Uitgaven

6,15%

€ 107

x € 1.000
6,15% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 17

x € 1.000
0,97% Complete

Saldo

5,32928905116385E+16%

€ 124

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

6,15%

€ 107

x € 1.000
6,15% Complete

Inkomsten

0,97%

€ 17

x € 1.000
0,97% Complete

Saldo

5,32928905116385E+16%

€ 124

x € 1.000

Programma inleiding

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

De eerste fase van het verbeteren fietsparkeren in Veere, Domburg, Westkapelle, Zoutelande en Dishoek  is gegund. De planning is de werkzaamheden in het najaar van 2020 uit te voeren.

D.2.02 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

O

In het derde kwartaal van 2020 is het parkeerbeleidsplan 2020 gereed. Daaruit volgen parkeerverordeningen voor de kernen en daarin regelen we de betere verdeling van parkeerplaatsen.

D.2.03 In 2032 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegbeheerprogramma.

G

In de eerste helft van 2020 is de herinrichting van de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle afgerond. De herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke is gegund aan een aannemer. Voor de aanpassing van de Oudestraat in Veere zijn de voorbereidingen gereed en kan de aanbesteding starten. De verbindingsweg tussen de Fort den Haakweg en de parallelweg N57 is bouwrijp en inmiddels in gebruik. Voor de herinrichting van de Fort den Haakweg is de ontwerpfase opgestart.  

D.2.04 In 2022 telt het openbaar vervoer op het grondgebied van Veere 15% meer instappers dan in 2019. De inspanningen van de gemeente Veere liggen vooral op het vlak van ketenmobiliteit en op de doelgroep ouderen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

O

Voor Serooskerke wordt gewerkt aan een voorstel om de busroute te verplaatsen en de overlast van de bus voor inwoners van Serooskerke weg te nemen met behoud van een goede openbaar vervoer verbinding. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om kleine busjes in te zetten op lijn 52 en 53. We onderzoeken de toezegging van de haltetaxi tot centraal station Middelburg. De Provincie Zeeland heeft ons uitgenodigd om mee te denken en met pilots te komen voor vernieuwing van het openbaar vervoer als voorbereiding op de aanbesteding van de nieuwe concessie in 2025. We participeren hierin actief. Pas in 2021 kan er voor het eerst iets gezegd worden over de ontwikkeling van het aantal instappers op het grondgebied van Veere tussen 2019 en 2020.

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren? Dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

G

Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen loopt volgens de beheerplannen. Het budget wegbeheer 2020 is met €300.000 verlaagd om een deel van de tekorten door corona op te kunnen vangen. Het groot onderhoud van de Banckertstraat en omgeving in Koudekerke is één jaar uitgesteld. Gepland onderhoud in 2021 schuift daardoor ook deels op. Dit heeft geen verregaande consequenties.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 427 17 443
Lasten 7.237 -107 7.130

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie: Toelichting: Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Afschrijvingen

We beginnen met het afschrijven van een investering in het jaar t+1. In de prognose van de begroting 2020, opgesteld in september 2019, is rekening gehouden met het afronden van diverse investeringen in het jaar 2019. Een aantal investeringen zijn echter begin 2020 afgerond waardoor de afschrijving in 2021 start (t+1). Dit zorgt er voor dat de afschrijving nu vrij valt. 

Het betreft onder andere de afschrijving van de investeringen van de reconstructie van de boulevard Stenen Toko, de herinrichting van de markt in Veere en de Dorpsstraat in Gapinge.

-120  
Parkeerbeleid Op 1 oktober heeft uw raad ingestemd met het parkeersbeleidsplan 2020. Tijdens de besprekingen in de commissie was iedereen het erover eens dat het een ambitieus plan is waarbij nog veel werk moet worden verzet om het tot een goed einde te brengen. Om dit te kunnen doen hebben we al in 2020 behoefte aan extra menskracht om alles voor elkaar te krijgen. 35