € 1.000
23,76% Complete

Saldo

3,26060980670824E+17%

€ 759

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

19,79%

€ 345

x € 1.000
19,79% Complete

Inkomsten

23,76%

€ 414

x € 1.000
23,76% Complete

Saldo

3,26060980670824E+17%

€ 759

x € 1.000

Begroting

414 Inkomsten (x € 1.000)
345 Uitgaven (x € 1.000)
759 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting
  • Mutaties reserves

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 33.480 98 33.578
Lasten 294 -204 91

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Opbrengsten OZB Door jurisprudentie (niet woningen met een woningtarief) en extra leegstand bij de niet- woningen is de werkelijke opbrengst lager dan de raming van in totaal € 5.466.000.   -48
Gemeentefonds

In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn bedragen opgenomen waar een specifieke invulling aan gegeven moet worden:

 

- maatschappelijke begeleiding statushouders: € 23.700
- uitvoering geven aan de wet inburgering: € 43.469 (zie ook programma sociaal domein)
- uitvoering participatiewet: € 53.500 (zie ook programma sociaal domein)

 

De overige mutaties binnen het gemeentefonds zorgen voor een lagere bijdrage uit dit fonds van € 24.000 (vb. bijstelling van eenheden zoals inwoners of aantal woonruimten én bijstelling van de uitkeringsfactor).

 

Daarnaast hebben we een afrekening over het jaar 2019 ontvangen van € 37.000

  134
Rente leningportefeuille

De post geldleningen bestaat uit werkelijk ontvangen rente en te betalen rente. Op de post te betalen rente is er € 1.074.000 begroot.

Bij de opstelling van de begroting 2020 is een aanname gedaan voor de te verwachten financieringsbehoefte.

 

De praktijk laat ons zien dat we door o.a. het op een later moment, of geheel niet, uitvoeren van investeringen en een ander verloop in het grondbedrijf we kort in plaats van lang kunnen financieren. Voor kort financieren, looptijd korter dan één jaar, ontvangen  we momenteel een rentevergoeding.

 

Op grond van de huidige prognose (het doorschuiven van voorgenomen investeringen dit jaar naar de komende jaren) stellen we voor om € 200.000 af te ramen.

-200  

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 0 107 107
Lasten 88 -150 -61

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Onvoorzien eenmalig

In de toelichting bij het programma sociaal domein onderdeel maatschappelijke opvang is beschreven dat een beroep gedaan is op het budget onvoorzien. Dit voor de uitvoering van de wet verplichte GGZ en wet Zorg Dwang. 

 

 

-28  
Onvoorzien structureel

De premie voor de gebouwenverzekering is gestegen. Dit heeft een structureel karakter. We spreken de post structureel onvoorzien daarom aan voor een bedrag van € 55.000. 

Daarnaast zijn de bijdragen aan de Stichting Strandexploitatie Veere en de belastingsamenwerking hoger dan geraamd, mede door de bezuinigingen op indexering van materiële budgetten.

-55

 

-42

 
Afrekening omzetbelasting

We hebben een afrekening van de omzetbelasting ontvangen over de periode 1 december 2019 t/m 31 december 2019.

37

 
Suppletie belastingdienst

Een extern bureau heeft btw-onderzoek gedaan naar de verwerking van btw in het jaar 2018. Uit dit onderzoek blijkt dat we over de betreffende jaren per saldo een bedrag kunnen terug vragen. De belastingdienst is akkoord.

 

106

 

Besteding onvoorzien

Strcutureel onvoorzien
Omschrijving wijziging Omschrijving Raming
Primitieve begroting Beginsaldo structureel onvoorzien 107.844
Begr.wijz. 2 Toevoeging saldo 1e burap 2.936
Begr.wijz. 3 19b,07841 Indexering bijdrage WAD -4.115
Begr.wijz. 3 19B.06815 erfpacht Ambacht Domburg -5.000
Begr.wijz. 3 20B.00563 Indexering SSV inbestedingssom -17.956
Begr.wijz. 3 20B.00768 hogere bijdr. Samenw Belasting -24.118
begr wijz 4 2e burap Saldo 2e burap 2020 -55.480
Begr.wijz. 200 18B.03269 hogere huur zendmast 1.350
Begr.wijz. 200 19B.00553 lagere huur zendmast -2.000
Begr.wijz. 200 19B.02105 verkeersregelaar seizoensmarkt -6.700
Begr.wijz. 200 19B.02237 correctie foutieve boeking -28.000
Begr.wijz. 200 19B.02237 Uitstallingenbeleid 14.000
Begr.wijz. 200 19B.02964 2 marktkasten Oostkapelle -1.128
Begr.wijz. 200 19B.03778 parkeervergunningensysteem -6.240
Begr.wijz. 200 Saldo 2e burap 2019 -14.693
Begr.wijz. 200 Slotwijziging 2019 -3.640
Begr.wijz. 202 19B.06605 vGRP 2020-2024 42.939
0
Eenmalig onvoorzien
Omschrijving wijziging Omschrijving Raming
Primitieve begroting Beginsaldo eenmalig onvoorzien 108.076
Begr.wijz. 3 19b,07871 eenmalige indexering VVV subs -5.865
Begr.wijz. 3 19B.06826 VZG ledenvergadering 2020 -8.500
Begr.wijz. 3 19B.07139 Wet Verplichte GGZ Zorg Dwang -27.887
Begr.wijz. 3 19B.07404 tarieven zwembad 2020 10.000
Begr.wijz. 3 19B.08094 intervence instandhoudingsbydr -23.882
Begr.wijz. 3 20b,00569 bijdrage best plan kom Wkp -10.000
Begr.wijz. 3 20b.04251 tegemoetk. Ivm corona -8.562
Begr.wijz. 3 20B.04940 subsidie St. Delta Cultureel -10.000
Begr.wijz. 3 20B.05289 vergoed. legionella De Meeuwen -4.449
Begr.wijz. 3 saldo verkoop bergstraat mlk 2.180
begr wijz 4 2e burap Incidenteel onvoorz bijstellen tot nihil 7.224
Begr.wijz. 200 19B.03317 extern onderzoek Orionis -3.335
25.000

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 0 0 0
Lasten 34 0 34

Mutaties reserves

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 7.548 210 7.757
Lasten 2.915 8 2.924

Financiële analyse

Dit betreffen de toevoegingen (lasten) en onttrekking (baten) van de reserves. Hieronder treft u conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijkingen groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Resultaat bestuursrapportage Per saldo spreken we de algemene reserve aan voor € 170.000. De voor- en nadelen zijn bij de programma's toegelicht.  8 178
Bestemmingsreserves

In de rapportage zitten een aantal toevoegingen en onttrekkingen m.b.t. de bestemmingsreserves. Onderstaande mutaties zijn bij de programma's reeds toegelicht:

 

- Onttrekking uit de reserve leefbaarheid voor een bijdrage aan de speeltuin Aagtekerke

- Onttrekking uit de reserve lokaal onderwijsbeleid 

  31