Uitgaven

15,66%

€ -273

x € 1.000
15,66% Complete

Inkomsten

1,26%

€ 22

x € 1.000
1,26% Complete

Saldo

1,07767348001243E+17%

€ -251

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

15,66%

€ -273

x € 1.000
15,66% Complete

Inkomsten

1,26%

€ 22

x € 1.000
1,26% Complete

Saldo

1,07767348001243E+17%

€ -251

x € 1.000

Programma inleiding

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers.

Begin 2019 voerde onderzoeksbureau Lysias het gewenste onderzoek naar de dienstverlening aan de ondernemers uit. De aanbevelingen werken we uit in onderstaande maatregelen.

O

In 2019 voerden we onder meer een onderzoek uit naar onze dienstverlening aan ondernemers, de ondernemerspeiling. De resultaten van deze peiling deelden we met de gemeenteraad in maart 2020. Gelet op de Corona-crisis vinden we het niet wenselijk het door het college voorgestelde verdiepend onderzoek uit te voeren. Waar mogelijk verbeteren we wel onze dienstverlening, bijvoorbeeld op digitaal gebied. Zo benaderden we uitvaartondernemers over de mogelijkheden die er zijn op digitaal gebied. We zien dat steeds meer ondernemers de aangifte overlijden digitaal melden. Daarnaast willen we een casusregisseur aanstellen voor ondernemers en inwoners met plannen.

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van de afgelopen jaren.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

  • bezoekers balie 8,3
  • inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhaalden we dit onderzoek. De resultaten waren eind 2019 (december) bekend.

G

De resultaten van de onderzoeken zijn bekend. De gemeenteraad informeerden we via de ingekomen stukken (vergadering 19 maart). De inwonerspeiling scoorde bij sommige thema's lager (woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente), de overall-score bleef gelijk aan het onderzoek uit 2017 (6,9). Het klantonderzoek balie scoorde op onderdelen soms substantieel hoger dan in 2017, de totaalscore stijgt van 8,1 naar 8,2.

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is.

G

Ambtelijke integriteit:
We bespraken in de eerste helft van 2020 binnen de afdelingsclusters de uitkomsten van de vorig jaar doorlopen bewustwordingssessie over integriteit, een online dilemmatraining. We deden dit in 27 van de 35 bestaande werkoverleggen onder leiding van het afdelingshoofd en onder begeleiding van de integriteitcoördinator voor het geven van toelichting en het bewaken van de uniformiteit. Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle werkoverleggen afgerond worden voor juli 2020. Voor dit onderwerp is het namelijk van belang om face-to-face een goed gesprek met elkaar te voeren. In kwartaal 3 2020 voeren wij nog 8 werkoverleggen en een werkoverleg met het MT/DT. Daarna besluiten wij over de vervolgactiviteiten voor bewustwording.

Bestuurlijke integriteit:
In 2019 stelde de gemeenteraad de gedragscode vast voor de politieke ambtsdrager en de bestuurders. In hoofdstuk 3 van deze gedragscodes is aangegeven dat de gemeenteraad op voorstel van de burgemeester afspraken maakt over de processtappen die worden gevolgd in geval van een vermoeden van een integriteitsschending door een bestuurder van de gemeente. Deze processtappen zijn beschreven in het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere 2020. Op 19 maart 2020 stelde de gemeenteraad het protocol vast. Verder stelde de raad op 1 juli 2020 een integriteitscommissie in. Hierin is uit elke fractie, 1 raadslid vertegenwoordigd. Het doel van de commissie integriteit is het bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering en de naleving van het gemeentelijk integriteitsbeleid.

Algemeen:
We stelden het jaarverslag Integriteit 2019 op waarin we terugblikken op de activiteiten die zijn ondernomen voor het ambtelijke en bestuurlijke integriteitsbeleid. Het jaarverslag wordt in september 2020 behandeld in de OR (ambtelijke organisatie) waarna het college het definitief vaststelt. Wij bieden het vervolgens aan de gemeenteraad aan en zorgen daarna ook voor het publiceren ervan op de gemeentelijke website.

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.

We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

G

Het nawerk van de ontvlechting Porthos verliep in het eerste half jaar conform planning en nadert zijn afronding.

Het vorige college formuleerde als doelstelling het opstellen van een plan van aanpak voor een stringentere aansturing van en het vergroten van de grip op verbonden partijen. Dit plan van aanpak is in het eerste kwartaal ambtelijk afgerond en wordt (met enige vertraging ivm herprioritering inzet uren als gevolg van de coronacrisis) in oktober aan het nieuwe college aangeboden. In het plan wordt om te beginnen voor 2 gemeenschappelijke regelingen  een dashboard opgesteld waarmee inzicht ontstaat in de sturingsmogelijkheden en de mate waarin grip kan worden behaald.
Na behandeling in het college bezien we hoe één en ander aan de raad kan worden voorgelegd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2020 Begrotingswijziging 2e burap 2020 Begroting na wijziging 2e burap 2020
Baten 4.046 22 4.068
Lasten 2.351 273 2.624

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting: Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Begeleidingstraject oud-wethouders In verband met de vorming van een nieuw college dit jaar is er een begeleidingstraject gestart voor de voormalig wethouders. 30  
Aanvulling voorziening wachtgelden Door de vorming van een nieuw college hebben we voor de oud-wethouders de voorziening voor wachtgelden moeten aanvullen. 183