Uitgaven

7,53%

€ -131

x € 1.000
7,53% Complete

Inkomsten

0,9%

€ 16

x € 1.000
0,9% Complete

Saldo

4,9627737219924E+16%

€ -116

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

7,53%

€ -131

x € 1.000
7,53% Complete

Inkomsten

0,9%

€ 16

x € 1.000
0,9% Complete

Saldo

4,9627737219924E+16%

€ -116

x € 1.000

Programma inleiding

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige en toekomstbestendige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2020 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

G

Besloten is om ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en die gebruik maken van de peutergroep te compenseren. Hiermee kunnen alle ouders de betalingen aan de Kinderopvang Walcheren (KOW) door laten gaan. Zo draagt Veere in de periode van Coronaproblemen bij aan het in stand houden van kinderopvang op Walcheren.

Samen met de toegang en de jeugdzorg is leerplicht bezig om in kaart te brengen waar kinderen mogelijk tegen problemen aanlopen vanwege hun thuissituatie en daar oplossingen voor te vinden.

Het college heeft besloten de eigen bijdragen van ouders voor kinderen gedurende de periode dat de leerlingen in verband met corona geen vervoer konden krijgen terug te betalen.

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig en fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg gelegen school moeten.

G

Scholen in de gemeente Veere zijn toegankelijk voor alle leerlingen. Er zijn geen belemmeringen van schoolgebouwen geconstateerd in de fysieke toegankelijkheid voor kinderen met een handicap.

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2020 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

G

In 2020 verlenen we voor in totaal € 73.000 aan subsidie voor schoolbegeleiding.

TCR verzorgde het leerlingenvervoer. Door het faillissement van TCR hebben we afspraken gemaakt met een nieuwe vervoerder (NOOT) en ervoor gezorgd dat leerlingen vervoerd kunnen blijven worden. Het personeel is grotendeels overgenomen of heeft ergens anders werk gevonden. De aanbesteding bij de nieuwe vervoerder geldt voor 1 jaar. Met ingang van medio 2021 zal een nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer afgerond dienen te zijn. Daarom is een start gemaakt met de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer.

Door de coronacrisis is het leerlingenvervoer volledig stil komen te liggen. Het college heeft besloten de ouderbijdragen voor het leerlingenvervoer gedurende het niet doorgaan van het leerlingenvervoer terug te betalen aan de ouders. 

Scholen bieden thuisonderwijs en de gemeente ondersteunt hierin. Kinderopvang Walcheren heeft een aantal locaties opengesteld voor kinderen van ouders in vitale beroepen. De basisscholen in de gemeente Veere zijn weer open. Het zelfde geldt voor de kinderopvang.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 773 16 789
Lasten 2.403 131 2.535

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Afschrijvingen MFA Biggekerke De finale afronding van de investering in de MFA is niet gelukt in 2019. Op basis van de methodiek t+1, zie ook de toelichting bij het programma verkeer, vervoer en waterstaat, vallen de begrote afschrijvingslasten nu vrij in 2020.  -45  
Inhuur expertise onderwijshuisvesting In de primitieve begroting 2020 is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor de inhuur van kennis op het gebied van onderwijshuisvesting. Dit budget wordt in 2020 niet volledig gebruikt en stellen we voor om dit  budget met  € 25.000 af te ramen. -25  
Leerlingenvervoer

De te verwachten kosten voor het leerlingenvervoer 2020 liggen hoger dan het geraamde budget van € 223.000. Dit heeft te maken  met extra kosten die gemaakt zijn door het faillissement van TCR. Daarnaast zien we zien de laatste jaren al een tekort op dit budget. Voor de begroting 2021 nemen we dit structureel mee.

175