Uitgaven

24,94%

€ -435

x € 1.000
24,94% Complete

Inkomsten

3,98%

€ -69

x € 1.000
3,98% Complete

Saldo

2,16493483026809E+17%

€ -504

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

24,94%

€ -435

x € 1.000
24,94% Complete

Inkomsten

3,98%

€ -69

x € 1.000
3,98% Complete

Saldo

2,16493483026809E+17%

€ -504

x € 1.000

Programma inleiding

Alle inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. Inwoners wonen steeds langer thuis. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht hierbij te benutten. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en werken samen met de professionele hulpverlening. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang.

 

We werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een andere grote samenwerkingspartner in het preventieve veld is Welzijn Veere.

 

We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.

We leggen, waar mogelijk, ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen.

 

Het wordt steeds belangrijker om de klantontwikkelingen en kostenontwikkeling te monitoren in het sociaal domein. We onderzoeken hoe we hierop kunnen sturen.

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en hebben regie over hun eigen leven.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. Ook zien we de ontwikkeling dat inwoners eventueel met zorg en ondersteuning langer zelfstandig wonen. Uit de Zeelandscan blijkt dat 85% van de Veerse inwoners regie over hun eigen leven hebben.
Dit cijfer is gebaseerd op de monitor van de GGD die één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. In 2021 komt de eerstvolgende monitor uit. 

G

Schulphulpverlening helpt om regie over eigen leven te houden. Samen met de gemeente Middelburg hebben we daarom een coördinatiepunt opgezet, die signalen over beginnende schulden adequaat gaat oppakken.

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning is de gemeente Veere koplopergemeente geworden. Dit is een project met als doel o.a.  dat er meer (vrijwillige) cliëntondersteuners komen met verschillende deskundigheid en dat ze beter vindbaar zijn voor inwoners. 

Volgens de Zeelandscan blijkt dat 84% van de Veerse inwoners regie heeft op het eigen leven.

Door het Coronavirus zijn een aantal van deze activiteiten stil komen te liggen. Welzijn Veere  heeft daarom een specifieke actie in het kader van het Coronavirus gedaan. Zo hebben zij op ‘Walcheren FM’, burenhulp onder de aandacht gebracht. En zijn er in de kernen veel contacten met de lokale initiatieven geweest. En hebben vrijwilligers in diverse kernen huis-aan-huis briefjes in de bus gedaan om zo ook de niet-digi-vaardige inwoners te bereiken.

 

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg en Orionis Walcheren zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en (financiële) ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een uitkering.

 

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Sommige metingen zijn verouderd of niet toereikend om goede conclusies te trekken door het kleine aantal respondenten.

 

We zien een stijging van klantaantallen en zorgkosten in de laatste jaren. In 2020 onderzoeken we hoe we sturing kunnen geven aan deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit doen we om de kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren en om meer grip op de kostenontwikkeling te krijgen.

G

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdhulp is operationeel. De overgang  verliep zonder problemen.  Samenwerkende partijen onderschreven de goede samenwerking. Ook de Wmo-raad Veere geeft aan dat de overgang positief is verlopen. Het nieuwe team is op elkaar ingewerkt en heeft in de eerste 3 maanden achterstanden ingelopen.

De consulenten van de toegang gaan bij iedereen op huisbezoek en bellen iedereen binnen een week terug. We willen de dienstverlening aan onze inwoners op een hoog niveau hebben. We maakten ook afspraken met huisartsen, Orionis, Welzijn Veere, Maatschappelijk Werk Walcheren en we richtten de jeugdbeschermingstafel in. Alle afspraken hebben als doel om goed samen te werken in het belang van de klant. We gaan nog in gesprek met de jeugdverpleegkundigen van de GGD, om de relatie met de toegang verder te versterken. We werken toe naar een methode om de huisbezoeken en de samenwerking goed te evalueren, zodat we de mate van tevredenheid beter in beeld krijgen.

We updaten onze verordening en nadere regels, zodat deze goed aansluit bij de Veerse situatie en de werkwijze van de toegang. De verwachting is dat de nieuwe verordening en nadere regels voorjaar 2021 in werking  treden. 

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief.

Inwoners die om welke reden dan ook, behoefte hebben aan zorg of ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet, kunnen dit bij ons aanvragen. Bij de toekenning kijken we of de directe omgeving hierbij (deels) hulp of ondersteuning kan bieden.

We sluiten contracten af met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zodat de juiste zorg en ondersteuning ingezet wordt. De voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de inwoners.


G

Nieuwe toegang

De consulenten van de toegang zijn nauwer betrokken bij de zorgverlening dan vorig jaar: zo  staan ze onder meer dichter bij de klant doordat de cliëntengroep alleen nog Veerse inwoners betreft. Daarnaast gaan ze bij zoveel mogelijk (potentiële) cliënten op huisbezoek  - in de coronatijd is hier op een passende wijze mee omgegaan. Verder wordt de zorg  geëvalueerd. Hiermee kan er effectiever zorg en ondersteuning worden geleverd. Op deze manier komt de zorg terecht bij de mensen die het nodig hebben, krijgt men passender zorg en  niet langer dan nodig. Dit maakt daarnaast dat  er efficiënt met de (financiële) middelen omgegaan.  Ook zijn de lijnen binnen de gemeente korte en wordt de samenwerking met betrokken (lokale) partners versterkt.

Ook heeft  de gemeente Veere in maart  een contractmanager in tijdelijke dienst aangenomen. Deze ziet toe op de kwaliteit van zorg die zorgaanbieders leveren. Daarnaast is er  een zorgevaluatie opgezet die wordt gebruikt om inwoners en zorgaanbieders te bevragen over de effectiviteit van de ingezette zorg. Zo kunnen we de effectiviteit nog beter meten. 

 

Coronacrisis en zorg

Door de coranacrisis kwam het voor dat zorgaanbieders minder of aangepaste zorg moesten bieden. We zagen dat zorgaanbieders zich aanpasten en op een creatieve manier zorg verlenen, maar dat kan niet verhinderen dat ze inkomsten misliepen. Tot 1 juli boden we ze financiële ondersteuning en ruimte om de zorginfrastructuur intact te houden. De VNG heeft ons hiervoor richtlijnen meegegeven.  De regeling voor meerkosten loopt nog wel door tot en met 31 december 2020.

Voor de WMO-vervoerder gold nog een compensatie van niet gereden ritten van 80% voor de periode tot en met 31 augustus 2020. Het leerlingenvervoer is, met het opengaan van de scholen, weer op volledig op gang gekomen. De leerlingenvervoerder krijgt dan ook geen compensatie meer.

 

Jeugd

Het project Vaart in Veiligheid is vastgesteld. Binnenkort zal gestart worden met de pilots in de drie pilotgemeenten. Het doel van dit project is de jeugdbeschermingsketen te verkorten door partijen beter te laten samenwerken. Hierdoor wordt dubbel werk voorkomen en moeten wachtlijsten korter worden. Ook de veiligheid van jongeren kan beter worden bewaakt. Dit komt ten goede van de effectiviteit van de zorg. Als de pilots succesvol zijn, zal de nieuwe werkwijze vanaf de zomer van 2021 ook in de gemeente Veere worden ingevoerd. 

 

Orionis

Ook Orionis past in deze tijd van de coronacrisis ook zijn werkzaamheden aan. Hierbij neemt ze het belang (inclusief de gezondheid) van haar klanten als uitgangspunt. Dus de dienstverlening loopt zoveel mogelijk door. Zij het soms in aangepaste vorm. Daarnaast had Orionis, samen met de Walcherse gemeenten een ondernemersloket ingericht. Hier konden ondernemers en zzp’ers terecht met hun vragen over de noodmaatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van de coronacrisis. Ook voert Orionis de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en  het vervolg erop uit.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 3.579 -69 3.510
Lasten 18.233 435 18.668

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie

Toelichting

Bedragen x € 1.000

 

 

Lasten

Baten

Maatschappelijke opvang

Het college heeft besloten (19B.07139) om de Wet Verplichte GGZ en wet Zorg Dwang uit te voeren. De structurele kosten bedragen € 42.083 waarvan € 14.196 gedekt wordt door van het Rijk ontvangen budget. Het tekort van € 27.887 nemen we in deze rapportage mee.

28  
Opvang asielzoekers In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn gelden beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan de Wet Inburgering. De ontvangst van deze gelden is terug te vinden onder het onderdeel algemene dekkingsmiddelen.  43  
Toegang WMO en Jeugd

In 2019 is er  € 140.000,- uitgegeven voor deze complexe casusregie. Dit bedrag is gebaseerd op het Veerse deel van de subsidie aan Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) voor de gebiedsteams. In de primitieve begroting 2020 is een budget opgenomen van € 120.000. 

Dit blijkt nu aan de lage kant te zijn en hierdoor stellen we voor om het budget met € 80.000 op te hogen.  

Het aantal uren casusregie is groter dan voorheen was verwacht. Omdat het hier om een dure voorziening gaat voor een kleine doelgroep, stijgen de kosten hard.
80  
Participatie In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn extra gelden beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de Participatiewet. Orionis regelt de uitvoering van deze wet voor ons. De ontvangst van deze gelden is terug te vinden onder het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In totaal ontvangen we € 1,1 miljoen voor dit onderdeel.  53  
Maatwerkvoorzieningen WMO

Er is € 245.000 begroot voor maatwerkvoorzieningen Wmo. Onze kosten komen dit jaar waarschijnlijk uit op € 280.000. We ramen € 35.000 bij.

 

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor hulpmiddelen. De kosten voor de huur van hulpmiddelen zijn toen marktconform vastgesteld. Dit heeft geleid tot een stijging van de huurkosten in 2020.
35  
Begeleiding Zorg in Natura

Er is € 950.000 begroot voor Begeleiding Zorg in Natura . Onze kosten komen dit jaar waarschijnlijk uit op € 1.025.000. We ramen € 75.000 bij.

 

Begeleiding is een open einde regeling. Het aantal klanten is gestegen. Begin 2020 heeft de toegang tot Wmo en Jeugdzorg achterstallig hulpaanvragen weggewerkt. Mogelijk zullen de kosten in het 2e half jaar door Corona nog verder stijgen door meer problematiek bij onze inwoners. Dit kunnen we nu nog niet kwantificeren.

75  
Huishoudelijke hulp

Er is € 850.000 begroot voor Huishoudelijke Hulp. Onze kosten komen dit jaar waarschijnlijk uit op € 900.000. We ramen € 50.000 bij.

 

Huishoudelijke Hulp is een open einde regeling. Het aantal klanten is gestegen. Dit heeft meerdere oorzaken. Begin 2020 heeft de toegang tot Wmo en Jeugdzorg achterstallig hulpaanvragen weggewerkt. Daarnaast betalen klanten sinds 1-1-2019 een vaste lage eigen bijdrage. Dit heeft een aanzuigende werking op het aantal zorgvragen.

50  
Individuele voorziening natura jeugd

Er is € 3.990.000 begroot voor individuele voorzieningen natura Jeugd. Onze kosten komen dit jaar waarschijnlijk uit op €4.100.000 . We ramen € 100.000 bij.

 

De jeugdzorg is een open einde regeling. Uit de 2e kwartaalrapportage van de Inkooporganisatie Jeugdhulp blijkt dat de cijfers over het eerste halfjaar 2020 uitkomen op € 2.050.000. Voor heel 2020 zou dit betekenen een bedrag van € 4.100.000. De vraag is of deze doorrekening juist is met mogelijke gevolgen van de Corona. Er bestaat een risico dat de inschatting aan de lage kant is.

100  
Afrekening GGD

Na het vaststellen van onze jaarrekening 2019 kwam de jaarrekening van de GGD binnen. Er zat een verschil tussen het bedrag in onze begroting en wat de GGD ons vroeg van € 62.465. 

62