Uitgaven

126,68%

€ 2.208

x € 1.000
126,68% Complete

Inkomsten

120,86%

€ -2.107

x € 1.000
120,86% Complete

Saldo

4,35249279947244E+16%

€ 101

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

126,68%

€ 2.208

x € 1.000
126,68% Complete

Inkomsten

120,86%

€ -2.107

x € 1.000
120,86% Complete

Saldo

4,35249279947244E+16%

€ 101

x € 1.000

Programma inleiding

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:

• herstructurering
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie

Herstructurering
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties verdwijnen.

Concurrentie
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

O

Met Breezand vakantie moeten nog financiële zaken worden afgerond. Een overleg met de eigenaar staat gepland voor na de vakantieperiode. Hierover leest u in de volgende bestuursrapportage.

Plan Sport maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen in het plan Fort den Haak. In het bestemmingsplan Fort den Haak is voorzien dat dit door middel van een wijzigingsplan kan worden gerealiseerd. Momenteel wordt een concept wijzigingsplan opgesteld. Er is overleg gevoerd met al de belanghebbenden binnen het plan en daaruit is een voorlopige indeling van het gebied ontstaan.
Het streven is dat de realisatie van dit plangebied in juni 2022 klaar is.

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2020 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

G

De adviezen van onze afdeling zijn en worden verstrekt zoals bij de doelstelling is omschreven.

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

G

De bouw van woningen in het Singelgebied loopt voorspoedig. De randvoorwaarden voor de herontwikkeling van Singelgebied zijn vastgesteld en de plannen voor dit gebied worden verder uitgewerkt. De verdere inrichting van de boulevard is onderdeel van deze planvorming.

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.

We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

G

1. Markt is heringericht (gereed).

2. Kaai is heringericht (gereed).

3. Herbestemming van het Mijnenmagazijn is in voorbereiding voor een openbare aanbesteding. Deze herbestemmingsopgave is opgenomen als aandachtsgebied van de Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1. De Gemeenteraad is op 1 juli 2020 in een memo geïnformeerd over de stand van zaken, voortgang en planning.

4. Voor het jachthavengebied stelde Gemeenteraad op 10 december 2019 een Beeldkwaliteitsplan vast. Daarmee is de ruimtelijke opgave afgerond. Wat op dit moment resteert is de grondexploitatie (afboeken voorbereidingskosten en herzien erfpacht). Hiervoor volgt een separaat voorstel. Ook is het jachthavengebied opgenomen als aandachtsgebied in de Gebiedsvisie Veer Meer fase 1.

5. De verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk is afgerond. De exploitatie is in handen van de Stichting Exploitatie Grote Kerk.

D.8.05 In 2020 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel Woningbehoefteonderzoek.

O

Veel van de bestaande woningbouwplannen sluiten kwalitatief niet aan bij de behoefte zoals die uit de onderzoeken naar voren komt. Uit de onderzoeken blijkt dat er uitsluitend nog behoefte is aan levensloopgeschikte woningen. Veel van de bestaande plannen voorzien nog in  reguliere grondgebonden woningen. Daar waar mogelijk sturen we hier actief op. Bij nieuwe plannen is levensloopgeschikt het uitgangspunt. Met woningcorporatie Zeeuwland is overleg gevoerd om hier invulling aan te geven. 

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

G

Begin dit jaar werd bekend dat de Omgevingswet werd uitgesteld. De voorbereidingen zijn daarom qua tempo iets afgeschaald. Het proces van de nieuwe Veerse Omgevingsvisie is gestart. We willen zo veel mogelijk inwoners en bedrijven en gasten mee laten denken over de visie op onze toekomst. Dit hebben we gedaan door middel van een Enquête en wordt verbreed door gesprekken aan een gebiedstafel per kern. De raadswerkgroep Omgevingswet is nauw betrokken geweest bij het ontwerpen van het proces.

D.8.07 In 2020 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

G

Is en wordt in 2020 conform omschrijving uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 8.498 -2.107 6.391
Lasten 10.260 -2.208 8.052

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichting aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Verkoop groen- en reststroken We zien een toename in de  verkoop van groen- en reststroken voor 2020 waardoor de ontvangsten bijgeraamd kunnen worden.   150
Prognose grondexploitaties

De grondverkopen binnen het project Singelgebied blijven achter op de prognose. Dit zijn de laatste vrijstaande kavels aan de Singel en de verkoop aan de ontwikkelaar van het perceel van de voormalige supermarktlocatie. Kopers van de vrije kavels hebben langer de tijd nodig om de financiering te regelen en met de ontwikkelaar is afgesproken dat deze pas af hoeft te nemen als 80% is verkocht. De woningen gaan in het 4e kwartaal in de verkoop bij de ontwikkelaar. Met de aangrenzende bewoners van dit deelgebied sluiten we in 2020 de laatste overeenkomsten voor de grondverkoop. Deze vallen onder de groen en reststroken. We verwachten niet dat deze nog notarieel passeren in 2020.

 

De resterende kavels binnen het plan Nimmerdor Grijpskerke voldoen niet aan de marktvraag. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een andere woningbouwinvulling. Hierdoor verschuift de verkoop naar 2021.

 

Het verloop van de verkoop van de kavels bepaalt ook in grote mate de planning van het woonrijp maken. Deze mutaties zijn ook verwerkt in deze rapportage.

-2.299 -2.299