Hoofdonderwerpen

1. Leefbaarheid en toerisme en handhaving

Doelstelling Leefbaarheid & Toerisme

Er liggen veel onderzoeksresultaten, zoals de Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme en onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Daarnaast is er aanvullende informatie beschikbaar vanuit verschillende kernen. Aan de inhoud van die rapporten moeten we betekenis geven. Voor het college zijn daarbij in ieder geval van belang:

 • per kern betekenis geven aan de lusten en lasten van toerisme, zoals enkele kernen zelf al hebben gedaan;
 • per kern de druk op het groen en landschap in beeld brengen en de kansen voor verbetering;
 • per kern is al in beeld gebracht welke multifunctionele accommodaties gewenst zijn;
 • structurele werkgelegenheid, die gericht is op de leefbaarheid in de kernen.

 

Maatregelen/acties

Met het vaststellen van het Programma Toerisme 2021-2026 maakt gemeente Veere strategische keuzes voor de korte en middellange termijn. We leggen de onderwerpen vast waar tijd en geld in worden geïnvesteerd. Met als doel om de vrijetijdssector divers, toegankelijk, onderscheidend en op hoog niveau te behouden, ons landschap en de natuur te beschermen en de lasten en lusten van het toerisme beter in balans te brengen. Het is in ieders belang dat de balans tussen leefbaarheid en toerisme in de toekomst centraal staat.

 

Resultaten

Veel partijen hebben meegewerkt om een beeld te krijgen van een toekomstbestendige vrijetijdssector in een leefbaar Veere. Het adviesbureau Addvision, die deze informatiesessies heeft begeleid, heeft op basis van deze brede consultatie aandachtspunten meegegeven die zijn verwerkt in dit programma. We zien toerisme niet langer als een economisch doel op zich, maar als een middel om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Zoals de sector zelf zegt: “Een vitale toeristische sector als beste garantie van een leefbaar en gezond Veere”. Het is daarom onze ambitie om een toeristische kustgemeente te zijn waar:

 • wonen, werken en recreëren in balans zijn,
 • het landschap en de natuur ons kapitaal is,
 • en waar inwoners en ondernemers trots op zijn en toeristen zich welkom voelen.

 

Om de ambitie te bereiken maken we 5 strategische keuzes:

 1. Toerisme voegt waarde toe aan de leefbaarheid, het landschap en de natuur
 2. De stranden blijven van topkwaliteit en blinken uit in duurzaamheid
 3. De omgeving stimuleert een gezonde lifestyle
 4. Gastvrij Veere
 5. Samenwerking en goed ondernemerschap

 

Deze strategische keuzes zijn vertaald in concrete doelstellingen en acties in de uitvoeringsparagraaf zodat duidelijk is waar gemeente Veere zich de komende 5 jaar op gaat richten.

 

Handhaving

De toegekende 4 fte handhavingscapaciteit uit de begroting 2021 vulden we in februari en maart in met twee toezichthouders woninggebruik en een administratief juridisch medewerker. In juli start een handhavingsjurist. Begin 2021 stelden we het Integraal Handhavings Uitvoerings Programma 2021 vast. In de commissie RO lichtten we dit toe.

 

In december 2020 stelden we het plan van aanpak illegaal gebruik tweede woningen vast. Met dit plan van aanpak beschreven we de prioriteit in aanpak illegaal gebruik tweede woningen en de wijze waarop handhaven. De hoogste prioriteit ligt in handhaven van de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan in de kernen. Daarnaast in het handhaven van het bestemmingsplan buiten de kernen en dan met name de kernen waar we de meeste vragen en klachten over ontvangen (Domburg, Oostkapelle en Veere).

 

Update 19 mei 2021. Op dit moment hebben wij 86 dossiers in behandeling. Wij wonnen tot nu toe in 2021 drie tweede woningen terug. Dit betroffen panden in Domburg, Oostkapelle en Aagtekerke. Daarnaast wordt regelmatig informatie verstrekt over onze huisvestingsverordening. Dat werkt preventief. De afgelopen maanden ontvingen we vragen en toetsten we veel aanvragen woninggebruik als gevolg van de invoering van het nieuwe parkeerbeleid.

2. Multifunctionele accommodaties

Actualisatie van de maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Veere
De doelstelling van het programma Maatschappelijke voorzieningen is het toekomstbestendig maken van de voorzieningen in 8 kernen uitgevoerd in 2 fasen. Momenteel worden de maatschappelijke voorzieningen in de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle geactualiseerd / vernieuwd.

 

Aanleiding doelstelling
Versterken gemeenschapszin en onderlinge band inwoners zodat leefbaarheid en aantrekkelijkheid kernen vergroot. In de huidige situatie zijn er voorzieningen beschikbaar maar veelal verouderd qua gebruik, technische kwaliteiten (duurzaamheid) en niet aansluitend op de huidige behoefte.

 

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Sinds 2017 wordt overleg gevoerd met belanghebbenden in alle genoemde kernen. De programma’s van eisen worden opgesteld in samenspraak met de belanghebbenden. Elke kern kent zijn eigen tempo en programma waarbij zowel nieuwbouw als renovatie voorkomt.

 

Gaan we de doelstellingen behalen?
De doelstellingen worden behaald. Dit zijn namelijk in samenspraak met belanghebbenden de maatschappelijke voorzieningen verduurzamen en klaar voor de toekomst maken.

 

In Aagtekerke is samen met de werkgroep die bestaat uit inwoners, verenigingen, onderwijs en ondernemers een architectenbureau geselecteerd voor de MFA waarin dorpshuis, gymzaal en zorg wordt gerealiseerd. Er wordt samen gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Er is een bijdrage vanuit de derde tranche Regio Deal toegewezen voor onderzoek naar exploitatie en beheervormen waarbij de inwoners zelf een prominente rol hebben.

 

De renovatie Halve Maan in Oostkapelle wordt door architectenbureau RdH uitgewerkt. De gebruikers van de sporthal en dorpshuis zijn gevraagd naar de wensen die zoveel mogelijk verwerkt worden in het voorlopig ontwerp. Daarnaast wordt in het voorlopig ontwerp de installatietechnische en bouwkundige verduurzaming verwerkt.

De beide basisscholen zijn de gezamenlijke huisvestingsvisie voor de twee scholen onder één dak aan het opstellen.

 

In bouwteamverband wordt het voorlopig ontwerp voor de renovatie van Zwembad de Goudvijver te Serooskerke uitgewerkt. De wensen van gebruikers en verduurzaming en zijn inzichtelijk gemaakt. Voor Serooskerke Oost zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten in overleg met dorpsraad, omwonenden, onderwijs en overige belanghebbenden herzien en zijn de onderzoeken voor het bestemmingsplan in uitvoering. 

 

De draagvlakmeting voor de nieuwe MFA en toekomst Herrijst in Westkapelle is uitgevoerd. De uitnodiging is huis aan huis gedeeld en de deelname door dorpsraad en belanghebbenden was groot. De resultaten hiervan zijn breed gedeeld. U kunt de stukken inzien op https://www.veere.nl/maatschappelijke-voorzieningen-westkapelle. De haalbaarheidsstudie naar de alternatieve locatie MFA is opgestart. De opknapbeurt van Herrijst is in overleg met de verenigingen uitgevoerd.

 

Blijven we binnen de financiële kaders?

De gemeenteraad heeft op 22 april jl. het financieringsplan voor de 1e fase van het project vastgesteld. We hebben volgens plan (bedrag, looptijd en opnamedatum) op 10 mei jl. de geldleningen afgesloten. Afhankelijk van de looptijd en opnamedatum betalen we een rentepercentage 0,55% en 0,76%. Deze financiering beschouwen we, zoals door de raad is besloten, als projectfinanciering voor de 1e fase van het project. De projectrente is een gewogen gemiddelde van de geldleningen en vastgesteld op 0,65%. Aanvankelijk is in de berekeningen uitgegaan van 2%. Het rentevoordeel houden we beschikbaar voor het project om tegenvallers in de 1e fase op te vangen of als dekking voor de 2e fase van het project.

 

De vertaling van Programma van Eisen naar ontwerp wordt momenteel in alle kernen uitgevoerd. Na de vertaling van de Programma’s van Eisen naar de ontwerpen en aanbesteding wordt duidelijk of de plannen binnen de kaders past. Uit de eerste raming voor de renovatie van De Halve Maan lijkt het bij de begroting vastgestelde budget haalbaar. De eerste raming van de renovatie zwembad De Goudvijver laat zien dat het door de raad vastgestelde budget niet toereikend is. Belangrijke oorzaken hiervan zijn dat na het vaststellen van het budget (2018) de arbo-eisen en bouwbesluiteisen evenals de bouwkosten gewijzigd zijn. En er is niet geïndexeerd. Een raadsvoorstel met toelichting en verzoek wordt in juli aan de raad voorgelegd.

 

Is de planning haalbaar?
De planning zoals afgegeven in de begroting blijft haalbaar.

3. Duurzaamheid

De doelstelling is dat we een duurzame gemeente Veere willen zijn met als belangrijke pijler een energie neutrale gemeente.

We streven ernaar om in 2030 een volledig energie-neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie-neutrale gemeente zijn.
We verbruiken minder energie dan in 2020 en de energie die we verbruiken is duurzamer dan daarvoor.

 

Wat is de reden voor de doelstelling?

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid.

 

Is er een nulmeting?

Ja, hiervoor is landelijk de klimaatmonitor ontwikkeld en is te vinden op https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard.

 

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?

Om deze doelstelling te halen gaan we de volgende maatregelen en acties oppakken:

 • We voeren ons Duurzaamheidsplan 2017-2022 uit
 • We ondersteunen duurzame initiatieven en projecten
 • We communiceren en informeren onze inwoners, ondernemers en toeristen actief over duurzaamheid en mogelijkheden om te verduurzamen
 • We faciliteren natuur en milieueducatie via Terra Maris.
 • Duurzaamheid wegen we standaard mee bij alle besluitvorming
 • We voeren de Regionale Energiestrategie uit
 • We stellen samen met partijen een Transitievisie Warmte met uitvoeringsstrategie op
 • We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op
 • We maken van het duurzaamheidsplan een duurzaamheidsprogramma
 • We richten een duurzaamheidsfonds op
 • We onderzoeken de mogelijkheid om waterbassins op te richten
 • We stellen visie op openbaar laden en laadpalenplan op
 • We stellen beleid op voor het opwekken van zonne-energie op land en onderzoeken de impact van kleine windmolens en de mogelijkheden om certificaten in te kopen van grote windmolens op Neeltje Jans voor verduurzamen van Veerse elektriciteit.

 

Gaan we de doelstellingen behalen?

We verwachten de doelstelling te halen. In de gemeente vinden veel maatregelen plaats die energieverbruik verminderen en ook worden er veel projecten gerealiseerd die duurzame energie opwekken. De data over 2021 is echter pas beschikbaar in 2022-2023.

 

Hoever we staan is terug te vinden op het dashboard van de landelijke klimaatmonitor (als gemeente: Veere selecteren): https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard

 

Daarnaast wordt er ook Zeeuws verband gekeken naar een betere vorm voor het beschikbaar stellen van de meest interessante data in kader van de energietransitie (www.zeeuwsenergieakkoord.nl).

 

Een aantal resultaten van de eerste maanden van 2021 zijn:

 • Kaders voor het opwekken van zonne-energie op land vastgesteld;
 • Aanvraag ingediend voor Volkshuisvestingsfonds, via dit fonds kunnen in totaal 65 particuliere woningen in de kernen Biggekerke en Zoutelande met een WOZ waarde van maximaal 160K verduurzaamd worden;
 • Energiecoach voor bedrijven is gestart;
 • Uitvoeren milieucontroles op de energiebesparingsplicht;
 • Raadsinformatiebijeenkomst over Transitie Visie Warmte vond plaats;
 • Opening vergroend schoolplein Basisschool De Magdalon in Veere;
 • Communicatieberichten over verduurzamen en Steenbreek in digitale nieuwsbrief en op social media
 • Ondersteunen en begeleiden diverse duurzame initiatieven en projecten
 • Uitvoering geven aan de Zeeuwse Reductie Regeling Energiebesparing (RRE), 425 woning eigenaren uit Veere hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt (www.duurzaambouwloket.nl/zeeland-rre)
 • Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd en subsidie toegekend van 114.000 euro. Uitvoering in Q3 en Q4 van 2021.
 • Ondersteuning bij de oprichting van 2 postcoderoosprojecten (Veere en Oostkapelle)

 

Door landelijke en lokale ontwikkelingen schuiven we ook een aantal maatregelen door in de tijdsplanning. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de besluitvormingstabel.

 

Blijven we binnen de financiële kaders?

Ja, maar om in de toekomst ook impact te kunnen realiseren zijn er middelen nodig via o.a. het Rijk voor uitvoering en capaciteit.

 

Is de planning haalbaar?

Ja, we liggen op route, maar de opgave is groot en vraagt veel actie.

4. Woonvisie

Inleiding
In 2019 is op basis van de provinciale bevolkings- en huishoudens prognoses door de provincie samen met alle 13 Zeeuwse gemeenten het Kwalitatief Woningmarkt Onderzoek Zeeland (KWOZ)opgesteld, bestuurlijk vastgesteld in maart 2020. Het KWOZ rapport is een belangrijke onderlegger voor de op te stellen woonvisie. Uit dit onderzoek blijkt voor Veere een kwalitatieve mismatch tussen de bestaande woningvoorraad en een deel van de nieuwbouwplannen aan de ene kant en de behoefte aan de andere kant. In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting significant toe (verdubbeling), inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te komen. Aangezien het aantal huishoudens op de langere termijn niet toeneemt moet deze mismatch voor een groot deel worden opgelost binnen de bestaande voorraad.

 

Wat zijn de doelstelling(en)?
Als onderdeel van de Omgevingsvisie ontwikkelen wij momenteel een Woonvisie/Programma Wonen. De vaststelling van de Woonvisie/Het programma wonen is voorzien in september 2021. De doelstellingen die we met de woonvisie willen bereiken zijn:

 • Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd
 • Voor iedereen die in de gemeente Veere wil wonen is een geschikte, duurzame en betaalbare woning beschikbaar.

 

Wat is de reden voor de doelstelling?
Tekort aan betaalbare woningen voor met name de doelgroepen senioren en jongeren/doorstromers.

 

Is er een nulmeting?
Uit het Kwalitatief Woningmarkt Onderzoek Zeeland (2019) blijkt dat er in Veere een tekort is aan levensloopbestendige woningen. Daardoor komt er geen doorstroming op gang en is het ook voor starters/jongeren moeilijk om aan een betaalbare woning te komen.

 

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
De afgelopen maanden en ook de komende maand nog zijn we vooral bezig met het verzamelen van input die een plek moet gaan krijgen in de woonvisie. Gedeeltelijk doen we dat als gemeente zelfstandig, gedeeltelijk ook in samenwerking met de andere Zeeuwse gemeenten en de provincie. Belangrijke thema’s waar we ons de afgelopen periode op hebben gericht zijn verantwoord langer zelfstandig wonen, betaalbaar wonen voor alle doelgroepen, verduurzaming en aanpassen bestaande woningen, doorstroming op gang brengen. Hieronder een aantal acties waarmee we bezig zijn binnen het kader om te komen tot een woonvisie.

 

 • Bestuursopdracht betaalbaar wonen in Veere: De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere. De gemeenteraad heeft daarover eind maart een eerste memo ontvangen met de mogelijke bouwlocaties.
 • Constructie voor betaalbare koopwoningen. Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners.
 • Flexwonen: Onderzoeken of en in hoeverre flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in provinciaal verband en binnen de bestuursopdracht betaalbaar wonen.
 • Wonen met zorg: Met een doelgroep 80+ die gaat verdubbelen en steeds langer zelfstandig blijft wonen. is wonen met zorg een belangrijk thema binnen de woonvisie Veere. Niet alleen de woning, maar ook de leefomgeving moeten hiervoor geschikt zijn. Dit speelt voor vrijwel alle Zeeuwse gemeenten en pakken we dus ook gezamenlijk op.
 • Aanpakken bestaande voorraad: De bestaande woningvoorraad sluit voor een deel niet aan bij de behoefte van de toekomst. Er wordt geen groei in aantal inwoners en huishoudens verwacht, we zullen om de woningmarkt in evenwicht te krijgen ook de grotendeels particuliere bestaande voorraad aan moeten pakken. In dat kader hebben we ingeschreven op de regeling Volkshuisvestingsfonds en werken we aan eigen instrumenten om aanpak van de bestaande voorraad door particuliere woningeigenaren te stimuleren.
 • Binnen de Zeeuwse Woonagenda daar waar van meerwaarde samen optrekken met de andere Zeeuwse gemeenten met vergelijkbare problematiek en de provincie.
 • Opstellen programma wonen (is tevens bouwsteen omgevingsvisie) met uitvoeringsagenda 

 

Gaan we de doelstellingen behalen?
Het vaststellen van het Programma Wonen/ de woonvisie waarin bovenstaande thema’s samen komen staat gepland voor september 2021.

 

De doelstelling vraag en aanbod op elkaar afstemmen en betaalbaar wonen zijn beiden doelstellingen die structureel om sturing vragen. Ja daar maken we slagen in, maar nee dit zijn niet het type doelstellingen waarvan we eind 2021 kunnen stellen dat ze finaal zijn afgerond. Het streven is wel om de plannen om in verschillende kernen betaalbare woningen te realiseren eind 2021 gereed te hebben.

 

Blijven we binnen de financiële kaders?
Voor wat betreft het opstellen van de woonvisie, het aanpakken van de bestaande voorraad en de uitvoering van de bestuursopdracht betaalbaar wonen blijven we vooralsnog binnen de financiële kaders. Mogelijk moet het college voor de uitvoeringsagenda woonvisie bij het in september vast te stellen programma wonen voor de jaren na 2021 naar de raad om budget.

 

Is de planning haalbaar?
Planning programma wonen vaststellen in septembercyclus raad zou haalbaar moeten zijn.

5. Omgevingswet

De doelstelling is om op 1 januari 2022 de organisatie in staat te laten zijn om de Omgevingswet uit te voeren.

Deze doelstelling is dezelfde doelstelling als eerder in 2017 is vastgesteld. Oorspronkelijk zou de Omgevingswet op 1 juli 2019 ingaan. De inwerkingtreding is recent nog uitgesteld tot 1 juli 2021.

 

Wat is de reden voor de doelstelling?
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft tot doel om procedures eenvoudiger te maken en de leefomgeving centraal te zetten. De gemeente wordt het loket voor aanvragen in de fysieke leefomgeving en gemeentebesturen krijgen meer ruimte voor lokaal maatwerk.

Provincies, waterschappen en gemeenten hebben de wettelijke taak om hun organisatie klaar te stomen voor de komst van de Omgevingswet en de daarvoor noodzakelijke besluiten te nemen.

 

Wat doen we om de doelstelling te bereiken?
Gemeenteraad, college en organisaties zijn op alle lagen betrokken bij de invoering van de wet. Procedures gaan volledig op de schop. Alle software wordt vervangen en medewerkers krijgen de benodigde scholing en opleiding. We maken een visie op de gehele fysieke leefomgeving en gaan daarna de regels maken die daar bij horen. De koers en Ambitie die de gemeenteraad heeft vastgesteld is hierbij een belangrijk kader. 

 

Gaan we de doelstellingen behalen?
Veere ligt op koers maar ondervindt wel hinder van de landelijke haperingen op het gebied van ICT. Hierdoor lopen we achter op de planning. De benodigde oefentijd komt hiermee onder druk te staan. Door het recente uitstel van de Omgevingswet krijgen we extra oefentijd.

 

Blijven we binnen de financiële kaders?

Voor wat betreft de kosten voor de inwerkingtreding van de wet blijven we binnen de kaders. Op de lange termijn gaat de invoering van de wet (traject loopt tot 2029) gemeenten meer kosten dan geraamd. Hierover zijn de koepels in gesprek met het ministerie.

6. Landschap en groen

Doelstelling

We zetten in, in samenspraak met inwoners en gebruikers, op het versterken van het landschap en het openbaar groen in de kernen.

 

Uit het leefbaarheidsonderzoek uit 2019 blijkt dat de inwoners grote waarde hechten aan de kwaliteit van de groene ruimte. En dat ze die verder willen verbeteren.

 

Wat doen we om dit doel te bereiken?

Er lopen verschillende sporen om de doelstellingen te behalen. Het belangrijkste spoor is het opstellen van de omgevingsvisie. Samen met de inwoners maken we een visie op de leefomgeving.

 

Tegelijk loopt het opstellen van de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR). Dit is een nadere uitwerking van de omgevingsvisie voor de openbare ruimte. Belangrijke onderdeel van de openbare ruimte is het openbaar groen. Thema’s die in de IVOR aan bod komen zij onder andere biodiversiteit en klimaatadaptatie.

 

Op 25 mei hebben we in een raadsinformatiebijeenkomst de uitgangspunten van het IVOR met de raad besproken.

 

Na afronding van de visie maken we een nieuw groenbeheerplan waarin we de visie vertalen in concrete maatregelen en middelen.

Vooruitlopend op deze nieuwe plannen zijn we bezig met het versterken van de bestaande groenstructuur. Acties die we ondernemen zijn onder andere:

 

 • Het jaarlijks planten van 100 extra bomen,
 • In overleg met bewoners de inrichting aanpassen om meer ruimte te geven aan specifieke dieren en planten.
 • Het verder verbeteren van de uitstraling van het groen door het planten bloembollen, vaste
  planten en sierheesters.

 

Resultaten

De omgevingsvisie en de IVOR worden op dit moment gemaakt en waarschijnlijk dit najaar door de raad vastgesteld. Aansluitend maken we het groenbeheerplan.

 

Dit najaar zijn er meer dan 350 bomen geplant. Er zijn er ca. 85 gekapt. Per saldo een uitbreiding van het areaal met ca. 265 bomen. In onder andere Veere zijn vlinderidylles aangelegd. Ook zijn op tientallen locaties extra bloembollen, vaste planten en sierheesters geplant.

7. Openbaar vervoer

Doelstelling

We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer behouden in alle kernen.

 

Een belangrijk uitgangspunt van het coalitieprogramma is dat iedereen in zijn eigen kern toegang moet hebben tot het openbaar vervoer.

 

Wat doen we om dit doel te bereiken?

We nemen actief deel aan de werksessies die de Provincie op dit moment organiseert rondom de op te stellen Provinciale Mobiliteitsvisie. Deze visie wordt de basis voor de aanbesteding van nieuwe OV concessie door de Provincie.

In deze overleggen proberen we steeds de visie van de gemeente Veere voor het voetlicht te brengen. Namelijk eenvoudig toegankelijk openbaar vervoer voor iedereen in alle kernen. Waarbij we ook nadrukkelijk aandacht blijven vragen voor alternatieve vormen van openbaar vervoer.  Bijvoorbeeld in combinaties met mobiliteitshubs.

 

In de raadsinformatiebijeenkomst van 8 maart hebben we met de raad gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Daarbij zijn ook de mogelijke kansen en (on)mogelijkheden met betrekking tot mobiliteitshubs nadrukkelijk besproken.

 

Resultaten

We zijn afhankelijk van de uitkomsten van de sessies en de besluiten die uiteindelijk de Provincie neemt over de aanbesteding openbaar vervoer.

8. Sociaal domein

In december 2020 stelde u 10 kaders vast voor het Sociaal Domein. Deze kaders staan onderverdeeld in effectief beleid, klanttevredenheid/kwaliteit van zorg en kosten binnen kaders. In de raad van juni ontving u de rapportage sociaal domein over 2020.

Voor 2021 zijn 4 doelstellingen opgenomen in de begroting. De doelstellingen sluiten aan op de gestelde kaders. Per doelstellingen schetsen we een korte stand van zaken.

 

1. Veerse inwoners doen zoveel mogelijk zelf en hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven.
Begin 2021 bevonden onze Veerse inwoners zich in de lockdown waar heel Nederland mee te maken had. Regie houden op het eigen leven betekent voor sommige mensen ook dat ze daarvoor hun netwerk (familie, buren, vrienden) nodig hebben. Dat was lastiger. Gelukkig staan verschillende organisaties (Welzijn Veere, MWW, Stichting Manteling, zorgaanbieders etc.) en onze eigen toegang dicht bij onze inwoners. Wanneer het nodig was zorgden we via onze toegang voor extra ondersteuning. Verder startten we samen met Welzijn Veere een project om de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Deze onafhankelijke ondersteuning is erg belangrijk voor inwoners als ze zorg nodig hebben.

 

2. We sturen binnen het sociaal domein op resultaten.
Zoals u heeft kunnen zien, is er in de raad van juni een rapportage sociaal domein opgeleverd. Hierin zag u hoe de indicatoren zicht ontwikkelden en hoe we deze willen bijsturen. In november ontvangt u de rapportage over de eerste helft van 2021. Verder stelden wij (het college) eind 2020 het plan ‘juiste zorg’ vast. Hierin zijn maatregelen opgenomen die we in 2021 ten uitvoer brengen. Veel maatregelen zijn in gang gezet. Een enkeling nog niet, maar dit heeft voornamelijk te maken met de gevolgen van corona. Het versterken van de samenwerking tussen onze toegang jeugdzorg en de scholen wordt bijvoorbeeld in gang gezet, zodra de grote druk vanwege corona op het onderwijs afneemt en fysieke aanwezigheid gemakkelijker gaat. Tot slot zetten we stappen om tot een cliënt ervaringsonderzoek te komen. De resultaten hiervan verwachten we 2e helft 2021 met u te kunnen delen.

 

3. De toegang stuurt op effectiviteit en kwaliteit van ondersteuning in de Wmo en Jeugdzorg.
Begin 2021 stelde u de verordening Wmo en Jeugdzorg vast en wij de nadere regels. Met deze nieuwe verordening zorgde er onder andere voor dat onze consulenten in de toegang beter maatwerk konden leveren voor de klant. Verder voerde de toegang sinds 2020 evaluatiegesprekken met klanten om waar nodig de zorg bij te sturen. Begin 2021 zijn we gestart met een zeer simpele registratie hiervan, maar deze gaat ons wel helpen om te volgen hoe goed het gaat en wat we kunnen verbeteren. Verder legden we contact met de huisartsen.

 

4. We anticiperen in Zeeuws verband op grote toekomstige ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
In de commissie van 18 mei informeerden we u over de stand van zaken rondom Intervence. Verder gaf u in de raad van juni uw zienswijze op de begrotingswijzing 2021 en de begroting 2022 van Orionis.

 

Resultaten
Er valt nu nog niet te zeggen in hoeverre we de doelstellingen in 2021 gaan halen. De maatregelen die onder de verschillende doelstellingen vallen, zijn in gang gezet, maar, op de verordening Wmo en jeugdzorg na, nog niet afgerond. Verder is het effect van de coronacrisis nog onzeker. De uitvoering van de maatregelen uit de begroting lijken, ondanks de belemmeringen van de coronacrisis, haalbaar.

 

Bij het vaststellen van de kaders in december 2020 maakten we, op basis van ontwikkelingen en trends, een zo’n betrouwbaar mogelijke voorspelling over de kostenontwikkeling in het sociaal domein. In de rapportage sociaal domein over 2020 zagen we dat de kosten van de jeugdzorg in 2020 meer stegen dan verwacht, maar voor de Wmo minder dan verwacht. Deze afwijkingen van de verwachting kunnen incidenten zijn, onder andere als gevolg van de corona, en zeggen verder niets over de betrouwbaarheid van de voorspelde kostenstijging. Zo zagen we bijvoorbeeld een aantal financiële meevallers in het vervoer en de pgb’s. In het vervoer gaat het om een incidentele meevaller, omdat door corona daar minder gebruik van kon worden gemaakt. De structurele kostenstijging is een landelijke trend en zet zich, voor zo ver we nu kunnen zien, in 2021 door. De incidentele financiële meevallers lossen het vraagstuk rondom de structurele kostenstijging dus niet op.

 

Systematiek en uitgangspunten meerjaren begroting

De budgetten voor jeugd en wmo monitoren we frequent. Bij het opstellen van een begroting maken we gebruik van de op dat moment meest actuele gegevens. Dat zijn vaak de realisatiecijfers van het jaar t-2 ten opzichte van de begroting. Deze cijfers verhogen we vervolgens met een prijsinflatie.

Het eerste financiële rapportagemoment in een begrotingsjaar is de eerste bestuursrapportage. Op dat moment hebben we al een redelijk goed beeld van de realisatiecijfers van het jaar t-1. Op basis van deze cijfers stellen we de prognose van de cijfers bij. Evenals in voorgaande jaren moeten we ook dit jaar de ramingen fors bijstellen. Meer informatie is terug te vinden in financiële rapportage. 

 

Verhouding resultaten in de jaarrekening 2020 en de 1e Bestuursrapportage 2021

In de realisatiecijfers van 2020, jaarrekening, melden we een overschot van bijna € 700.000 op het programma sociaal domein. Dit staat op het eerste gezicht haaks op de forse bijstelling die we vervolgens in de eerste bestuursrapportage moeten doen. Hieronder geven we een korte toelichting op het positieve resultaat in de jaarrekening.

Belangrijk is dat het overschot 2020 een gevolg is van incidentele oorzaken:

 

 • Positief resultaat Orionis € 190.000 met hoofdoorzaak Corona.
 • Rijksvergoeding cliënt ondersteuning in december 2020 ontvangen € 190.000. Besteding vindt plaats in 2021.
 • Budget Jeugdzorg € 190.000 overschot wordt veroorzaakt doordat kosten van 2020 verwerkt worden in 2021 (t+1 constructie jeugdzorg).
 • Budget WMO € 150.000 overschot. Wordt vooral veroorzaakt op WMO vervoer als gevolg van Corona.

 

Zoals aangegeven in de toelichting van de 1e bestuursrapportage op de afwijkingen Sociaal domein is de afrekening Jeugdzorg 2020 opgenomen in 2021 volgens de werkwijze t+1 met een negatief saldo van € 500.000.

9. Parkeren

Doelstelling

Het parkeerbeleid is vastgelegd in het beleidsplan. Drie pijlers staan centraal:

 

 1. Leefbaarheid en verblijfskwaliteit voor inwoners en toeristen
 2. (Dag)toeristen laten meebetalen aan de kosten van toeristische voorzieningen
 3. Uniform parkeerbeleid langs de Veerse kust

 

Wat doen we om deze doelstelling te bereiken?

Het beleidsplan is vertaald in een nieuwe Parkeerverordening, bijbehorend Uitvoeringsbesluit en een Verordening parkeerbelastingen. De raad stelde deze documenten op 10 december 2020 vast. Dit was het startsein voor fase 1 van de implementatie van het nieuwe beleid.

 

Fase 1 bestond uit het introduceren van betaald parkeren in Zoutelande (incl. gefiscaliseerde vergunninghouderzone) en het uitbreiden van het betaald parkeren in Domburg. Tegelijkertijd zijn in Domburg, Veere en Zoutelande de tarieven zowel geharmoniseerd als verhoogd. Dit geldt ook voor de reeds betaalde kustparkeerterreinen buiten de bebouwde kom. Een nieuwe systematiek van parkeervergunningen is een belangrijk onderdeel van fase 1: digitale vergunningen, altijd op kenteken, en parkeerapps om visite, gasten en werknemers te registreren. Fase 1 is op 1 april 2021 van kracht geworden. 

 

Resultaten

Omdat fase 1 pas twee maanden loopt, is het nog te vroeg om te bepalen of de gestelde doelen worden gehaald.

 

Pijler 1: Leefbaarheid en verblijfskwaliteit

Met het instellen van vergunninghoudersparkeren in Zoutelande en uitbreiding van het vergunninghoudersparkeren in Domburg (o.a. Jan Tooropplein) en Veere (deel Oranjeplein) is een belangrijke stap gezet om meer vrije parkeerplaatsen te creëren voor inwoners. Parkeerdrukmetingen in de meivakantie laten zien dat er inderdaad weer lucht en restcapaciteit in de woonwijken zit, en parkeerplaatsen zijn teruggegeven aan vergunninghouders. Ook is er parkeercapaciteit omgezet in fietsparkeervoorzieningen. En tijdens het laatste en zonnige weekend van mei, met enorm veel bezoekers, bleek eveneens dat inwoners zonder problemen vrije parkeerplaatsen konden vinden, terwijl de dagtoeristen de betaalde terreinen opzochten.

 

Pijler 2: Meebetalende (dag)toerist

De coronabeperkingen, de aangepaste wijze van vrijetijdsbesteding in coronatijd, de weersgesteldheid, de ligging van vakanties, etc. hebben invloed op de hoogte van de parkeeropbrengsten. Duiding van de opbrengstcijfers is op dit moment daarom niet mogelijk. Met deze kanttekeningen dient bij het beschouwen van de opbrengsten rekening te worden gehouden.

 

De opbrengsten van parkeervergunningen, verwerkt t/m 31 mei 2021, bedragen €369.614. Deze opbrengsten zijn als volgt verdeeld over de verschillende typen vergunningen:

 

 • Bewonersvergunningen:                        €  25.200  (2.727 vergunningen)
 • Kraskaarten:                                                  €    1.240  (62 setjes van 5)
 • Mantelzorg-app:                                          €       800  (20 accounts)
 • Bedrijfsvergunningen:                             €    8.880  (84 vergunningen)
 • Werkzaamheden/dienstverlening:  €    7.600  (190 vergunningen)
 • WoonWerk-app:                                         €  21.760  (115 accounts)
 • RVV-ontheffingen:                                     €    1.924  (9 ontheffingen)
 • Accommodatie-app:                                  €  76.850  (222 accounts)
 • Maatschappelijk/zorg/overig:             €    4.960  (64 accounts)
 • Jaarkaart D/E:                                             €220.400  (2.204 vergunningen)

 

De parkeeropbrengsten uit betaald parkeren over april en mei 2021 bedragen €972.273 en liggen 90% boven het niveau van dezelfde maanden in 2019 (het laatste niet-coronajaar). De opbrengsten zijn als volgt verdeeld:

 

 • Terreinen Veere:                    €617.731  (64%)
 • Overige terreinen:                  €354.543  (36%)

 

Of de verwachte opbrengsten voor 2021 gehaald gaan worden is nu nog niet te overzien.

 

De kosten van het parkeerbeleid blijven binnen de uitgangspunten zoals opgenomen in de businesscase. De kosten voor ambtelijke inzet vallen hoger uit dan geraamd, de materiële kosten vallen juist lager uit. Per saldo blijven we binnen de in de begroting opgenomen stelpost voor de 1e fase.

 

Pijler 3: Uniform beleid langs de kust

De harmonisering van de parkeervergunningen en de parkeertarieven, alsmede de instelling van betaald parkeren in Zoutelande (en de resterende terreinen in Domburg), zijn belangrijke stappen in het streven naar uniform parkeerbeleid langs de kust (pijler 3).

10. Corona

In het financieel perspectief 2021- 2024 is voor 2020 en 2021 een Veers scenario uitgewerkt met de mogelijke gevolgen van de Covid-19 pandemie. Bij het opstellen van de begroting 2021 is dit scenario voor 2020 in positieve zin bijgesteld. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar het jaarverslag 2020. In verband met de bijzondere omstandigheden is er een aparte Covid-19 paragraaf opgesteld. Hierin krijgen de scenario’s voor 2020 en 2021 en de gevolgen voor de algemene reserve aandacht. Ook is er een overzicht opgenomen met de bijdragen voor Veere uit de drie compensatie-pakketten van het Rijk .

 

Het scenario voor 2021, dat we hebben gepresenteerd in de begroting, hebben we bijgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: een afbouw van de lockdown vanaf mei 2021, de vaccinatie gereed medio 2021 en een beginnend herstel van de economische groei. De grootste risico’s zitten aan de inkomstenkant van de begroting, met name de toeristenbelasting, de parkeeropbrengsten en de leges. Voor 2021 schatten we dit risico op ca. € 1,8 miljoen. Er is nog geen rekening gehouden met compensatie van het Rijk, daar is nog niets over bekend gemaakt.

 

Net als in 2020 hebben we in 2021 te maken met preventieve maatregelen op piekmomenten van toeristische drukte. Tijdens de zomerperiode (juli tot en met september) hanteren we daar drukte-scenario’s voor. Afhankelijk van het gekozen scenario (1 t/m 4) zijn de verkeersmaatregelen bekend en de inzet van verkeersregelaars en coronacoaches. Buitenom de zomerperiode beoordelen we per week welk scenario van toepassing is en welke maatregelen we moeten nemen.
Naast de fysieke maatregelen buiten is er ook het intaketeam continu bezig met de behandeling van vragen van burgers en ondernemers. Dit vergt ook in 2021 extra capaciteit.

 

Het werkbudget voor 2021 ramen we op € 335.000 voor de fysieke maatregelen, capaciteit voor coördinatie en intaketeam, schoonmaak en beheer van toiletten, extra toezicht op de milieustraat, compensatie dorpshuizen, beveiliging op het strand en deelname aan Team gemeenten (Bevolkingszorg). Dit is de raming tot en met september 2021. In de 2e bestuursrapportage 2021 komen we terug op dit onderwerp en rapporteren we of het budget toereikend is en wat nodig is tot het einde van het jaar.

 

In 2020 zijn er bijdragen van het Rijk ontvangen zonder dat daar extra uitgaven tegenover staan. Deze bijdragen zijn in 2020 ontvangen en voegen we via het rekeningsaldo 2020 toe aan de algemene reserve. Deze middelen dienen als dekking van dit werkbudget. Daarnaast kunnen we de kosten van de coronacoaches (t/m 30 juni 2021) declareren in het kader van de regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving.