Financiële rapportage

Leeswijzer

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 1 t/m 5 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. 

 

Begrotingswijziging 1 t/m 3
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college met dekkingsvoorstellen uit bestemmingsreserves en/of de budgetten eenmalig en structureel onvoorzien. 

 

Begrotingswijziging 4
De wijziging heeft betrekking op de afwijking op de lopende budgetten.

 

Begrotingswijziging 5
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 2021. 

 

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last.

Collegebesluiten

Artikel 5 , lid 2 en 3 van de financiële verordening schrijven voor dat het college onder voorwaarden besluiten mag nemen over te verwachten overschrijdingen van budgetten en investeringskredieten.  Hier dient dan achteraf verantwoording over te worden afgelegd. Dat doen we via dit onderdeel in de bestuursrapportage. We maken hierbij inzichtelijk welke aanspraken er gedaan zijn op de rubriek onvoorzien en de bestemmingsreserves. 

Begrotingswijziging op programmaniveau

Begrotingswijziging 1 t/m 3

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Sociaal domein

 

Overgangsregeling SWVO

We hebben voor een bedrag van € 41.000 aan tijdelijk personeel ingehuurd voor het onderzoeken 110 voorzieningen huishoudelijke hulp. Een deel dekking kon gevonden worden in de bestaande budgetten,  25.000. Het restant van € 16.000 dekken we uit de post eenmalig onvoorzien. In het vervolg van deze rapportae is de besteding van de onvoorziene budgetten inzichtelijk gemaakt. 

          

      41
-25

 

Besteding structureel onvoorzien

Begrotingswijziging Omschrijving mutatie 2021
Primitieve begroting   94.149
begr.wijz. 202 struct mutaties 2020 toevoeging slotwijziging 2020 52.850
Begr.wijz. 2 21B.01783 Cyclomedia licentieovk. -16.366
Begr.wijz. 3 21BYl.00790 BSM hogere bijdrage -23.200
Resterend budget na begr.wijz. 3   107.434

 

 

Besteding eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging Omschrijving mutatie 2021
Primitieve begroting   97.773
Begr.wijz. 203 21B.00275 ondernemersmanager 3 jarig -21.245
Begr.wijz. 204 21B.04211 adm.mdw griffie 1/5-1/12/2021 -20.808
Begr.wijz. 1 20B.10484 tarieven zwembad Goudvijver -14.500
Begr.wijz. 1 20B.10521 leerplicht extra bijdrage RBL 12.656
Begr.wijz. 2 21B.00386 Wilgenhoek planschadeverz -1.375
Begr.wijz. 2 21B.00702 NBd bewegwijzering Agmi -12.738
Begr.wijz. 2 21B.00711 huurovereenkomst strand -4.000
Begr.wijz. 2 21B.01272 Hogelandseweg 1 planschade -1.375
Begr.wijz. 2 21B.01290 Langendam planschade -1.499
Begr.wijz. 2 21B.02156 huishoudelijke hulp overgang -16.000
Begr.wijz. 3 21B.02706  Roede molen A'kerke -16.889
Begr.wijz. 3 21B.03368 Legionella TV Veere -3.970
Resterend budget na begr.wijz. 3   -3.970

Afwijkingen

Artikel 6, lid 3 schrijft voor dat in de tussenrapportages toelichting wordt gegeven op afwijkingen van budgetten die groter zijn dan € 25.000 én op investeringskredieten die meer dan 10% afwijken van het geautoriseerde krediet of waar de afwijking groter is dan € 50.000.

Begrotingswijziging op programmaniveau

Begrotingswijziging 4

 

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Veiligheid

 

Corona

Het werkbudget voor 2021 ramen we op € 335.000 voor de fysieke maatregelen, capaciteit voor coördinatie en intaketeam, schoonmaak en beheer van toiletten, extra toezicht op de milieustraat, compensatie dorpshuizen, beveiliging op het strand en deelname aan Team gemeenten (Bevolkingszorg). Dit is de raming tot en met september 2021. In de 2e bestuursrapportage 2021 komen we terug op dit onderwerp en rapporteren we of het budget toereikend is en wat nodig is tot het einde van het jaar.

          

      335

 

Economie

Ondernemersmanager

We hebben de ondernemersmanager voor drie extra jaren aangesteld. Vanuit het budget Toeristische Impuls wordt er voor de komende drie jaar totaal € 75.806 beschikbaar gesteld uit de overschotten van voorgaande jaren. We verwerken de budgetten over de diverse jaren via de reserve nog uit te voeren projecten.

 

-51

 

Onderwijs

Huisvesting

In de begroting zijn stelposten opgenomen om bij nieuwbouw van scholen de kapitaallasten te kunnen dekken. Op basis van bestaande afspraken worden de stelposten, wanneer er nog geen dekking benodigd is, toegevoegd aan de reserve lokaal onderwijsbeleid.

 

Uitvoering leerplicht

De uitvoering van de leerplicht doen we in samenwerking. Het benodigde budget voor de uitvoering moet verhoogd worden. Voor 2021 verwerken we het in deze rapportage. Het structurele effect laten we onderdeel zijn van het financieel perspectief.

 

-162

 

 

25

 

Sociaal domein

Jeugd

Jeugdzorg

De lasten in de begroting zitten op het uitgaven niveau van de jaarrekening 2019. Dit was ten tijde van de opstelling van de begroting de meest actuele informatie. We maken in de rapportage een inhaalslag door de cijfers te actualiseren naar de laatste inzichten. Het Inkoopbureau Jeugd Zeeland (IJZ) verwacht dat de uitgaven voor 2021 uitkomen op een totaal van circa € 4,9 miljoen. In de begroting is nu rekening gehouden met een bedrag van € 4,1 miljoen.

 

Afrekening jeugdzorg 2020
Om de jaarrekeningtrajecten van de diverse gemeenten en het IJZ te verspoedigen is afgesproken om met een t+1 constructie te werken vanaf het jaar 2020. Dit betekent dat eventuele afrekeningen een jaar later worden verwerkt, in dit geval 2021. De lasten voor jeugdzorg zijn ten opzichte van de laatste begrotingswijziging van het IJZ, € 3,9 miljoen, voor 2020 ongeveer € 500.000 hoger uitgekomen tot een totaal van ongeveer € 4,4 miljoen.

 

WMO

Zorg in natura

Op basis van de realisatie in 2020 en de inzichten in de eerste maanden van 2021 schatten we in dat de totale uitgaven uitkomen op € 1,2 miljoen. In deze rapportage ramen we hiervoor een bedrag van € 217.000 bij.

 

Huishoudelijke hulp

Op basis van de realisatie in 2020 en de inzichten in de eerste maanden van 2021 schatten we in dat de totale uitgaven uitkomen op € 1,1 miljoen. In deze rapportage ramen we hiervoor een bedrag van € 172.000 bij.

 

WMO maatwerkvoorzieningen

  • Rolstoelen, tilliften, vervoermiddelen, overig: Op basis van de uitgaven in 2020 en de eerste maanden 2021 voorzien we een totale uitgave van € 225.000. Hierdoor kunnen we het budget verlagen met € 25.000

 

  • Maatwerkvoorzieningen: Op basis van de uitgaven in 2020 en de eerste maanden 2021 voorzien we een totale uitgave van € 100.000. Hierdoor moeten we € 80.000 bijramen.

 

  • Woningaanpassingen: Op basis van de uitgaven in 2020 en de eerste maanden 2021 voorzien we een totale uitgave van € 100.000. Hierdoor kunnen we het budget met een bedrag van € 30.000 aframen.

 

Persoonsgebonden budget WMO
We hebben het benodigde kostenniveau voor PGB begeleiding bepaald op basis van de eerste budgetvergelijking 2021 van het SVB. Hierin wordt de voortgang van de uitnutting van PGB’s gerapporteerd. Deze laat zien dat er op dit moment voor € 140.000 aan budgetten voor begeleiding zijn verstrekt. Het uitgaven niveau (en dus budgetniveau) lag de laatste jaren rond de € 250.000.

We ramen voorlopig een bedrag van € 100.000 af en actualiseren de cijfers bij de tweede rapportage.

 

WMO vervoer

Collectieve vervoersmiddelen:

De uitgaven van vervoer blijven nog altijd achter bij het niveau vóór Corona. We zien vanaf maart 2021 weer een stijging optreden waarmee het richting het oude niveau gaat. De eerste maanden van 2021 brengen toch een overschot met zich mee wat we nu verwerken. Het budget was € 537.000 en ramen we met € 112.000 af naar € 425.000.

 

De inkomsten uit eigen bijdragen van vervoer blijven logischerwijs achter bij het budget door minder vervoer. Hierdoor is de verwachting dat de eigenbijdrag in 2021 zal halveren naar € 30.000.

 

Algemeen

Er is een afspraak met SWV om ondersteuning te bieden bij de realisatie van de MFA's. Hiervoor zouden ze 4x € 25.000 krijgen. De laatste termijn is per abuis niet begroot.  

 

Mantelzorg

De verantwoording 2020 van Manteling is ontvangen. We kunnen een bedrag van € 10.000 terug ontvangen. Daarnaast is de subsidie voor 2021 eenmalig met € 15.000 verlaagd.

 

BUIG Orionis

De uitvoering van de wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) is belegd bij Orionis. Wij ontvangen uit het Rijk de uitkering en storten deze door naar Orionis. In deze raportage zijn deze budgetten aangepast naar de werkelijke ontvangsten van het Rijk.

 

 

768

 

500


 

 

 

217

 

 

172

 

 

-25

 

80

 

-30

 

-100


 

 

 

 

-112

 

 

 

 

25

 

 

-25

 

 

54

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

-30

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Volksgezondheid en milieu

Duurzaamheidsplan

De subsidieregeling energie neutrale nieuwbouw is per 31 december 2020 beëindigd. Het restant budget wordt voor 50% toegevoegd aan het budget voor de uitvoering van het duurzaamheidsplan. De overige 50% zouden we oorspronkelijk uit de reserve grondbedrijf halen ter dekking van de uitgaven. Deze dekking is nu niet meer nodig.  

 

-47

 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

RREW subsidie voor huurwoningen

Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een subsidie ontvangen voor Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze subsidie zal ingezet worden om het energebruik in huurwoningen te verminderen.

 

114

 

114

Overhead

 

Gedetacheerd personeel

In 2020 is een medewerker met pensioen gegaan die deels gedetacheerd was. De ontvangsten vanuit de detachering ramen we nu af.

 

26

 

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen

Het gemeentefonds wordt berekend door maatstaven (bv. aantal inwoners, aantal woonruimten) te vermenigvuldigen met een gewicht (wegingsfactor). Tussen de periode van het opstellen van de begroting 2021 en het opstellen van de bestuursrapportage zijn zowel maatstaven als gewichten gewijzigd. Deze zorgen voor lagere ontvangsten uit het gemeentefonds.

 

In de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 zijn extra steunpakketten beschikbaar gesteld als compensatie voor extra gemaakte kosten voor Corona. Een bedrag van € 140.000 heeft betrekking op compensaties binnen de WMO en Jeugd (extra begeleiding kwetsbare groepen, bestrijden eenzaamheid bij ouderen, perspectief voor jeugd en jongeren). De te verwachten lasten voor deze onderdelen zijn onder het programma sociaal domein reeds opgenomen.

Verder is een bedrag van € 34.000 ontvangen ten behoeve van het schuldenbeleid, bijzondere bijstand en re-integratie. Voor de uitvoeringslasten volgen we de begroting van Orionis.

Daarnaast is een bedrag van € 44.000 ontvangen ter compensatie van hogere inzamelingskosten van afval.

   

 

 

-66

 

217

 

 

Onvoorzien

Onvoorzien eenmalige lasten

In de raadsvergadering van 3 juni is een raadsbesluit genomen over de 1e begrotingswijziging 2021 van Orionis Walcheren. U heeft op basis van dit advies besloten het overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Bijlage 1, onderdeel f van de financiële verordening schrijft echter voor dat onvoorziene meevallers toegevoegd worden aan het budget onvoorzien. We stellen voor dit alsnog te doen door het bedrag uit de algemene reserve te halen en toe te voegen aan de post onvoorzien. Mede vanwege het gegeven dat het budget eenmalig onvoorzien uitgeput is. Zie overzicht onvoorzien.   Zie ook onderstaand bij algemene reserve nr. 1.

 

65


 

Totaal reserves

 

We stellen voor om het tekort dat ontstaat uit de programma’s als volgt te dekken:

  1. Niet toevoegen aan algemene reserve maar aan eenmalig onvoorzien 2021 (zie toelichting onvoorzien): 
  2. Dekking uit algemene reserve: saldo 1e bestuursrapportage
  3. Toevoeging reserve lokaal onderwijsbeleid: aframen kapitaallasten
  4. Correctie dekking reserve grondbedrijf: 50% raming energieneutrale nieuwbouw
  5. Dekking reserve nog af te ronden projecten: Ondernemersmanager
  6. Dekking initiatief schoolplein de Golfslag uit reserve leefbaarheid

 

-65

162 


1.772

-47
-51
 5

Overzicht uitputting structureel onvoorzien

Begrotingswijziging Omschrijving mutatie 2021
Stand na begr.wijz 3   107.434
Begr.wijz. 4 - 1e burap Saldo 1e burap 2021 -19.771
Begr.wijz. 4 - 1e burap verhuur grond slipdepot Noorderweg Srk 2.262

Resterend budget na begr.wijz. 4

  89.925

 

 

Overzicht uitputting eenmalig onvoorzien

Begrotingswijziging Omschrijving mutatie 2021
Stand na begr.wijz. 3   -3.970
Begr.wijz. 4 - 1e burap Herstel 21B.04387 i.o.m. WD 65.468
Resterend budget na begr.wijz. 4   61.498

 

Grondbedrijf

In begrotingswijziging 5 hebben we mutaties opgenomen met betrekking tot het grondbedrijf. De toelichting op deze mutaties zijn hieronder toegelicht. 

Begrotingswijziging op programmaniveau

Begrotingswijziging 5

Toelichting op basis van artikel 6, lid 3. 

Programma

Mutatie/Toelichting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

VHROSV

 

Bij de opstelling van de begroting 2021 was rekening gehouden met notarieel passeren van een aantal reststroken op het voormalige supermarkt terrein in Domburg. De meeste transacties zijn echter nog voor het jaareinde gepasseerd waardoor we de raming bijstellen. De mutatie heeft geen invloed op het totale projectresultaat.

 

Voor het project Fort den Haak in Vrouwenpolder is een omgevingsmanager aangesteld. De kosten hiervan waren nog niet in de begroting van 2021 opgenomen. In de prognose, zoals gemeld in de jaarrekening 2020, voor het totale project zijn deze kosten inmiddels meegerekend waardoor het geen effect heeft op het projectresultaat. Er hoeft dus geen extra voorziening te worden getroffen. 

 

Voor beide mutaties geldt dat ze neutraal verwerkt worden in de begroting (winst- en verliesrekening). De financiële regelgeving schrijft ons dit voor.  De boekwaarden van deze projecten staan op de balans onder de rubriek voorraden, waar we deze mutaties eveneens verwerken.

          -285

   

65

-285

 

65

 

Investeringskrediet Toelichting Bedrag x € 1.000
Aankoop grond Molenwal Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Molenwal zijn gronden aangekocht. Deze vallen binnen het aankoopmandaat als vermeldt in de financiële verordening. Via deze rapportage informeren we u hierover.  72

Geactualiseerd overzicht grondexploitaties

Projecten in exploitatie genomen Boek waarde
1 januari 2021
Vermeerderingen Verminderingen Winstuitname 2021 Boekwaarde
31 december 2021
Nimmerdor fase I              266                          -                      -                        -                   266
Toek.uitbr.Veere              160                         1                169                        -                       -9
Singelproject Domburg           2.964                       38                     8                        -                2.994
Gebiedsontw. MFA Biggekerke              123                          -                     1                        -                   122
Fort den Haak Vrouwenpolder                 92                       55                     6                        -                   141
Serooskerke Oost           2.648                         8                      -                        -                2.657
Bouwlust III              501                         1                      -                        -                   502
Gebiedsontw. MFA Aagtekerke                    -                          -                      -                        -                         -
Bedr.terrein Oosterloo              169                          -                      -                        -                   169
Totaal           6.922                    103                184                        -                6.841
Projecten in exploitatie genomen Boekwaarde
31 december 2021
Verliesvoorziening Balanswaarde
31 december 2021
Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog realiseren opbrengsten Geraamd resultaat
Nimmerdor fase I                   266                     266                     767                1.033             2.949
Toek.uitbr.Veere                       -9                         -9                     185                   177                544
Singelproject Domburg                2.994                -628                2.366                 1.397                3.758               -633
Gebiedsontw. MFA Biggekerke                   122                -137                    -15                       15                         -               -137
Fort den Haak Vrouwenpolder                   141                -345                  -204                 1.132                   925               -348
Serooskerke Oost                2.657                  2.657                 1.853                4.510                  51
Bouwlust III                   502                     502                          -                         -             1.194
Gebiedsontw. MFA Aagtekerke                         -                           -                          -                         -                      -
Bedr.terrein Oosterloo                   169                     169                     365                   534                294
Totaal                6.841             -1.110                5.731                 5.714              10.936             3.914

Investeringen

Op basis van artikel 6, lid 2g van de financiële verordening  nemen we hieronder het overzicht van de lopende investeringskredieten op. Het overzicht geeft inzicht in de uitputting tot medio mei. 

Order Omschrijving Investeringsbedrag Realisatie Nog te besteden per 19 mei % besteed
  Voorbereidingskrediet Maatschappelijke voorzieningen 2.010.000 1.330.287 626.156 66,18%
7000012 Meubilair Gemeentehuis 45.000 43.149 1.851 95,89%
7000019 MFA dorpshuis Biggekerke 739.138 739.138 0 100,00%
7000024 Brandcompartimentering gemeentehuis Dbg 40.507 38.469 2.038 94,97%
7000028 Renovatie interieur Couburg 46.007 1.106 44.901 2,40%
7000036 Volkswagen Transporter Laadkraan 61.260 55.168 6.092 90,06%
7000038 Aanschaf schrobzuigmachine Schuttershof 7.552 -448 8.000 -5,93%
7000039 Verduurzamen Spil Gapinge 81.000 0 81.000 0,00%
7000040 Verduurzamen Stadhuis Veere 114.000 430 113.570 0,38%
7000041 Couburg, isolatie gevels 48.400 36.300 12.100 75,00%
7000046 Renovatie Halve Maan Oostkapelle 3.660.884 20.762 3.640.122 0,57%
7000047 Herrijst vervanging meubilair 48.400 1.691 46.709 3,49%
7000048 Oplossen klimaatproblemen MFA Zoutelande 120.000 0 120.000 0,00%
7000049 Vervanging schrobmachine Halve Maan 10.000 0 10.000 0,00%
7000050 Vervanging schrobmachine schuttershof 4.500 0 4.500 0,00%
7000051 Vervanging schrobmachine Zandput 4.500 0 4.500 0,00%
7000052 Vervanging tafels De Spil Gapinge 9.680 0 9.680 0,00%
7201019 Nehalennia gebied regiodeal 623.429 -236.712 860.141 -37,97%
7201023 Vervanging armaturen 2020 268.500 268.500 0 100,00%
7201024 Vervanging lichtmasten 2020 226.900 156.650 70.250 69,04%
7201026 Westkapelle, Kerkeweg 40.000 4.252 35.748 10,63%
7201027 Vervangen armaturen 2021 134.250 15.786 118.464 11,76%
7201028 Vervangen lichtmasten 2021 106.000 1.172 104.829 1,11%
7201029 Zoutelande Duinweg + deel Langendam 1.350.000 26.620 1.323.380 1,97%
7201030 GVVP 2021 maatr.doorg.route Grijpskerke 100.000 0 100.000 0,00%
7202012 Onthaalkamer p-terrein BreezandRegiodeal 362.500 109.011 253.489 30,07%
7502004 Vernieuwen installaties zwembad 151.100 4.305 146.795 2,85%
7502005 Upgrade zwembad 25jr 298.200 9.313 288.887 3,12%
7502006 Nieuwbouw gebouw zwembad 513.000 11.937 501.063 2,33%
7502008 Maatr.bestrijden droogte sportvelden2021 93.150 83 93.067 0,09%
7505002 Vlaggenmasten torens 12.000 298 11.703 2,48%
7507003 Trapveld/pumptrackbaan Db 95.236 77.484 17.752 81,36%
7702026 Riolering Bankertstr e.o. Kdk 139.509 94.962 44.547 68,07%
7703006 Vervanging 11 plastic containers 240.000 193.010 46.991 80,42%
7703008 Aanschaf 500 minicontainers 12.875 0 12.875 0,00%
7703009 Reguliere verv.ondergr.containers 2021 25.000 0 25.000 0,00%
7703010 Verv. 25 ondergr.containers restafv 2021 125.000 0 125.000 0,00%
7703011 1 PMD container Bankertstr e.o. Kdk 5.000 0 5.000 0,00%
7724201 Begraafplaats Domburg 187.000 163.009 23.991 87,17%
Totaal   12.159.478 3.165.730 8.940.191