Uitgaven

2,39%

€ 42

x € 1.000
2,39% Complete

Inkomsten

1,11%

€ -19

x € 1.000
1,11% Complete

Saldo

9,60779889147904E+15%

€ 22

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

2,39%

€ 42

x € 1.000
2,39% Complete

Inkomsten

1,11%

€ -19

x € 1.000
1,11% Complete

Saldo

9,60779889147904E+15%

€ 22

x € 1.000

Programma inleiding

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt begraven. 

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

D.7.01 In 2020 produceren we maximaal 100 kg restafval per inwoner.

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

G

Onze doelstelling was te starten  per 1 januari 2021 met een gedifferentieerde  afvalstoffenheffing  (Diftar). Er wordt dan betaald voor het aantal keren dat de restafvalcontainer wordt aangeboden om te legen en niet per kg afval. Daarvoor moesten de restafvalcontainers worden voorzien van een registratiechip. De uitvoering hiervan stond gepland voor mei/juni. Door de corona hebben deze werkzaamheden vertraging opgelopen. Op 1 juli heeft u het besluit genomen de invoering van Diftar met een jaar uit te stellen en te starten per 1 januari 2022.

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

De behandeling van de jaarrekening 2019, de begrotingswijzigingen 2020 en de conceptbegroting 2021 zijn behandeld in de raadsvergadering van 28 mei. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft op 25 juni de jaarrekening 2019, de begrotingswijzigingen 2020 en de begroting 2021 vastgesteld.

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd over het beheerniveau. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

We voldoen aan het afgesproken beheerniveau.

Het vGRP2020-2023 is actueel.

De exploitatie- en investeringsbudgetten zijn toereikend voor het afgesproken beheerniveau.

In het rioleringsplan hebben we afgesproken dat bij nieuwbouw de perceelseigenaar waterberging aanlegt. Dit kunnen we niet zomaar verplichten. We nemen deze verplichting mee in een nieuw overkoepelend bestemmingsplan (bestemmingsplan+).

D.7.04 We informeren onze inwoners en bedrijven over klimaatverandering.

Naar aanleiding van de klimaatstresstest gaan we in gesprek met onze inwoners en bedrijven.

G

We voeren een risicodialoog uit. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Het is een proces dat bestaat uit meerdere gesprekken met allerlei partijen. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden aan bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s. We maken afgewogen keuzes en komen tot ambities die we beschrijven in de Integrale Visie Openbare Ruimte.

Ook stimuleerden we onze inwoners om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek (verminderen van verhard oppervlak in particulier tuinen). We hebben niet in beeld hoeveel m2 daadwerkelijk is verwijderd. Dit is op vrijwillige basis.

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

G

De beeldkwaliteit op de begraafplaatsen is in orde. Er zijn weinig tot geen klachten.

D.7.06 In 2020 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

We actualiseerden de voorraad in 2020. Met deze gegevens hebben we het voorraad beheer gedigitaliseerd. De beschikbare ruimte op de begraafplaatsen zal ingevoerd worden in een beheerssysteem. De begraafplaatsen van Meliskerke en Oostkapelle hebben op dit moment de kleinste voorraad. We starten in 2021 met de actualisatie van de 'ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024. Op basis hiervan kunnen we plannen maken voor de uitbreiding van Meliskerke en Oostkapelle. 

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

  • alcohol- en middelengebruik;
  • overgewicht;
  • psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.
G

Op het gebied van de drie speerpunten uit het gezondheidsbeleid worden activiteiten georganiseerd door onze partners Indigo, de GGD en Stichting Welzijn Veere. Ook wordt samengewerkt met het onderwijs en de sportverenigingen om de verbinding te leggen tussen de verschillende speerpunten. Vanwege het coronavirus hebben deze activiteiten in aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Ondanks dat evenementen niet doorgingen en de scholen dicht waren, heeft Indigo toch zoveel mogelijk jongeren voorgelicht over alcohol- en middelengebruik. De GGD heeft vanwege de drukte minder tijd gehad om aanvullende diensten uit te voeren. We gaan nog met het JGZ-team in gesprek om de verbinding met de toegang Wmo en Jeugd te verbeteren. Ook gaan we nog in gesprek over de vaccinatiegraad in de gemeente Veere. Met de vastgestelde begrotingswijziging zal het aanpakken van het ziekteverzuim op het MBO worden toegevoegd aan het basistakenpakket van de GGD. Er komt extra geld beschikbaar om de interne organisatie te versterken en de wachtlijsten bij Veilig Thuis te verkorten. In de loop van 2020 ontvangen we vanuit de GGD nieuwe cijfers over de volksgezondheid. 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 6.579 -19 6.560
Lasten 7.739 -42 7.697

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Bijdrage GGD

Er is € 900.000 begroot voor de GGD. Onze kosten komen dit jaar waarschijnlijk uit op € 853.000 . We ramen €47.000 af.

-47